Τρίτη, 9 Απριλίου 2013

Η ΔΟΕ καταγγέλλει ρουσφετολογικές διατάξεις στις αποσπάσεις εκπαιδευτικών
Η μοριοδότηση των αποσπάσεων των εκπαιδευτικών που έγινε μετά από αίτημα του κλάδου προκειμένου να εξασφαλιστεί η αξιοκρατία, η αντικειμενικότητα, η διαφάνεια και η ισονομία και να σταματήσουν να είναι οι εκπαιδευτικοί σε ομηρία, είναι μια διαδικασία που δεν εξυπηρετεί τις επιθυμίες του Υπουργείου Παιδείας όπως φαίνεται από τις ενέργειές του.


Έτσι λοιπόν με το Ν.4115/13, άρθρο 44Α : «δίνεται η δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που είναι σύζυγοι καθηγητών ή λεκτόρων ή καθηγητών εφαρμογών ΑΕΙ, μπορούν με αίτηση τους να αποσπώνται, κατ’ εξαίρεση της κείμενης νομοθεσίας και για όσο χρόνο υπηρετεί ο / η σύζυγος καθηγητής ή λέκτορας ή καθηγητής εφαρμογών στα ΑΕΙ, σε αντίστοιχη εκπαιδευτική μονάδα της πόλης όπου είναι η έδρα του Τμήματος ή Παραρτήματος του ΑΕΙ στο οποίο υπηρετεί ο / η σύζυγος τους».

Επίσης με το άρθρο 27 του ίδιου Νόμου ορίζονται τα εξής: «Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού και ύστερα από γνώμη του διοικητικού συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και των αρμοδίων οργάνων του φορέα προέλευσης, επιτρέπεται να αποσπώνται σε αυτόν εκπαιδευτικοί, καθώς και μόνιμοι ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού ή λοιπών φορέων και υπηρεσιών του Δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα». «Ο χρόνος της απόσπασης θεωρείται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας του υπαλλήλου στην οργανική του θέση για κάθε συνέπεια. Οι αποσπώμενοι στο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. λαμβάνουν από αυτόν το σύνολο των αποδοχών τους με τα πάσης φύσεως επιδόματα, γενικά ή ειδικά, που έχουν στην οργανική θέση τους με τις προϋποθέσεις καταβολής τους».

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία του για τις φωτογραφικές, ρουσφετολογικές διατάξεις που ανατρέπουν ολόκληρο το οικοδόμημα των μοριοδοτούμενων αποσπάσεων και ζητά την άμεση κατάργησή τους. 

Ζητά, επίσης, τη θεσμοθέτηση αντικειμενικών κριτηρίων και για τις αποσπάσεις σε φορείς, Διευθύνσεις Π.Ε. και Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου