Δευτέρα, 12 Αυγούστου 2013

Συνοπτικά τα δικαιολογητικά για τις αιτήσεις των αναπληρωτών

Από αύριο πρωί ξεκινούν οι αιτήσεις.

-Οι υποψήφιοι που υπέβαλαν αίτηση-δήλωση με την εγκύκλιο του σχολικού έτους 2012-2013 καταθέτουν εκ νέου:
1) μόνο όσα εκ των βασικών δικαιολογητικών έχουν τροποποιηθεί (π.χ. δελτίο ταυτότητας ή διαβατηρίου).
2) το σύνολο των συμπληρωματικών δικαιολογητικών ειδικών κατηγοριών που τους αφορούν, εφόσον έχει παρέλθει η ισχύς τους, βάσει των κάτωθι αναφερομένων.

-Οι υποψήφιοι που δεν υπέβαλαν αίτηση κατά το σχολικό έτος 2012-2013 οφείλουν να
υποβάλουν:
1) το σύνολο των βασικών δικαιολογητικών.
2) το σύνολο των συμπληρωματικών δικαιολογητικών που τους αφορούν.

ΒΑΣΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
α. Οποιοδήποτε πιστοποιητικό έγγραφο, στο οποίο να αναγράφεται ο προσωπικός Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.).
β. Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου.
γ. Επικυρωμένο αντίγραφο του τίτλου σπουδών, στο οποίο θα αναγράφεται η ημεροχρονολογία και ο βαθμός κτήσης του πτυχίου.
δ. Η εκπλήρωση ή μη των στρατιωτικών υποχρεώσεων των υποψηφίων ή η νόμιμη απαλλαγή τους από αυτές δηλώνεται υποχρεωτικά στην Αίτηση-Δήλωση.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
α1. Πολύτεκνοι:
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο εγγραφής συνοδευόμενο από Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος.
α2. Γονείς 2 ανάπηρων τέκνων με ποσοστό αναπηρίας 67%:
i) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο εγγραφής και
ii) Γνωμάτευση Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ότι τα τέκνα έχουν αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 67%.
β. Τρίτεκνοι:
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο εγγραφής.
γ. Πάσχοντες από ομόζυγη μεσογειακή αναιμία, δρεπανοκυτταρική αναιμία, μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία, σκλήρυνση κατά πλάκας:
Πιστοποιητικό Α/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής σε ισχύ.

ΠΗΓΗ: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου