ΔΑΣΚΑΛΟΣ, ΑΙΡΕΤΟΣ ΠΥΣΠΕ Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Η ΩΡΑ ΕΙΝΑΙ

ΝΕΟ

ΝΕΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Τελευταία νέα

Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου 2013

«Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης από ΠΥΣΠΕ ΣΕ ΠΥΣΠΕ»

Έχοντας υπόψη:
1.      Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 31 παρ. 1, 2 και 6 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/19-5-2010 τ. Α΄),
β) του άρθρου 16 κεφ. Γ΄ παρ. 5 του Ν. 1566/1985,
γ) του άρθρου 21 παρ. 1 ν. 2946/2001 (ΦΕΚ 224/8-10-2001 τ.Α)΄,
δ) άρθρο 17 παρ. 4 του Ν.3649/2008 (ΦΕΚ. 39, τ. Α)΄,
ε) του άρθρου 12 παρ. 1 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-4-2012 τ.Α΄),
στ) άρθρο 182 παρ. 10 του ν. 3852/2010 ,
ζ) άρθρο 139 του Ν.3463/2006,
η) άρθρο 93 παρ. 7 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7 παρ. 2 του Ν.4071/2012,
θ) άρθρο 182 παρ. 10 του ν. 3852/2010,
ι) άρθρο 46 παρ. 7 του Ν. 2413/1996,
ια) της παρ. 8 του άρθρου 1 του Ν. 3194/2003.
2.      Την αριθμ. 93958/Δ1/12-07-2013 (Ανακοινοποίηση στο ορθό 12-07-2013) εγκύκλιο αποσπάσεων εκπαιδευτικών.
3.      Τις αριθμ. 16/04-11-2013  και 17/14-11-2013 Πράξεις του Κ.Υ.Σ.Π.Ε..
4.      Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης (Π.Ε.).
Αποφασίζουμε
Α. Αποσπούμε για το διδακτικό έτος 2013-2014 με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Α/θμιας Εκπ/σης (εκπ/κούς Αγγλικής Γλώσσας, Φυσικής Αγωγής και Μουσικής) από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ για να προσφέρουν υπηρεσία σε σχολεία που θα οριστούν από τα αρμόδια ΠΥΣΠΕ στα οποία μετακινούνται, ως ακολούθως :

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου