ΔΑΣΚΑΛΟΣ, ΑΙΡΕΤΟΣ ΠΥΣΠΕ Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Η ΩΡΑ ΕΙΝΑΙ

ΝΕΟ

ΝΕΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Τελευταία νέα

Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου 2014

Έκδοση του ν. 4275/2014 (Α΄ 149) – «Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007) − Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων και άλλες διατάξεις»

Έκδοση του ν. 4275/2014 (Α΄ 149) – «Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007) − Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων και άλλες διατάξεις»

Κατόπιν της έκδοσης του ν. 4275/2014 (Α΄ 149), σας ενημερώνουμε για τις κάτωθι διατάξεις που θεσπίζονται και εντάσσονται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας:

1. Άρθρο 1 του ν. 4275/2014:

Με τις διατάξεις του άρθρου 1 αντικαθίστανται τα άρθρα 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007). Συγκεκριμένα, εισάγεται νέο σύστημα επιλογής προϊσταμένων, το οποίο εφαρμόζεται σε όσους φορείς υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Υπαλληλικού Κώδικα και για τους οποίους έχουν εκδοθεί οι οικείες οργανικές διατάξεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 του ν. 4178/2014, κατόπιν αξιολόγησης των δομών τους σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 35 του ν. 4024/2011.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου