ΔΑΣΚΑΛΟΣ, ΑΙΡΕΤΟΣ ΠΥΣΠΕ Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Η ΩΡΑ ΕΙΝΑΙ

ΝΕΟ

ΝΕΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Τελευταία νέα

Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2014

Γνωμοδότηση για τη συνάφεια του διδακτορικού διπλώματος ή του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών


Για τη βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη των υπαλλήλων, οι οποίοι υπέβαλαν αιτήσεις για την αναγνώριση από το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο της συνάφειας του διδακτορικού τους διπλώματος ή του μεταπτυχιακού τους τίτλου σπουδών σε χρόνο προγενέστερο της έναρξης ισχύος του Ν. 4024/2011 (την 1.11.2011) αλλά η σχετική απόφαση εκδόθηκε μεταγενέστερα, δηλαδή μετά την έναρξη ισχύος του Ν. 4024/2011, τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του προϊσχύσαντος Ν. 3205/2003.

Τη Γνωμοδότηση αυτή εξέδωσε το ΣΤ’ Τμήμα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της Γνωμοδότησης:

Α. Κατά την έννοια και το σκοπό των ρυθμίσεων που θεσπίζονται με τις διατάξεις του Ν. 4024/2011 και, ειδικότερα, του δεύτερου κεφαλαίου, το πεδίο εφαρμογής του νόμου αυτού καταλαμβάνει όλους τους υπαλλήλους του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. και των Ν.Π.Δ.Δ. χωρίς εξαιρέσεις, πλην ειδικών (και περιοριστικά αναφερόμενων στο νόμο) κατηγοριών λειτουργών ή υπαλλήλων, οι οποίοι δεν εμπίπτουν ευθέως στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4, καθώς και εκείνοι, οι οποίοι αμείβονται με βάση ειδικά μισθολόγια (άρθρο 4 παρ. 1 και 2). Επομένως, οι διατάξεις των άρθρων του Μέρους Α’ του Ν. 3205/2003, με την επιφύλαξη των ανωτέρω ειδικών κατηγοριών λειτουργών ή υπαλλήλων, έχουν πλέον καταργηθεί.

Β. Περαιτέρω, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 28 και την παρ. 5 του άρθρου 1 του Ν. 4038/2012, για την αναγνώριση της συνδρομής της προϋπόθεσης της συνάφειας των διδακτορικών διπλωμάτων ή των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών αποφαίνεται το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, το οποίο, με την σχετικώς εκδιδόμενη πράξη (απόφαση) αναγνώρισης δεν προβαίνει, στη διάπλαση μίας νέας νομικής κατάστασης υπέρ των κατόχων των ανωτέρω διπλωμάτων ή τίτλων υπαλλήλων αλλά στην αναγνώριση μιας προϋπάρχουσας ιδιότητας (πρβλ. Ολ. ΣτΕ 4878/2012). Επίσης, αν και, κατά κανόνα, κρίσιμος χρόνος για την εκφορά της κρίσης περί τη συνδρομή των νομίμων προϋποθέσεων για την έκδοση των διοικητικών πράξεων (κανονιστικών ή ατομικών), όπως γίνεται παγίως δεκτό, είναι, κατά γενική αρχή του διοικητικού δικαίου, ο χρόνος της έκδοσής τους (Ε.Π. Σπηλιωτόπουλος «Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου», δωδέκατη έκδοση, τ.Ι., σελ. 110, ΣτΕ 825-6/2010, 5755/1996, 1943/1992, Ε.Σ.156/2010), στην εξεταζόμενη περίπτωση, πρέπει να θεωρηθεί ότι κρίσιμος είναι ο χρόνος κατάθεσης των ως άνω διπλωμάτων ή τίτλων στο οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, καθόσον, κατά το χρόνο αυτό, αφενός μεν δεν υπολειπόταν κάποιο στάδιο διοικητικού ελέγχου ή διαπίστωσης προσόντος ή κριτηρίου, για το οποίο θα συνέτρεχε λόγος περαιτέρω διερεύνησής του (π.χ. με συμπληρωματικές εξετάσεις), αφετέρου δε, κατά τον ίδιο ως άνω χρόνο, ίσχυαν οι διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3205/2003, στις οποίες, μεταξύ άλλων, ρητώς προβλεπόταν ότι η καταβολή του επιδόματος μεταπτυχιακών σπουδών ανέτρεχε στο χρόνο κατάθεσης των σχετικών τίτλων στο αρμόδιο για την αναγνώριση της συνάφειάς τους όργανο και στην ισχύ των οποίων ευλόγως απέβλεψαν οι κατά τα ανωτέρω κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου