ΔΑΣΚΑΛΟΣ, ΑΙΡΕΤΟΣ ΠΥΣΠΕ Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Η ΩΡΑ ΕΙΝΑΙ

ΝΕΟ

ΝΕΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Τελευταία νέα

Παρασκευή, 9 Ιανουαρίου 2015

Διορισμός αιρετών μελών Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ευρυτανίας

Έχοντας υπόψη:

1.Το Π.Δ. 1/2003/ΦΕΚ 1/τ.Α’/03‐01‐03, άρθρα 30 και 31, παρ. 1,2,3 περ.i.

2.Το με αριθμό Φ.350/42/148986/Δ1/18‐09‐2014 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. 

3.Την  με  αριθμό  Φ.απόφ./8746/27‐10‐2014  Απόφασή  μας,  για  τη  συγκρότηση  Νομαρχιακής  και Εφορευτικών Επιτροπών της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας.

4.  Την  με  αριθμ.  πρωτ.  Φ.350/63/202935/Ε3/12‐12‐2014 Υπουργική  Απόφαση  κύρωσης  των αποτελεσμάτων των εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

5.  Την  με  αριθμ.  πρωτ.  Φ.απόφ./10480/18‐12‐2014  Απόφασή  μας  με  θέμα  «  Ορισμός  σειράς υποψηφίων κάθε συνδυασμού για το ΠΥΣΠΕ Ευρυτανίας ».

6. Το με αριθμ. πρωτ. 3521/23‐12‐2014 έγγραφο της Δ.Π.Ε. Ευρυτανίας με το οποίο μας διαβιβάστηκε η πρόταση  του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας  για αναπληρωματικά μέλη στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Α/θμιας Εκπ/σης.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

  Διορίζουμε ως  τακτικά αιρετά μέλη και αναπληρωματικά αιρετά μέλη  του ΠΥΣΠΕ Ευρυτανίας τους:

 1. Μοτσιόλα  Σιδερή του  Βασιλείου ως  τακτικό  αιρετό  μέλος,  με  αναπληρωτή  του  την Πολύζου Βασιλική του Κωνσταντίνου.

2. Ευθυμίου  Ιωάννη  του  Θεοφάνη  ως  τακτικό  αιρετό  μέλος,  με  αναπληρωτή  του  την  Ανδρέου Μαρία του Σταύρου.

              
Η θητεία των ανωτέρω αρχίζει από την 01‐01‐2015 και λήγει στις 31‐12‐2016.

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Ηλίας Ι. Παλιαλέξης M.Ed.
Διορισμός αιρετών μελών ΠΥΣΠΕ Ευρυτανίας - ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου