ΔΑΣΚΑΛΟΣ, ΑΙΡΕΤΟΣ ΠΥΣΠΕ Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Η ΩΡΑ ΕΙΝΑΙ

ΝΕΟ

ΝΕΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Τελευταία νέα

Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2015

Πρόσκληση συμμετοχής στο ερευνητικό πρόγραμμα: «Μάθηση μέσω Σχεδιασμού».


                                    

                                                           
                                   

Λαμία, 9-3-2015
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αρ. Πρωτ.:Φ.49/ 1490
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ


ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ


------


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ


ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ


ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  ΠΡΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ

1.       Σχολικούς Συμβούλους ΠΕ/70 & ΠΕ/60
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ Π.Ε

Περιφερειακής Δ/νσης Στερεάς Ελλάδας
------

2.       Σχολική Σύμβουλο ΠΕ 06 με έδρα τη Λαμία
Διεύθυνση:           Αρκαδίου 8, Λαμία, 35100

3.       Σχολική Σύμβουλο ΠΕ 16
Ηλεκτρ. Δ/νση:     tepk.stereas.pe@gmail.com                tmeppaika@stellad.pde.sch.gr

4.       Σχολικές Μονάδες ΠΕ Περιφερειακής
Πληροφορίες:      Μπενιάτα Ελένη

Δ/νσης Στερεάς  Ελλάδας (μέσω των οικείων Σχολικών
Τηλέφωνο:            22310 44931

 Σχ. Συμβούλων )
Φαξ:                       22310 66167


Σχετ.
1.       Το Ν. 2986/τ. Α΄/ΦΕΚ 24/13-2-2002, «Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών … και άλλες διατάξεις»,
2.       Την με αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/τ. Β’/ΦΕΚ 1340/16-10-2002, Υπουργική Απόφαση του ΥΠ.Ε.Π.Θ., «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων των περιφερειακών Υπηρεσιών …… και των συλλόγων των διδασκόντων».
3.       Την με αρ.71/2-12-2014 πράξη του ΙΕΠ και τη με αρ. πρωτ. Φ15/1040/3192/Δ1 έγκριση του Υ.ΠΑΙ.Θ. )


Σας αποστέλλουμε αίτηση συμμετοχής σας στο εγκεκριμένο από το ΙΕΠ ερευνητικό πρόγραμμα, «Μάθηση μέσω Σχεδιασμού», (ΜμΣ). Το πρόγραμμα, το οποίο  αποσκοπεί στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών ΠΕ της Περιφέρειάς μας υποστηρίζεται επιστημονικά από δίκτυο πανεπιστημιακών τμημάτων, (ελληνικών και διεθνών), που μπορούν να συνεπικουρήσουν την εφαρμογή του σε σχολεία παρέχοντας την απαραίτητη τεχνογνωσία.
Διαμορφώθηκε σε συνεργασία του Τμήματος Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης ΠΕ Στερεάς Ελλάδας με το Πανεπιστήμιο Πατρών και προσαρμόστηκε, ώστε να λαμβάνει υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες της Περιφέρειάς μας και να ανταποκρίνεται άριστα στις επιμορφωτικές ανάγκες του εκπαιδευτικού δυναμικού της.
Στην παρούσα πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος, προβλέπεται συμμετοχή μικρού αριθμού εκπαιδευτικών ανά σχολικό σύμβουλο, περίπου 5 -6 ατόμων. Σε περίπτωση που οι συμμετοχές ξεπεράσουν αυτό τον αριθμό, προκειμένου να διευκολυνθεί η καθοδήγηση και η συνεργασία των συμμετεχόντων,  θα προκριθούν κριτήρια όπως: η ομάδα εκπαιδευτικών να προέρχεται από το ίδιο ή από γειτονικά σχολεία, κατά προτίμηση ΕΑΕΠ, οι εκπαιδευτικοί να διαθέτουν στοιχειώδεις γνώσεις τεχνολογικού εγγραμματισμού, προκειμένου τα βήματα του εκπαιδευτικού σχεδιασμού να αναρτηθούν (ως είδος ψηφιακού ημερολογίου) στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος. Σε κάθε περίπτωση δεν αποκλείονται και εκπαιδευτικοί από μεμονωμένα σχολεία. Αν συμπληρωθεί ο αριθμός συμμετοχής, όσοι εκπαιδευτικοί δεν επιλεγούν και επιθυμούν να συμμετάσχουν, μπορούν, με την καθοδήγηση του οικείου σχολικού συμβούλου, να εφαρμόσουν τη βασική δομή του προγράμματος, παραλείποντας το τμήμα που απαιτεί χρήση της ψηφιακής πλατφόρμας.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
Το Πρόγραμμα ΜμΣ έχει σχεδιαστεί από Διεθνή Ομάδα Σχεδιασμού με κορυφαίους εμπειρογνώμονες παιδαγωγούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ειδικούς στην επαγγελματική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. Πιο συγκεκριμένα, η αξιοποίηση των ειδικών επιστημόνων ως εξής:
Mary Kalantzis
·      Θεωρία, μεθοδολογία, εργαλεία αξιολόγησης και εκπόνηση     ερευνητικού πρωτοκόλλου
·       Οδηγίες και ανατροφοδότηση
Bill Cope
·       Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Εργαλείων Σχεδιασμού Κοινωνικής Δικτύωσης
Ευγενία Αρβανίτη
·       Επιστημονική Εποπτεία
·       Επιμόρφωση (υλικό)
·       Διεξαγωγή έρευνας/αξιολόγησης
Επιπλέον, η επιστημονική ομάδα συνεπικουρείται από το Ακαδημαϊκούς Συνεργάτες του Δικτύου της Μάθησης μέσω Σχεδιασμού στην Ελλάδα (Βλ. http://neamathisi.com/lbd-greek-network) αποτελούμενη από πανεπιστημιακούς /παιδαγωγούς των ΑΕΙ για:
-    Την επιστημονική ανατροφοδότηση του όλου εγχειρήματος
-    Την εμπλοκή φοιτητών/τριών που κάνουν τις πρακτικές τους και την άμεση συνεργασία τους με τους εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν στο σχεδιασμό σεναρίων μάθησης.
-    Τη διοργάνωση επιστημονικών ημερίδων ανατροφοδότησης
-    Τη διεξαγωγή και παρακολούθηση της έρευνας δράσης που υλοποιείται στο     πλαίσιο της ενδοσχολικής επιμόρφωσης
-    Τη δημοσίευση επιστημονικών άρθρων με βάση τα πορίσματα της ενδοσχολικής επιμόρφωσης.
Σε επίπεδο Περιφέρειας η Ομάδα Συντονισμού για τη διοικητική και την παιδαγωγική επίβλεψη- υποστήριξη του έργου αποτελείται από τον  Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης και την Προϊσταμένη Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης ΠΕ με την παράλληλη αξιοποίηση των ΠΕΚ ως προς την τεχνογνωσία και τις υποδομές που μπορεί να προσφέρουν.
Σε επίπεδο σχολείου την επιστημονική- παιδαγωγική καθοδήγηση (mentoring) για την υποστήριξη και τη συλλογή εκπαιδευτικών δεδομένων και την υποβολή εκθέσεων ανατροφοδότησης έχουν οι οικείοι Σχολικοί Σύμβουλοι. Ο ρόλος των Συμβούλων Επιστημονικής Καθοδήγησης είναι καθοριστικός για τη συνεχή ανατροφοδότηση της ενδοσχολικής επιμόρφωσης, τη λήψη αποφάσεων για θέματα που προκύπτουν και που αφορούν το σχολείο και την παιδαγωγική διαδικασία και την έγκριση των θεματικών σεναρίων μάθησης πριν την δημοσίευσή τους. Σε επίπεδο σχολείου επίσης, ο ρόλος των Διευθυντών είναι κομβικός για την εμψύχωση των εκπαιδευτικών και την ενεργή τους συμμετοχή. Οι Διευθυντές είναι εκείνοι που θα μπορέσουν να μυήσουν ολόκληρη τη σχολική τους κοινότητα στο πνεύμα της καινοτόμας αυτής εφαρμογής.
Το Δίκτυο μεντόρων συντονίζει και εποπτεύει η Προϊσταμένη Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης της Περιφέρειας, η οποία λειτουργεί ως ενδιάμεσος κρίκος με την Ακαδημαϊκή Ομάδα Συμβουλευτικής.

Υποχρεώσεις συμμετεχόντων
Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί ατομικά ή σε μικρές ομάδες 2-3 ατόμων θα    πρέπει:
1.    Να σχεδιάσουν τη διδασκαλία μιας διδακτικής ενότητας διάρκειας τουλάχιστον 2 ωρών σε όποιο γνωστικό αντικείμενο επιλέξουν. Ο σχεδιασμός θα γίνει με βάση συγκεκριμένο πρωτόκολλο (δομή) σχεδιασμού που προβλέπεται από το συγκεκριμένο ερευνητικό πρόγραμμα. 
2.    Στη συνέχεια θα εφαρμοστεί στην τάξη, χωρίς, σε αυτή τη φάση, να είναι απαραίτητη η παρουσία ή επίβλεψη κάποιου μέλους της επιστημονικής ομάδας. Στη διάρκεια του σχεδιασμού και της εφαρμογής ο/οι εκπαιδευτικοί θα καταγράφουν τα στάδια και τις παρατηρήσεις τους σύμφωνα με το πρωτόκολλο που θα τους δοθεί.
3.    Στο τέλος όλη αυτή η πορεία σχεδιασμού και υλοποίησης θα μεταφερθεί στην ψηφιακή πλατφόρμα που διατίθεται για το σκοπό αυτό.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
•   Εκπόνηση ομαδικών διδακτικών σχεδίων και διδασκαλία στην πράξη
•   Αναρτήσεις διδακτικών ενοτήτων στην ψηφιακή πλατφόρμα
•   Συμμετοχή στην αξιολόγηση της έρευνας – συμπλήρωση ερευνητικών     εργαλείων
•   Προαιρετικά 1 οδηγός καλών πρακτικών ανά σχολείο (ομαδική επιμέλεια).

Οι συμμετέχοντες στο ερευνητικό πρόγραμμα, (Σχολικοί Σύμβουλοι, Δ/ντές & εκπ/κοί) μετά την ολοκλήρωσή του θα πάρουν βεβαίωση συμμετοχής διάρκειας 100 ωρών (δια ζώσης και εξ αποστάσεως), η οποία υπάρχει πρόβλεψη να αντιστοιχηθεί με ευρωπαϊκές μονάδες πιστοποίησης, (ECTS). Η συμμετοχή στο πρόγραμμα θα πιστοποιείται από τρεις φορείς: α) το ΙΕΠ, β) το Πανεπιστήμιο Πατρών με συνεργασία του Πανεπιστημίου Ιλιννόις των ΗΠΑ και γ) της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας. Επιπλέον, διασφαλίζονται τα πνευματικά δικαιώματα των αναρτημένων στην πλατφόρμα διδακτικών σεναρίων διδασκαλίας.  Όσοι εκπαιδευτικοί συμμετάσχουν μόνο στις 2 πρώτες φάσεις του προγράμματος, θα παίρνουν βεβαίωση ανάλογη με το ποσοστό συμμετοχής τους. Σε κάθε περίπτωση, ανάλογα με τα συμπεράσματα και την εμπειρία που θα αποκομίσουμε, το πρόγραμμα προβλέπεται να συνεχιστεί και την επόμενη σχολική χρονιά.
Επισημαίνεται:
1. Η συμμετοχή τόσο των Σχολικών Συμβούλων όσο και των εκπαιδευτικών είναι προαιρετική.
2. Δεν προβλέπεται οικονομική αμοιβή για κανέναν από τους συμμετέχοντες σε οποιαδήποτε επίπεδο.
Η επιλογή του συγκεκριμένου προγράμματος έγινε γιατί θεωρούμε ότι συνιστά μια καινοτόμο, επιστημονικά τεκμηριωμένη ερευνητική πρόταση επαγγελματικής μάθησης. Εκτός από τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που προβάλλει το ερευνητικό πρόγραμμα στο σύνολό του, τα πλεονεκτήματα με το μεγαλύτερο ειδικό βάρος είναι ότι:  επιμορφώνει τους εκπαιδευτικούς στο Σχεδιασμό, την Προετοιμασία και τη Διεξαγωγή της Διδασκαλίας με συλλογικό και συνεργατικό τρόπο μέσα στον εργασιακό τους χώρο

Σημαντικές ημερομηνίες:
Αποστολή αίτησης: έως την Κυριακή 15 Μαρτίου στον οικείο Σχολικό Σύμβουλο.
Ολοκλήρωση σχεδιασμού και εφαρμογής στην τάξη: έως την Κυριακή 15 Μαϊου
Αξιολόγηση προγράμματος & ανάρτηση στην πλατφόρμα: με τη λήξη του σχολικού έτους με πιθανότητα να παραταθεί και τους καλοκαιρινούς μήνες, λόγω της καθυστέρησης στην έναρξη.
                                                                                   O ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

                                                              κ.α.α.
                                                              Η νόμιμη αναπληρώτριά του  Πρ/νη
                                                            Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης
                                                                Π.Ε. Στερεάς Ελλάδας


                                                                                                     Ελένη Μπενιάτα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου