ΔΑΣΚΑΛΟΣ, ΑΙΡΕΤΟΣ ΠΥΣΠΕ Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Η ΩΡΑ ΕΙΝΑΙ

ΝΕΟ

ΝΕΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Τελευταία νέα

Δευτέρα, 6 Απριλίου 2015

Ισοτιμία και μοριοδότηση στην επιλογή διευθυντών πτυχίων ΚΑΤΕΕ


Έτος 2013
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ
Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη : 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ
Ιστοσελίδα : www.minedu.gov.gr
Email : tke@minedu.gov.gr
Τηλέφωνο : 210-344 23 20
FAX : 210-344 32 45
                                                                                                        ΠΡ0Σ: Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού 
Τμήμα Αναφορών 
ΚΟΙΝ: 
Βουλευτή κ. – Ιορδάνη Τζαμτζή 
(Διά της Βουλής των Ελλήνων) 
Μαρούσι, 4 -11 -2013
Αρ.Πρωτ. 165404/ ΙΗ ΕΞ 150951 εισ.
ΘΕΜΑ : «Απάντηση σε Αναφορά»
ΣΧΕΤ : Έγγραφό σας: ΠΑΒ 1024/15-10-2013

Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό έγγραφό σας και σε επιστολή την οποία κατέθεσε ως Αναφορά ο Βουλευτής κ. Ιορδάνης Τζαμτζής σχετικά με τη μη μοριοδότηση εκπαιδευτικού -κατόχου δεύτερου πτυχίου ΚΑΤΕΕ διετούς φοίτησης στη διαδικασία αξιολόγησής του ως υποψήφιου διευθυντή σχολικής μονάδας, σας κάνουμε γνωστά τα ακόλουθα:
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 σχετικά με την «Ισοτιμία πτυχίων ΚΑΤΕΕ-ΤΕΙ» του Ν.1865/89 (ΦΕΚ 210 Α’/28-09-1989), προκύπτουν τα εξής :
«α. Τα πτυχία KATE και ΚΑΤΕΕ και τα ισότιμα προς αυτά που αποκτήθηκαν μετά από σπουδές 3 ετών (6 εξαμήνων) είναι ισότιμα προς τα πτυχία των ΤΕΙ αντίστοιχων ειδικοτήτων,
β. Τα πτυχία KATE και ΚΑΤΕΕ και τα ισότιμα προς αυτά που αποκτήθηκαν μετά από σπουδές διάρκειας μικρότερης των 3 ετών (6 εξαμήνων) αναγνωρίζονται ως ισότιμα με τα πτυχία των ΤΕΙ, αντίστοιχης ειδικότητας, εφόσον οι κάτοχοί τους έχουν τουλάχιστον πενταετή επαγγελματική ή και διδακτική πείρα, μετά τη λήψη τους ή την απόκτηση ισοτιμίας. Η επαγγελματική ή και διδακτική εμπειρία διαπιστώνεται από το Συμβούλιο του αντίστοιχου ΤΕΙ έπειτα από εισήγηση του τμήματος και γνώμη του Συμβουλίου της οικείας σχολής. Το Συμβούλιο του ΤΕΙ εκδίδει το αντίστοιχο πιστοποιητικό ισοτιμίας».
Συνεπώς, για να μπορεί να προσμετρηθεί ο συγκεκριμένος τίτλος σπουδών ως δεύτερο πτυχίο κατά τη διαδικασία αξιολόγησης του ενδιαφερόμενου ως υποψήφιου διευθυντή, θα πρέπει αυτό να είναι ισότιμο με πτυχίο ΤΕΙ για να μοριοδοτηθεί με 3 μονάδες, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 14 και συνακόλουθα την περίπτωση δ) της παρ. 2 του άρθρου 13 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α’/19-05-2010). Όσον αφορά τη διαδικασία χορήγησης της ισοτιμίας, θα πρέπει να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του ανωτέρω εδαφίου β και να έχει εκδοθεί πιστοποιητικό ισοτιμίας από το αρμόδιο Συμβούλιο του αντίστοιχου TEΙ.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΗΓΗ:http://fresheducation.gr/?p=5384

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου