ΔΑΣΚΑΛΟΣ, ΑΙΡΕΤΟΣ ΠΥΣΠΕ Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Η ΩΡΑ ΕΙΝΑΙ

ΝΕΟ

ΝΕΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Τελευταία νέα

Τρίτη, 7 Απριλίου 2015

Ορισμός Αναπληρωτών Προϊσταμένων των Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. Βοιωτίας, Εύβοιας, Ευρυτανίας και Φθιώτιδας

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας, Έχοντας υπόψη: 
1) Τις διατάξεις του άρθρου 87 του Ν. 3528/2007 ( ΦΕΚ 26/τΑ΄/9-2-2007) με θέμα «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 87 του Ν.3839/2010 (ΦΕΚ 51 τ. Α΄/29-3- 2010). 
2) Την αρίθμ. πρωτ. 132947/Γ6/27-11-2003 (ΦΕΚ 1809/τΒ΄/4-12-2003) απόφαση του ΥΠΕΠΘ, με την οποία συμπληρώνεται η αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (ΦΕΚ 1340/τΒ΄/16-10-2002) απόφασή του, σχετικά με τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες Προϊσταμένων-Διευθυντών κ.τ.λ. 
3) Τις διατάξεις του Ν. 3699/08 άρθρο 12,παραγ. 4 (ΦΕΚ 199/τ. Α΄/2008) σχετικά με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία. 
4) Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/τ.Α’/19-5-2010). 
5) Την υπ΄αριθμ. Φ.2.1/975/16-02-2015 προκήρυξη της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας για πλήρωση θέσης αναπληρωτών προϊσταμένων στα Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. Βοιωτίας, Εύβοιας, Ευρυτανίας και Φθιώτιδας. 
6) Τη με αριθμ. 5 η /06-04-2015 Πράξη του ΠΥΣΕΕΠ Στερεάς Ελλάδας. Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 
Α) Ορίζουμε και τοποθετούμε από 09-04-2015 ως αναπληρωτή Προϊστάμενο του Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. Βοιωτίας, τον κο Μπαρμπάτση Ιωάννη, με Α.Μ. 568010, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70 της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Βοιωτίας. 
Β) Ορίζουμε και τοποθετούμε από 09-04-2015 ως αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. Εύβοιας, την κα Λινάρδου Δήμητρα, με Α.Μ. 559829, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ60 του Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. Εύβοιας. 
Γ) Ορίζουμε και τοποθετούμε από 09-04-2015 ως αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. Ευρυτανίας, την κα Λυκοκάπη Αντιγόνη, με Α.Μ. 603770, ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό κλάδου ΠΕ30 του Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. Ευρυτανίας και 2 
Δ) Ορίζουμε και τοποθετούμε από 09-04-2015 ως αναπληρωτή Προϊστάμενο του Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. Φθιώτιδας, τον κο Βούγια Βασίλειο, με Α.Μ. 603743, ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό κλάδου ΠΕ30 του Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. Φθιώτιδας. 
Η θητεία τους είναι διετής ή μέχρι την ανάληψη καθηκόντων νέων στελεχών μετά από πρόσκληση του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. Οι αναφερόμενοι καλούνται να αναλάβουν υπηρεσία από 09-04-2015. 

Κοινοποίηση: 
1) Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. Γενική Διεύθυνση Σπουδών 
Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης, 
 Δ/νση Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης 
2) Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Βοιωτίας 
3) Κ.Ε.Δ.Δ.Υ Βοιωτίας, Εύβοιας, 
Ευρυτανίας & Φθιώτιδας 
4)Αναφερόμενους στην απόφαση 
(δια της αντίστοιχης Δ/νσης ή Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. 
όπου έχουν οργανική θέση) 
Εσωτερική διανομή: 
1) Φ. 33 2) Φ. 2.1 3) ΠΥΣΕΕΠ 4) Τμήμα Α΄ 5) Τμήμα Β΄ 

 Ο Περιφερειακός Διευθυντής 
Ηλίας Ι. Παλιαλέξης M.Ed


ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου