ΔΑΣΚΑΛΟΣ, ΑΙΡΕΤΟΣ ΠΥΣΠΕ Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Η ΩΡΑ ΕΙΝΑΙ

ΝΕΟ

ΝΕΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Τελευταία νέα

Σάββατο, 4 Απριλίου 2015

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ


ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Θεσσαλονίκη, 2-4-2015
 
Στις 31/7/2015 λήγει η θητεία των διευθυντών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αν και τα χρονικά περιθώρια είναι περιορισμένα, πιστεύουμε ότι είναι δυνατό, αρχικά να θεσμοθετηθεί και στη συνέχεια να υλοποιηθεί, η διαδικασία επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων έτσι ώστε στις 1/9/2015 να έχουν στελεχωθεί όλα τα σχολεία της χώρας. Ως εκ τούτου οι προτάσεις μας σχετικά με τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι οι εξής:
 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Ο υποψήφιος πρέπει να έχει 8 χρόνια εκπαιδευτική προϋπηρεσία (δημόσια και ιδιωτική), 5 έτη άσκησης διδακτικών καθηκόντων και 3 έτη άσκησης διδακτικών καθηκόντων στον τύπο του σχολείου που διεκδικεί θέση όπως επίσης και πιστοποίηση επιπέδου 1 στις Νέες Τεχνολογίες.

Ειδικότερα:
α) Υποψήφιοι/ες για τις θέσεις Διευθυντών Δημοτικών σχολείων μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων των κλάδων που υπηρετούν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, στους/στις οποίους/ες συμπεριλαμβάνονται και οι εκπαιδευτικοί που αναφέρονται στο Π.Δ. 323/1993.
β) Για θέσεις Διευθυντών/ντριών των Σ.Μ.Ε.Α.Ε, υποψήφιοι/ες μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί που έχουν τα προσόντα τοποθέτησης σε θέσεις εκπαιδευτικών σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή υπηρετούν με οργανική θέση σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και έχουν υπηρεσία τριών τουλάχιστον ετών σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ.
γ) Για θέσεις Διευθυντών/ντριών στα σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, εκπαιδευτικοί κάτοχοι τίτλου ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση της χώρας προέλευσης της πλειονότητας των μαθητών, σε επίπεδο τουλάχιστον Β2. 


ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Α.
 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
1. Διδακτορικό Δίπλωμα στον τομέα της οργάνωσης- διοίκησης εκπαίδευσης: 5 μόρια
2. Διδακτορικό Δίπλωμα στον τομέα των επιστημών αγωγής ή στην ειδικότητα: 4 μόρια
3. Μεταπτυχιακός τίτλος στον τομέα της οργάνωσης- διοίκησης εκπαίδευσης: 3 μόρια
4. Μεταπτυχιακός τίτλος στον τομέα των επιστημών αγωγής ή στην ειδικότητα: 2 μόρια
5. Διδασκαλείο: 2 μόρια
6. Δεύτερο πτυχίο: Α.Ε.Ι- Τ.Ε.Ι 2 μόρια
7. Σ.Ε.Λ.Δ.Ε: 1 μόριο
8. Πιστοποιημένη επιμόρφωση στις Τ.Π.Ε Α επιπέδου: 1 μόριο
9. Πιστοποιημένη επιμόρφωση στις Τ.Π.Ε Β επιπέδου: 2 μόρια
10. Πιστοποιημένη γνώση Ξένης Γλώσσας επιπέδου Β2: 1 μόριο
11. Πιστοποιημένη γνώση Ξένης Γλώσσας επιπέδου ανώτερου του Β2: 2 μόρια

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ:
1. Αν ο/η υποψήφιος/α έχει διδακτορικό και μεταπτυχιακό τίτλο στο ίδιο επιστημονικό αντικείμενο, μοριοδοτείται μόνο το διδακτορικό δίπλωμα. Διδακτορικό δίπλωμα ή μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών που ήταν αναγκαίο προσόν για το διορισμό δε μοριοδοτείται. Επίσης δεύτερο διδακτορικό ή μεταπτυχιακό δε μοριοδοτείται.
2. Αν υπάρχουν πιστοποιήσεις επιμόρφωσης και των δύο επιπέδων, μοριοδοτείται μόνον η ανώτερη.
3. Αν ο/η υποψήφιος/α κατέχει διαφόρων επιπέδων αποδεικτικά γνώσης της ίδιας ξένης γλώσσας, μοριοδοτείται μόνον η πιστοποιημένη γνώση στο ανώτερο επίπεδο. Η πιστοποιημένη γνώση και δεύτερης ξένης γλώσσας μοριοδοτείται κατά το ήμισυ της μοριοδότησης της πρώτης ξένης γλώσσας.

Β. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

1. Για κάθε χρόνο πέραν του υποχρεωτικού, για τη συμμετοχή στις επιλογές 1 μόριο με ανώτατο τα 8 μόρια. Το σύνολο των μονάδων αυτής της κατηγορίας καλύπτεται με 16 χρόνια εκπαιδευτική υπηρεσία.
2. Συμμετοχή σε κεντρικά, ανώτερα περιφερειακά και περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια 0,50 μόρια για κάθε έτος συμμετοχής και έως 2 μόρια κατ’ ανώτατο όριο.

Γ. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ
 1. Μοριοδότηση συνέντευξης 10 μόρια
Το συγκεκριμένο κριτήριο αξιολογείται με προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων ενώπιον του Συμβουλίου Επιλογής, μέσω της οποίας εκτιμώνται η προσωπικότητα, η επαγγελματική ανάπτυξη και οι ικανότητες του/της υποψηφίου/ας, όπως η αντιληπτική ικανότητα, η ικανότητα επικοινωνίας, η ικανότητα συνεργασίας, η ικανότητα ανάπτυξης πρωτοβουλιών και επίλυσης προβλημάτων ιδίως διδακτικών, διοικητικών, οργανωτικών και λειτουργικών. Η ικανότητα να δημιουργεί κατάλληλο παιδαγωγικό περιβάλλον και να εμπνέει τους/τις εκπαιδευτικούς στην άσκηση των καθηκόντων τους.
Επιβάλλεται να υπάρχουν δικλίδες ασφαλείας για τη διασφάλιση της αντικειμενικότητας της συνέντευξης: Πρώτον, θα διεξάγεται αντικειμενικά από έμπειρα στελέχη που θα στελεχώσουν τα συμβούλια επιλογής και δεύτερον η συνέντευξη θα είναι «δομημένη», δηλαδή θα αξιολογεί με ενιαίο τρόπο συγκεκριμένες δεξιότητες.
Η συνέντευξη θα πραγματοποιείται με δυο βασικά κριτήρια:
α) Θα υπάρχουν κοινά κριτήρια για όλους, που θα προκύπτουν από την περιγραφή της θέσης.
β) Οι ερωτήσεις θα είναι συγκεκριμένης μεθοδολογίας από κοινή τράπεζα ερωτήσεων.
Τέλος το συμβούλιο θα συνεκτιμά εκτός των άλλων και τις διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες των υποψηφίων διευθυντών σύμφωνα με στοιχεία από το βιογραφικό του υποψηφίου, τα οποία θα πρέπει να αποδεικνύονται με παραστατικά.
 
2. Μοριοδότηση από το Σύλλογο Διδασκόντων 5 μόρια
Ο σύλλογος των διδασκόντων κάθε σχολικής μονάδας και Σ.Ε.Κ., σε συνεδρίαση που θα πραγματοποιείται μέσα σε πέντε ημέρες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, από την οποία θα απέχουν οι υποψήφιοι, καλείται να προβεί σε μοριοδότηση από 1 μέχρι 5 μόρια για τον κάθε υποψήφιο της σχολικής μονάδας και στη συνέχεια εξάγεται ο μέσος όρος. Η μοριοδότηση μαζί με το πρακτικό του συλλόγου των διδασκόντων διαβιβάζονται από τον διευθυντή της σχολικής μονάδας στο αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο επιλογής, το οποίο μετά από έλεγχο της συνδρομής των προϋποθέσεων και της νομιμότητας της διαδικασίας, καταχωρεί τη μοριοδότηση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου