ΔΑΣΚΑΛΟΣ, ΑΙΡΕΤΟΣ ΠΥΣΠΕ Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Η ΩΡΑ ΕΙΝΑΙ

ΝΕΟ

ΝΕΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Τελευταία νέα

Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2015

Άρθρο 53: Λήξη θητείας μελών των ΠΥΣΠΕ, ΠΥΣΔΕ, ΠΥΣΕΕΠ, Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε, Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε, Κ.Υ.Σ.Π.Ε., Κ.Υ.Σ.Δ.Ε., Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.


1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 13 του ν.4283/2014 (Α’ 189) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«3. Η παρ. 2 του έκτου άρθρου του ν. 3839/2010 (Α’ 51) όπως έχει τροποποιηθεί με την παράγραφο 8 του άρθρου 47 του ν.3848/2010 (Α’ 71) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
2. Το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) συγκροτείται από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης και αποτελείται από:
α) Τον Διευθυντή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, που αναπληρώνεται από Διευθυντή σχολικής μονάδας.
β) Δύο εκπαιδευτικούς με τουλάχιστο δεκαπενταετή εκπαιδευτική υπηρεσία.
γ) Δύο τακτικούς αιρετούς εκπροσώπους των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που αναπληρώνονται από δύο αναπληρωματικούς αιρετούς εκπροσώπους αυτών».
2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 13 του ν.4283/2014 (Α’ 189) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«4. Η παρ. 3 του έκτου άρθρου του ν. 3839/2010 (Α’ 51) όπως έχει τροποποιηθεί με την παράγραφο 9 του άρθρου 47 του ν.3848/2010 (Α’ 71) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
3. Το Περιφερειακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) συγκροτείται από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης και αποτελείται από:
α) Τον διευθυντή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που αναπληρώνεται από διευθυντή σχολικής μονάδας.
β) Δύο εκπαιδευτικούς με τουλάχιστο δεκαπενταετή εκπαιδευτική υπηρεσία.
γ) Δύο τακτικούς αιρετούς εκπροσώπους των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που αναπληρώνονται από δύο αναπληρωματικούς αιρετούς εκπροσώπους αυτών».
3. Μετά την επιλογή και τοποθέτηση των νέων Διευθυντών των Σχολικών Μονάδων και των νέων Διευθυντών Εκπαίδευσης λήγει η θητεία των μελών των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ,) των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ), των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΠΥΣΕΕΠ), των Ανώτερων Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε,) και των Ανώτερων Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε), του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Π.Ε.), του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.), του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.). Τα παραπάνω Συμβούλια ανασυγκροτούνται κατά το οριζόμενα από την κείμενη νομοθεσία και τις ρυθμίσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού.
4. Από τη ρύθμιση της παραγράφου 3 εξαιρούνται τα αιρετά μέλη των Συμβουλίων αυτών, που εξακολουθούν να ασκούν τις αρμοδιότητές τους ως τη λήξη της θητείας τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου