ΔΑΣΚΑΛΟΣ, ΑΙΡΕΤΟΣ ΠΥΣΠΕ Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Η ΩΡΑ ΕΙΝΑΙ

ΝΕΟ

ΝΕΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Τελευταία νέα

Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ….ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ……

348601912015829_b_kalpes
Στη ……………………………. σήμερα ………………, ημέρα …………………… και ώρα 13.00 στην αίθουσα ……………………………………………………, οδός ……………………………… αριθμός ……,      συνήλθαν τα μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων του …  Δημοτικού σχολείου ……. ….. σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 18, παρ. 1γ και 19, παρ. 4α του νόμου 4327/2015 ¨Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις¨, τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ,  Φ.361.22/27/80025/Ε3/19-5-2015  με θέμα  ¨Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης¨, Φ.361.22/31/81732/Ε3/21-5-2015 με θέμα ¨Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης¨,  τη Φ.361.22/33/83657/Ε3/26-5-2015 με θέμα ¨Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Χρονοδιάγραμμα διαδικασίας επιλογής Διευθυντών – Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης¨ και τη με αριθ. 11896/20-5-2015 σχετική προκήρυξη της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης …………………………………… με θέμα ¨Πλήρωση θέσεων Διευθυντών Δημοτικών Σχολείων¨,  παρουσία της Εφορευτικής Επιτροπής που εκλέχθηκε με τη με αριθ. ……Πράξη  του Συλλόγου Διδασκόντων και που αποτελείται από τους :
1) ………………………………………
2) ………………………………………
3) ………………………………………
Η Εφορευτική Επιτροπή αντιπαρέβαλε τον πίνακα εκλογέων με τον αριθμό των παρόντων, διέγραψε από τους πίνακες εκλογέων όσους υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 19, παρ. 4α, του Ν. 4327/2015 ( υποψήφιοι-συγγενείς α΄ βαθμού), διαπίστωσε ότι ικανοποιείται η προϋπόθεση της αυξημένης συμμετοχής, τουλάχιστον κατά 65% και προχώρησε στη διαδικασία εκλογής.
Κάθε εκλογέας, προσήλθε με την αστυνομική του ταυτότητα και αφού ελέγχθηκαν τα στοιχεία του διαγράφηκε από τον πίνακα εκλογέων και καταγράφηκε στην κατάσταση ψηφισάντων. Στη συνέχεια παρέλαβε από την Εφορευτική Επιτροπή το λευκό ψηφοδέλτιο, το ψηφοδέλτιο με τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων και το λευκό φάκελο, ενημερώθηκε ότι μπορεί να σημειώσει μέχρι ένα σταυρό, ψήφισε και τοποθέτησε το σφραγισμένο φάκελο στην ψηφοδόχο.
Αφού ψήφισαν όλοι οι εκλογείς η Εφορευτική Επιτροπή κήρυξε τη λήξη της ψηφοφορίας και προχώρησε:
 • Στην αποσφράγιση της ψηφοδόχου
 • Στην αρίθμηση και μονογραφή των φακέλων
 • Στο άνοιγμα των φακέλων και τη μονογραφή τους δίπλα στο όνομα του υποψηφίου που έλαβε σταυρό προτίμησης
 • Στην κρίση για την εγκυρότητα ή μη των ψηφοδελτίων
 • Στη διαλογή των ψηφοδελτίων και καταμέτρηση των ψήφων που έλαβε ο κάθε υποψήφιος.Εγγεγραμμένοι:Έγκυρα/Λευκά*: 1……………………………………………… ψήφους και ποσοστό …% επί του συνόλου.
 • Σύμφωνα με τα παραπάνω αποτελέσματα αποκλείεται και δε συμμετέχει στην περαιτέρω διαδικασία επιλογής ο …………………………… καθώς δε συμπλήρωσε το απαιτούμενο 20% των ψήφων (άρθρο 19, παρ. 4β, του Ν. 4327/2015) -/- δεν αποκλείεται κανένας υποψήφιος από την περαιτέρω διαδικασία επιλογής καθώς όλοι συγκέντρωσαν το απαιτούμενο 20% των ψήφων (άρθρο 19, παρ. 4β, του Ν. 4327/2015).**
 • 2……………………………………………….           ……….ψήφους και ποσοστό …% επί του συνόλου.
 • Οι υποψήφιοι, κατά αλφαβητική σειρά, έλαβαν:
 • Άκυρα:
 • Ψήφισαν:
 • Συγκεκριμένα
Σημειώνεται ότι η εκλογή διεξήχθη ομαλά.
Για τούτο συντάχθηκε αυτό το πρακτικό, το οποίο αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως κατωτέρω. Επικυρωμένο αντίγραφό του θα διαβιβαστεί στην Κεντρική Επιτροπή Εκλογών στη Διεύθυνση Π.Ε. …………………………………………….
Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

*Τα λευκά προσμετρώνται στα έγκυρα ψηφοδέλτια
**Αν αποκλείονται πέραν του ενός υποψήφιοι συντάσσεται σχετικός πίνακας.
https://www.facebook.com/groups/panenosi/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου