ΔΑΣΚΑΛΟΣ, ΑΙΡΕΤΟΣ ΠΥΣΠΕ Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Η ΩΡΑ ΕΙΝΑΙ

ΝΕΟ

ΝΕΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Τελευταία νέα

Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου 2015

Ενημερωτικό email στους αναπληρωτές στέλνει το Υπουργείο Παιδείας Διαβάστε περισσότερα: Ενημερωτικό email στους αναπληρωτές στέλνει το Υπουργείο Παιδείας


Το ακόλουθο ηλεκτρονικό μήνυμα στέλνει το Τμήμα Διορισμών προς τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς:


Σε συνέχεια του από 27-08-2015 Δελτίου Τύπου του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα «Ενημέρωση σχετικά με την υποβολή αιτήσεων υποψηφίων αναπληρωτών & ωρομισθίων εκπ/κών σχ. έτους 2015-16» σας ενημερώνουμε ότι με την αριθ. 40/2015 Γνωμοδότηση της Τριμελούς Επιτροπής της παρ.4 του άρθρου 28 του Ν.2190/1994 του Συμβουλίου της Επικρατείας εγκρίθηκε η - κατ’ εξαίρεση - διενέργεια  εκπ/κού προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας εκπ/σης, συμπεριλαμβανομένου του συνόλου των προπαρασκευαστικών ενεργειών/πράξεων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση αυτών.
Στο πλαίσιο αυτό ενεργοποιούνται οι διαδικασίες υποβολής αιτήσεων υποψήφιων εκπ/κών για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών Γενικής Εκπ/σης, Μουσικών Σχολείων και Ειδικής Αγωγής και Εκπ/σης σχολικού έτους 2015-16, βάσει των υπ’ αριθ. 132812/E2/25-08-2015 (Φ.Ε.Κ. 1842/26.08.2015 τ.Β΄ & ΑΔΑ: 6ΖΣΑ465ΦΘ3-97Α), 132815/E2/25-08-2015 (Φ.Ε.Κ. 1843/26.08.2015 τ.Β΄ & ΑΔΑ: 6ΕΙ5465ΦΘ3-Ξ93) και 132811/E1/25-08-2015 (Φ.Ε.Κ. 1844/26.08.2015 τ.Β΄ & ΑΔΑ: 7ΓΖΩ465ΦΘ3-Ι6Χ) Υπουργικών Αποφάσεων αντίστοιχα.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έχει οριστεί από
την Πέμπτη 03-09-2015έως καιτην Παρασκευή 11-09-2015.
Επισημαίνεται ότι η/οι «αρχική/ές» αίτηση/εις που έχετε ήδη υποβάλει ως εκπ/κός κλάδου/ων Β/θμιας Εκπ/σης έχει/έχουν απενεργοποιηθεί και απαιτείται εκ νέου υποβολή καινούργιας/ων αίτησης/εων. Οφείλουμε, δε, να θέσουμε υπόψη σας ότι προκειμένου να αποφευχθεί περαιτέρω ταλαιπωρία σας: α) δεν απαιτείται η εκ νέου κατάθεση ήδη προσκομισθέντων δικαιολογητικών και β) έχει διαμορφωθεί το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Υπουργείου Παιδείας (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) προκειμένου να καθίσταται εφικτή η ενεργοποίηση του συνόλου των επιλογών της προϋφιστάμενης «αρχικής» σας αίτησης με την επιλογή ενός και μόνο κουμπιού, χωρίς να υφίσταται υποχρέωση περί υποβολής της αίτησης αποκλειστικά στη Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης που είχε υποβληθεί η «αρχική» αίτηση.
Πηγή: News.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου