ΔΑΣΚΑΛΟΣ, ΑΙΡΕΤΟΣ ΠΥΣΠΕ Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Η ΩΡΑ ΕΙΝΑΙ

ΝΕΟ

ΝΕΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Τελευταία νέα

Τετάρτη, 17 Αυγούστου 2016

Διδασκαλία Β' ξένης γλώσσας στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2016 -17 στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας


Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 1566/85, (ΦΕΚ 167,τ.Α΄), «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες Διατάξεις». 

2. Την υπ’ αριθ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/08-10-2002 (Φ.Ε.Κ. 1340/16-10-02 τ.Β΄) άρθρο 17 παρ. 8 Υπουργική Απόφαση με θέμα «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Π.Ε. & Δ.Ε., των Δ/ντών και Υποδ/ντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των Συλλόγων των διδασκόντων». 

3. Την υπ’ αριθ. Φ.350.2/10/58898/E3/09-04-2015 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Διορισμός Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης-Παύση των μέχρι σήμερα υπηρετούντων». 

4. Την υπ’ αριθ. Φ. 52/63/12873/Γ1/06-02-2012 (ΦΕΚ 253, τ.Β’), (ΑΔΑ: Β4439-ΩΞ1) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Διδασκαλία 2ης ξένης γλώσσας στα δημοτικά σχολεία», όπως τροποποιήθηκε με την με αριθ. Φ12/657/70691/26-04-2016/Δ1 Υ.Α. (ΦΕΚ1324/τ.Β΄/11-05-2016). 

5. Την υπ’ αριθ. 87888/Δ1/30-05-2016 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα «Διδασκαλία της 2ης ξένης γλώσσας στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2016-2017». 

6. Τις εισηγήσεις των Δ/ντών των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

Αποφασίζουμε 
Τη λειτουργία των τμημάτων δεύτερης ξένης γλώσσας στα 4/θέσια και άνω Δημοτικά Σχολεία για το Σχολικό Έτος 2016-2017 ως εξής: 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου