Τετάρτη, 24 Αυγούστου 2016

Επισκέψεις σχολείων στη Βουλή των Ελλήνων κατά το σχολικό έτος 2016-2017ΘΕΜΑ: «Επισκέψεις σχολείων στη Βουλή των Ελλήνων κατά το σχολικό έτος 2016-2017»
Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 124401/Δ2/27-07-2016 εισερχόμενο έγγραφο του οικείου Υπουργείου.

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις με αρ. πρ. 36590/Γ2/30-03-2010 (Β΄ 428) και 129287/Γ2/10-11-2011 (Β΄ 2769) Υπουργικές Αποφάσεις, εγκρίνουμε και για το σχολικό έτος 2016-2017 το πρόγραμμα των επισκέψεων στο Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων και τη μετακίνηση των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τα οποία προσκαλούνται από τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, κατόπιν σχετικής αίτησής τους. 


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

Δ. ΠΑΝΤΗΣ


 Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
2. Γραφείο Γενικής Διευθύντριας Σπουδών Π.Ε και Δ.Ε
3. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Π.Ε., Τμήμα Γ΄
4. Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Τμήμα Β’
5. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε., Τμήμα Γ΄

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου