ΔΑΣΚΑΛΟΣ, ΑΙΡΕΤΟΣ ΠΥΣΠΕ Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Η ΩΡΑ ΕΙΝΑΙ

ΝΕΟ

ΝΕΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Τελευταία νέα

Πέμπτη, 8 Σεπτεμβρίου 2016

Δικαιολογητικά αναπληρωτών για την πρόσληψη (τακτικού & ΕΣΠΑ)


Αποτέλεσμα εικόνας για Δικαιολογητικά αναπληρωτώνΟι αναπληρωτές πρέπει να καταθέσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:


Α΄για πρόσληψη   
 1. Φωτοτυπία Δελτίου Ταυτότητας (ή Διαβατηρίου).
 2. Φωτοτυπίες οποιονδήποτε επίσημων δημοσίων εγγράφων στα οποία να αναγράφεται:
 • ο ΑΦΜ και η Δ.Ο.Υ.
 • ο Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου του ΙΚΑ και ο ΑΜΚΑ.
 • ο αριθμός λογαριασμού (ΙΒΑΝ) Οποιασδήποτε Τράπεζας, με πρώτο όνομα δικαιούχου, το όνομα του εκπ/κού. Για τους εκπαιδευτικούς μέσω ΕΣΠΑ ή ΠΔΕ μόνο Εθνικής Τράπεζας.
 1. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (για τους έγγαμους ή/και τους έχοντες τέκνα).
 2. Ιατρικές βεβαιώσεις από Παθολόγο και Ψυχίατρο που πιστοποιεί την καλή υγεία και φυσική καταλληλότητα για εργασία σε Δημόσια Σχολεία.
 3. Φωτοτυπία μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών.
 4. Φωτοτυπία Πτυχίου
ΟΣΟΙ  ΕΙΝΑΙ  ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ  ΠΑΝ/ΜΙΩΝ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ, ΘΑ  ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΚΑΤΣΑ Η΄ ΤΟΥ ∆ΟΑΤΑΠ ΚΑΙ ΤΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΑΝΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
 1. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας για κάθε σχολικό έτος ξεχωριστά καθώς και για τυχόν προϋπηρεσίες στο Δημόσιο, σε ΝΠΔΔ, σε ΝΠΙΔ των ΟΤΑ ή σε Ιδιωτικά Σχολεία.Επισημαίνεται ότι δεν γίνεται αυτεπάγγελτη αναγνώριση προϋπηρεσίας, αλλά πρέπει να υποβάλλεται σχετική αίτηση προς τη Διεύθυνση.
 2. Βεβαίωση ασφάλισης σε άλλο ασφαλιστικό φορέα – εκτός ΙΚΑ –, εφόσον υπάρχει, από την οποία να προκύπτει και ο Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου στο ταμείο αυτό.
 3. Πιστοποιητικό Στρατολογίας Τύπου Α΄
 4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (χορηγείται από την Υπηρεσία).
 5. Αιτήσεις για αναγνώριση τυχόν προϋπηρεσιών σε Δημόσια και Ιδιωτικά σχολεία, στο Δημόσιο, σε ΝΠΙΔ των ΟΤΑ καθώς και αιτήσεις για αναγνώριση μεταπτυχιακών τίτλων. (Η αίτηση για να γίνει δεκτή θα πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναφέρονται σε αυτή)
Β΄ για τοποθέτηση
 1. Αίτηση τοποθέτησης (χορηγείται από την Υπηρεσία).
 2. Βεβαίωση εντοπιότητας για τους Δήμους της Δ/νσης, εφόσον υπάρχει, και στην οποία αναγράφεται η ημερομηνία εγγραφής τους στα δημοτολόγια τους. Ο αναπληρωτής μπορεί να διεκδικήσει τα μόρια της εντοπιότητας μόνο αν έχει ημερομηνία εγγραφής στα δημοτολόγια του Δήμου που επιθυμεί να τοποθετηθεί πέραν της διετίας (δεν υπάρχει λόγος κατάθεσης αυτού του δικαιολογητικού αν δεν έχετε εντοπιότητα στα Δωδεκάνησα)
 • Τα παραπάνω δικαιολογητικά καθώς και τα προς συμπλήρωση έγγραφα που χορηγούνται από την υπηρεσία, υποβάλλονται μέσα σε φάκελο με λάστιχα.
 • Σας ενημερώνουμε ότι δεν είναι δυνατή η φωτοτύπηση των πρωτοτύπων εγγράφων στη Δ/νση, ως εκ τούτου οι εκπ/κοί πρέπει να προμηθεύονται τις φωτοτυπίες που απαιτούνται εκ των προτέρων.
 • Επίσης, εφιστούμε την προσοχή καθώς, χωρίς πρόσφατες Ιατρικές Γνωματεύσεις δεν μπορείτε να αναλάβετε υπηρεσία, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Τονίζουμε ότι η υποβολή ΟΛΩΝ των δικαιολογητικών είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ καθώς διενεργούνται υποχρεωτικοί έλεγχοι γνησιότητας.

ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου