Τετάρτη, 1 Μαρτίου 2017

Επιμόρφωση μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών γενικής αγωγής που εργάζονται σε δομές Ε.Α.Ε. χωρίς κατάρτιση ή εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε.

Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής ΙΕΠ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS
Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής  θα εφαρμόσει πρόγραμμα  επιμόρφωσης:

α) των μόνιμων εκπαιδευτικών χωρίς κατάρτιση ή εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε., που υπάγονται στην περ. γ’ της παρ. 4 του άρθρου 21 του Ν.3699/2008 (Α’ 199), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με την παρ. 3 του άρθρου 48, του Ν.4415/2016 (Α’ 159) και
β) των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, χωρίς εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε., που προσλαμβάνονται στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες».
Στην υλοποίηση της επιμόρφωσης θα συμμετάσχουν οι Σχολικοί Σύμβουλοι Ε.Α.Ε. και στελέχη των ΚΕΔΔΥ.
Η επιμόρφωση θα διεξαχθεί σε επίπεδο νομού και θα αξιοποιηθούν επιμορφωτικό υλικό και μέσα από τις προηγούμενες επιμορφωτικές δράσεις που υλοποίησε το Ι.Ε.Π. μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ.
Στο πλαίσιο αυτό, η Μονάδα Ειδικής Αγωγής προτίθεται να υλοποιήσει ενημερωτική συνάντηση συνεργασίας μέσω τηλεδιάσκεψης αύριο  Πέμπτη 2-3-2017,  προκειμένου να συζητηθούν ζητήματα οργάνωσης και διεξαγωγής της επιμόρφωσης.
Στην τηλεδιάσκεψη θα συμμετάσχουν όλα τα ΚΕΔΔΥ της χώρας καθώς και οι Σχολικοί Σύμβουλοι Ε.Α.Ε..
Για τη τηλεδιάσκεψη θα αξιοποιηθεί ο οδηγός που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της παράλληλης στήριξης το σχολικό έτος 2015-2016.
Η 1η φάση της επιμόρφωσης θα περιλαμβάνει την ασύγχρονη και εξ αποστάσεως επιμόρφωση όσων στελεχών των ΚΕΔΔΥ ή και Προϊσταμένων δεν συμμετείχαν στην επιμόρφωση που υλοποίησε το Ι.Ε.Π. την προηγούμενη σχολική χρονιά (2015-2016).
Στη 2η φάση το κάθε ΚΕΔΔΥ σε συνεργασία με το Σχολικό Σύμβουλο Ε.Α.Ε. θα οργανώσουν την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που ανήκουν στην περιοχή ευθύνη τους (σε επίπεδο νομού).
Θα συγκεντρωθούν τα παρουσιολόγια των επιμορφούμενων και επιμορφωτών και θα αποσταλούν στο Ι.Ε.Π..
Οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα ενημερώσουν άμεσα:
α) τα οικεία ΚΕΔΔΥ για τα στοιχεία των μονίμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών χωρίς κατάρτιση ή εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε. και
β) τις σχολικές μονάδες και τους εκπαιδευτικούς που θα λάβουν μέρος στην επιμόρφωση.
Συντονιστής της ομάδας επιμόρφωσης θα είναι ο Προϊστάμενος του ΚΕΔΔΥ και θα συνεπικουρεί ο τοπικός Σχολικός Σύμβουλος Ε.Α.Ε..
Επίσης, θα παρέχεται υποστήριξη (δια ζώσης ή/και εξ αποστάσεως) για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα του σχολικού έτους που καλύπτεται στο πλαίσιο της πράξης.
Για περαιτέρω υποστήριξη των εκπαιδευτικών ως προς τη χρήση του ψηφιακού υλικού και την παιδαγωγική υποστήριξη ομάδα helpdesk από μέλη της Μονάδας Ειδικής Αγωγής του Ι.Ε.Π. πρόκειται να απαντάει ερωτήματα που δεν θα καλύπτονται από το Σχολικό Σύμβουλο και τους Επιμορφωτές-Στελέχη του ΚΕΔΔΥ.
Στην 3η φάση οι Προϊστάμενοι των ΚΕΔΔΥ θα αποστείλουν ανατροφοδοτική έκθεση της επιμόρφωσης.
Οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να αποστέλουν ερωτήματα παιδαγωγικού χαρακτήρα και στη Μονάδα Ε.Α.Ε. του Ι.Ε.Π..
Οι εκπαιδευτικοί Ε.Α.Ε. Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (πολλαπλασιαστές- επιμορφωτές) που υπηρετούν στα ΚΕΔΔΥ, με ευθύνη του προϊσταμένου τους και την υποστήριξη των σχολικών συμβούλων Ε.Α.Ε. θα υποστηρίζουν τους εκπ/κούς στο σχολείο τους, στις περιπτώσεις που αντιμετωπίζουν δυσκολίες και προς επίλυση κάποιου προβλήματος στη συνεκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία και ή ειδικές εκπ/κές ανάγκες.
Σε επόμενο στάδιο και εφόσον τα ζητήματα συνεχίζουν να υφίστανται, απευθύνονται στην ομάδα υποστήριξης του Ι.Ε.Π. (help desk).
Οι ακριβείς ημερομηνίες διεξαγωγής της επιμόρφωσης ανά νομό θα οριστούν από τα κατά τόπους ΚΕΔΔΥ και θα ακολουθήσει σχετική ενημέρωση, ώστε να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων.
Η συμμετοχή στην επιμόρφωση των μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών, οι οποίοι εργάζονται σε θέσεις Ε.Α.Ε. χωρίς την απαιτούμενη εξειδίκευση, είναι υποχρεωτική.
Οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί θα κληθούν να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο αξιολόγησης πάνω στις γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της επιμόρφωσης καθώς και για την αξιολόγηση των επιμορφωτών του προγράμματος, η οποία θα γίνει με βάση αντικειμενικά (μετρήσιμα) κριτήρια.
Τα ερωτηματολόγια θα σταλούν με ηλεκτρονική καταχώριση στο Ι.Ε.Π., στην υπεύθυνο του έργου, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για την περαιτέρω βελτίωση του προγράμματος επιμόρφωσης.
Θεματολογία Επιμόρφωσης
Η επιμόρφωση των εν λόγω εκπαιδευτικών συνδέεται άμεσα με τις αρχές της ενταξιακής εκπαίδευσης και της διαφοροποιημένης παιδαγωγικής προσέγγισης στοχεύοντας στην υλοποίηση της διεθνούς σύμβασης του ΟΗΕ (2006) για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία που κυρώθηκε από τη χώρα μας με το νόμο 4074/2012.
Την ευθύνη για το επιμορφωτικό υλικό που θα παρασχεθεί στους επιμορφωτές της β ́ φάσης θα έχει το Ι.Ε.Π..
Οι θεματικές ενότητες της επιμόρφωσης θα είναι κοινές για όλους τους επιμορφούμενους και στοχεύουν στην κάλυψη των αναγκών της ομάδας στόχου σε θέματα ένταξης και αναπηρίας καθώς και παιδαγωγικών προσεγγίσεων.
Ενδεικτικά αναφέρονται οι κάτωθι:
Θ.Ε. 1. Ένταξη και ισότιμη εκπαίδευση μαθητών με αναπηρίες ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο γενικό σχολείο: Βασικές αρχές και προσεγγίσεις της αναπηρίας
Θ.Ε.2. Συνεργατικές πρακτικές εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής
Θ.Ε.3. Εφαρμογή των αρχών της Διαφοροποιημένης παιδαγωγικής προσέγγισης στη σχολική τάξη
Θ.Ε.4. Εφαρμογή του Εξατομικευμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο πλαίσιο της ενταξιακής εκπαίδευσης
Θ.Ε.5. Παιδαγωγική προσέγγιση της νοητικής αναπηρίας
Θ.Ε.6. Παιδαγωγική προσέγγιση μαθητών με προβλήματα συμπεριφοράς και Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής με Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ).
Θ.Ε. 7. Παιδαγωγική προσέγγιση μαθητών με προβλήματα λόγου και ομιλίας.
Θ.Ε.8. Παιδαγωγική προσέγγιση μαθητών με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος
Θ.Ε.9. Παιδαγωγική προσέγγιση των κινητικών-πολλαπλών αναπηριών
Θ.Ε. 10. Παιδαγωγική προσέγγιση της Κλωφωσης/βαρηκοίας
Θ.Ε.11. Παιδαγωγική προσέγγιση της τύφλωσης
Θ.Ε. 12. Συμβουλευτική υποστήριξη των γονέων μαθητών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
Θ.Ε.13. Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην ένταξη μαθητών με αναπηρίες ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
Η επιμόρφωση θα αφορά, ενδεικτικά, στην αξιοποίηση των κάτωθι διαθέσιμων μέσων, υποστηρικτικών στην εφαρμογή καινοτόμων προγραμμάτων διδασκαλίας:
Προσβάσιμο εκπαιδευτικό και εποπτκό υλικό που έχει αναπτυχθεί από το Ι.Ε.Π. για τις ανάγκες μαθητών των Α ́ και Β ́τάξεων του Δημοτικού Σχολείου οι οποίοι εμφανίζουν: προβλήματα όρασης, ακοής, κινητικά των άνω άκρων, μέτρια και ελαφριά νοητική καθυστέρηση, αυτισμός και προβλήματα ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα (http://www.prosvasimo.gr/el/dimosieuseis-paradotea/nea-logismika )
Προσβάσιμα λογισμικά Ειδικής Αγωγής (http://www.prosvasimo.gr/el/polimesiko- uliko/ekpaideutiko-logismiko ) συγκεκριμένα, 45 διακριτοί τίτλοι ειδικού & προσβάσιμου εκπαιδευτικού λογισμικού που προμηθεύτηκε το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο στο πλαίσιο του έργου «Δράσεις Υποστήριξης Μαθητών ΑμεΑ».
Ειδικά λογισμικά, που έχουν αναπτυχθεί από συγχρηματοδοτούμενες δράσεις του Υπουργείου Παιδείας, http://www.prosvasimo.gr, ειδικότερα 37 διακριτά ψηφιακά υλικά, τα οποία καλύπτουν ειδικές μαθησιακές ανάγκες μεγάλου εύρους μαθητών της υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
Την επιστημονική  ευθύνη  υλοποίησης της επιμόρφωσης θα έχει η  Μαρία Γελαστοπούλου, Εισηγήτρια Ειδικής Αγωγής στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
ΠΗΓΗ:https://www.esos.gr/arthra/49241/epimorfosi-monimon-kai-anapliroton-ekpaideytikon-genikis-agogis-poy-ergazontai-se-domes

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου