ΔΑΣΚΑΛΟΣ, ΑΙΡΕΤΟΣ ΠΥΣΠΕ Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Η ΩΡΑ ΕΙΝΑΙ

ΝΕΟ

ΝΕΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Τελευταία νέα

Παρασκευή, 25 Αυγούστου 2017

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο της δράσης «αρχή...ΖΩ!» «Παροχή έκτακτου οικονομικού βοηθήματος για τα παιδιά της Α’ Τάξης Δημοτικών Σχολείων, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2017-2018» με δωρεά από το “Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος”

Αποτέλεσμα εικόνας για Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων περιφ στερεας

ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο της δράσης «αρχή...ΖΩ!» «Παροχή έκτακτου οικονομικού βοηθήματος για τα παιδιά της Α’ Τάξης Δημοτικών Σχολείων, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2017-2018» με δωρεά από το “Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος”. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τον Νόμο 2218/1994 (ΦΕΚ90Α') με τίτλο «Ίδρυση νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την περιφέρεια και άλλες διατάξεις», και ειδικότερα τα άρθρα 53, 54, 55 & 56. 

2. Τον Νόμο 3852/2010 (ΦΕΚ87Α’) με τίτλο «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα τα άρθρα 190, 191, 192 & 193. 

3. Τον Νόμο 3463/8.6.2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» 

4. Τον Νόμο 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α’) με τίτλο «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2 

5. Τον Νόμο 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’) με τίτλο «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

6. Το Προεδρικό Διάταγμα 80/2016 (ΦΕΚ 145 Α’) με τίτλο «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 

7. Την Υπουργική Απόφαση 4683/1998 (ΦΕΚ 140 Β’) με τίτλο «Κανονισμός Προσωπικού των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης"». 

8. Την Υπουργική Απόφαση 40608/2001 (ΦΕΚ 1428 Β’) με τίτλο «Τροποποίηση της 2141/1998 απόφασης "Κανονισμός οικονομικής διοίκησης και διαχείρισης των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης"». 

9. Την αρ. 41/2017 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 

10. Την από 24.08.2017 σύμφωνη γνώμη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

1. Την Προκήρυξη της Δράσης «αρχή...ΖΩ!» «Παροχή έκτακτου οικονομικού βοηθήματος για τα παιδιά της Α’ Τάξης Δημοτικών Σχολείων, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2017-2018». 

2. Οι πόροι για την υλοποίηση της δράσης προέρχονται από δωρεά από το “Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος”. 

3. Η δράση στοχεύει στην οικονομική ενίσχυση των γονέων & κηδεμόνων των μαθητών της Α’ τάξης Δημοτικού, σχολείων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή ενός «Κουπονιού αγορών» (Voucher), αξίας εξήντα ευρώ (60€), για κάθε παιδί τους. Ως Ωφελούμενοι της δράσης ορίζονται οι γονείς ή κηδεμόνες οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις υπαγωγής στη δράση. Ως Επιχειρήσεις, ορίζονται τα εμπορικά καταστήματα τα οποία θα προμηθεύσουν τα σχολικά είδη στους ωφελούμενους που θα επιλεγούν. 

4. Κάθε ενδιαφερόμενη/ος γονέας-κηδεμόνας καθώς και κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση για να συμμετάσχει στην παρούσα δράση θα πρέπει: 

i. Να συμπληρώσει την φόρμα «Αίτηση Συμμετοχής», η οποία υπέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 3 

ii. Να καταθέσει ή να αποστείλει τα δικαιολογητικά συμμετοχής ταχυδρομικά ή με υπηρεσίες ταχυμεταφοράς (courier), στο χρονικό διάστημα από 24.8.2017 έως 4/9/2017 στις παρακάτω διευθύνσεις της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 

5. Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ορίζεται η 4.9.2017 και ώρα 14:00, βάσει πρωτοκόλλου παραλαβής, απόδειξης ταχυδρομείου ή εταιρείας ταχυμεταφοράς (courier). 

6. Η προκήρυξη της Δράσης να αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και να δημοσιευτεί στις ιστοσελίδες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, καθώς και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου