Δευτέρα, 25 Ιουνίου 2018

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Γενικής και Ειδικής Αγωγής για υποβολή αίτησης απόσπασης-δήλωσης τοποθέτησης εντός ΠΥΣΠΕ Ευρυτανίας


ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση  εκπαιδευτικών Γενικής και Ειδικής Αγωγής για υποβολή αίτησης απόσπασης-δήλωσης τοποθέτησης εντός  ΠΥΣΠΕ».


Αποτέλεσμα εικόνας για ΠΥΣΠΕ Ευρυτανίας
Καλούνται οι εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων Γενικής και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης που:
 α)  ανήκουν οργανικά στη Δ/νση Π.Ε. Ευρυτανίας και επιθυμούν να αποσπαστούν εντός ΠΥΣΠΕ, 
και β) αποσπάστηκαν στην Ευρυτανία από άλλο ΠΥΣΠΕ
να υποβάλουν αίτηση απόσπασης-δήλωση τοποθέτησης, σύμφωνα με το υπόδειγμα που σας κοινοποιούμε, στη Δ/νση Π.Ε Ευρυτανίας 
από Παρασκευή,  22.06.2018 έως και  Τρίτη,  10.07.2018

       Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα επίσημα αποδεικτικά στοιχεία – δικαιολογητικά των κριτηρίων ή των λόγων απόσπασης τους οποίους επικαλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπ/κοί, όπως αυτοί αναλυτικά αναφέρονται στην αριθμ. πρωτ. 50692/Ε2/27-04-2018 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (ΑΔΑ:7Τ5Φ4653ΠΣ-216) με θέμα «Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΕΕΕΕΚ, ΚΕΔΔΥ, Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Εκκλησιαστικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2018-2019»

    Η αίτηση υποβάλλεται με έναν από τους παρακάτω τρόπους  :

1.                   Από τον/την ενδιαφερόμενο/νη εκπαιδευτικό αυτοπροσώπως.

2.                   Με τηλεομοιοτυπία  στο  2237080241.

3.                   Ταχυδρομικώς, με ημερομηνία κατάθεσης στο Ταχυδρομείο έως 10.07.2018
                                                                                                                                                                                                                    
Οι εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται στη συνέχεια, να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με τη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ και της Δ/νσης Π.Ε. (2237080241 Πληρ. Καραγιάννης Θεόδωρος) για να επιβεβαιώσουν τη λήψη της δήλωσής τους. Το πρωτότυπο πρέπει να αποσταλεί και ταχυδρομικά.

Οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν δικαιολογητικά οικογενειακής κατάστασης, εντοπιότητας, συνυπηρέτησης και λόγων υγείας μαζί με τη δήλωση μετάθεσης δεν χρειάζεται να τα υποβάλουν ξανά. Μόνο σε περίπτωση που έχει επέλθει κάποια τροποποίηση πρέπει να υποβληθούν εκ νέου τα δικαιολογητικά.
Παρακαλούνται οι Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων της πόλης του Καρπενησίου να μεριμνήσουν ώστε να ενημερωθούν όλοι οι εκπαιδευτικοί της σχολικής τους μονάδας.
Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΔΠΕ Ευρυτανίας (http://dipe.eyr.sch.gr ) προς ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών.


                                                                                      Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
                                                                                                           


                                                                                                               Αθανάσιος Γ. Τσαπρούνης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου