Τρίτη, 17 Ιουλίου 2018

17/07/2018 Ενημέρωση για την συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ ΕυρυτανίαςΜΟΤΣΙΟΛΑΣ ΣΙΔΕΡΗΣ
ΑΙΡΕΤΟΣ ΠΥΣΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΤΗΛ: 6937810060


ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ, 17/07/2018

ΠΡΟΣ

ΤΟΥΣ/ΤΙΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ-ΙΣΣΕΣ

Συναδέλφισσες , συνάδελφοι.
Την Τρίτη 17/07/2018, Πράξη 14η, συνεδρίασε το ΠΥΣΠΕ Ευρυτανίας με τα εξής θέματα :
          1.  Τοποθέτηση λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών» 
 2.  Προσωρινές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών λειτουργών-Αποσπάσεις εντός ΠΥΣΠΕ


Για το 1ο θέμα

Το ΠΥΣΠΕ αφού έλαβε υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν.1566/85 με θέμα: «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 167 τ. Α΄. 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Π.Δ. 50/96 (ΦΕΚ. 45/τ.Α΄/08.03.1996). 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 12, του Π.Δ. 100/97 (ΦΕΚ. 94/τ.Α΄/22.05.1997). 
4.  Το Π.Δ. 1/2003 (Άρθρο 11 παρ. 11). 
5.  Την αριθμ. 1078/03.07.2018 (ΑΔΑ:6ΕΨΟ4653ΠΣ-914) Απόφαση του Δ/ντή Π.Ε. Ευρυτανίας με θέμα: «Χαρακτηρισμός λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών». 
6. Την πρόταση του ΠΥΣΠΕ Ευρυτανίας όπως διατυπώθηκε στην αριθμ. 14/17.07.2018 Πράξη του.

Α π ο φ ά σ ι σ ε  

τ η ν  π ρ ο σ ω ρ ι ν ή  τ ο π ο θ έ τ η σ η των παρακάτω εκπαιδευτικών ως λειτουργικά υπεράριθμων για το διδακτικό έτος 2018-2019, με βάση τις αιτήσεις – δηλώσεις τους, ως εξής:  

Δείτε το αρχείο εδώ:

Η συναδέλφισσα ΠΕ11 που είχε κριθεί Λειτουργικά υπεράριθμη παραμένει στην οργανική της και στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ.


Για το 2ο θέμα

Το ΠΥΣΠΕ αφού έλαβε υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν.1566/85 με θέμα: «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 167 τ.Α΄. 
2. Το Π.Δ. 1/2003 (Άρθρο11 παρ. 13). 
3. Το με αριθ. Φ.361.271/27/30478/Δ1/21.03.2002 έγγραφο του ΥΠΕΠΘ με θέμα «Αποσπάσεις εκπ/κών εντός ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣΔΕ». 
4. Το με αριθ. Φ.361.271/70/81725/Δ1/05.08.2002 συμπληρωματικό έγγραφο του ΥΠΕΠΘ σχετικό με τις αποσπάσεις εκπ/κών εντός ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣΔΕ. 
5. Το με αριθμ. 81082/Δ2/18.07.2011, έγγραφο του Υ.Π.Δ.Μ.Θ. με θέμα: «Διευκρινίσεις επί των αποσπάσεων εντός ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ». 
6. Την υπ΄ αριθμ. 102381/Ε2/20.06.2018 Απόφαση του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ για το διδακτικό έτος 2018-2019». 
7. Την αριθμ. 89340/Ε2/31.05.2018 Απόφαση του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης σε Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2018-2019». 
8. Το αριθμ. 1033/22.06.2018 έγγραφο της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Ευρυτανίας με θέμα: «Πρόσκληση εκπαιδευτικών Γενικής και Ειδικής Αγωγής για υποβολή αίτησης απόσπασης – δήλωσης τοποθέτησης εκπαιδευτικών εντός ΠΥΣΠΕ». 
9. Την πρόταση του ΠΥΣΠΕ Ευρυτανίας όπως διατυπώθηκε στην αριθμ. 14/17.07.2018 Πράξη του. 

Α π ο φ ά σ ι σ ε  

 τ η ν   π ρ ο σ ω ρ ι ν ή   τ ο π ο θ έ τ η σ η σε σχολικές μονάδες, των παρακάτω εκπαιδευτικών αποσπασμένων από άλλα ΠΥΣΠΕ - αιτούντων βελτίωσης θέσης για το διδακτικό έτος 2018-2019, με βάση την αίτηση - δήλωσή τους και τις μονάδες μοριοδότησης, ως εξής: 

Δείτε το αρχείο εδώ:

Η συναδέλφισσα ΠΕ11 που ήρθε με απόσπαση από άλλο ΠΥΣΠΕ παραμένει στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ.


Πάντα στη διάθεσή σας

Μοτσιόλας Σιδέρης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου