Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2019

Αναδιάρθρωση στις δομές του υπουργείου Παιδείας


Άλλαξε άρδην η διάρθρωση ολόκληρου του  υπουργείου Παιδείας. Καταργείται η θέση του γενικού γραμματέα, ιδρύονται  δύο νέες γενικές γραμματείες εκπαίδευσης, ενώ καταργούνται οι  γραμματείες Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς οι αρμοδιότητες των οποίων  μεταφέρονται στη νεοσυσταθείσα γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης,  Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης.
Στην  αναδιάρθρωση της δομής ολόκληρου του υπουργείου Παιδείας προχώρησε η  κυβέρνηση όπως προκύπτει από το Προεδρικό Διάταγμα που δημοσιεύθηκε χθες  στο Φύλλο της Κυβέρνησης.

Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2019

Προσωρινοί Πίνακες Δεκτών/Μη δεκτών Υποψηφίων για τη διαδικασία Επιλογής Μελών των Παιδαγωγικών Ομάδων των Κ.Ε.Α. Στερεάς Ελλάδας


Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών, ήτοι μέχρι και την Τρίτη 23 Ιουλίου 2019 και ώρα 15:00.
Οι ενστάσεις υποβάλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση mail@stellad.pde.sch.gr

Νέες αιτήσεις απόσπασης, ανάκλησης και τροποποίησης αιτήσεων απόσπασης από σήμερα μέχρι Δευτέρα και ώρα 15:00 μέσω του ΟΠΣΥΔ.

18 anaklap
18-07-19 Υποβολή νέων αιτήσεων απόσπασης και αιτήσεων τροποποίησης προτιμήσεων από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, ΚΕΣΥ, ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ, και ανακλήσεων αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. για το διδακτικό έτος 2019-20
Έως τη Δευτέρα 22 Ιουλίου το ηλεκτρονικό σύστημα ΟΠΣΥΔ θα υποδέχεται τις νέες αιτήσεις απόσπασης, τροποποίησης προτιμήσεων από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, ΚΕΣΥ, ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ, και ανακλήσεων αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. για το διδακτικό έτος 2019-2020.
Αναλυτικά, σας γνωρίζουμε ότι το ηλεκτρονικό σύστημα ΟΠΣΥΔ θα είναι ανοιχτό:
Από την Πέμπτη 18-07-2019 μέχρι και τηΔευτέρα 22-07-2019 και ώρα 15.00 για την υποβολή:
  •       Νέων αιτήσεων απόσπασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. 56623/E2/10-04-2019 εγκύκλιο αποσπάσεων (ΑΔΑ: 7ΜΦΣ4653ΠΣ-1ΚΥ).
Ο έλεγχος και η επικύρωση των αιτήσεων αυτών από τις Διευθύνσεις Π.Ε. & Δ.Ε. θα γίνει από 23-07-2019 έως 31-07-2019σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην προαναφερόμενη εγκύκλιο αποσπάσεων.
Μέσα στην ίδια προθεσμία δύνανται να υποβάλουν αίτηση απόσπασης και όσοι εκ των εκπαιδευτικών του άρθ. 73 του Ν. 4589/2019 (Α΄ 13) που διορίστηκαν με τις αριθ. 65185/Ε1/23-4-2019 (ΑΔΑ: ΩΘΟΟ4653ΠΣ-ΟΨΘ) και 65172/Ε1/23-4-2019 (ΑΔΑ: 6ΛΖ94653ΠΣ-ΒΥΚ) (ΦΕΚ 814Γ/20-05-2019 και 813Γ/20-05-2019, αντιστοίχως) επιθυμούν.
Επισημαίνουμε ότι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί εκτός του ηλεκτρονικού συστήματος ΟΠΣΥΔ δεν θα ληφθούν υπόψη.
  •       Αιτήσεων τροποποίησης προτιμήσεων
Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να τροποποιήσουν τα ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ προτίμησης τους θα πρέπει να επιλέξουναπό το μενού Ιστορικό αιτήσεων ->Ενέργειες -> Επιλογές αίτησης ->Τροποποίηση περιοχών προτίμησης.
  •       Ανακλήσεις αιτήσεων απόσπασης
Όσοι εκπαιδευτικοί έχουν ήδη υποβάλει αίτηση απόσπασης στο ΟΠΣΥΔ δύνανται να την ανακαλέσουν επιλέγοντας από το μενούΙστορικό αιτήσεων ->Ενέργειες -> Απενεργοποίηση.
Για την εκτέλεση όλων των ανωτέρω, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να συνδεθούν με τους κωδικούς τους στο ηλεκτρονικό σύστημα ΟΠΣΥΔ (https://opsyd.sch.gr)σύμφωνα με τις οδηγίες της υπ’ αριθ. 56623/E2/10-04-2019 εγκυκλίου αποσπάσεων (ΑΔΑ: 7ΜΦΣ4653ΠΣ-1ΚΥ).
Επισημαίνεται ότι δεν προβλέπεται υποβολή νέων αιτήσεων απόσπασης σε Μουσικά, Καλλιτεχνικά, Σχολεία Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων.

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Γενικής και Ειδικής Αγωγής για υποβολή αίτησης απόσπασης – δήλωσης τοποθέτησης εντός ΠΥΣΠΕ ΕυρυτανίαςΟ Αναπλ. Διευθυντής ΔΙΠΕ Ευρυτανίας
Έχοντας υπόψη:
1. Tις διατάξεις του άρθρου 16, κεφ. Γ’ του Ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167/30-9-1985 τ. A’),
2. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ. Α’),
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 50/96 (ΦΕΚ 45 τ. Α’/8-3-1996) «Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπ/κών 
της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης» Όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 
100/97 (ΦΕΚ 94 τ. Α’/22-5-1997) και το Π.Δ. 39/98 (ΦΕΚ 43 τ. Α’/9-3-1998) και (ΦΕΚ 262 Α’/27-11-
1998),
4. Τις διατάξεις των άρθρων 20 και 21 του Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199/2-10-2008/τ./Α),
5. Τις διατάξεις του άρθρου39 παρ. 2, 46 παρ. 1στ’ του Ν. 4115/2013
6. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.8 του Ν.3194/2003 (ΦΕΚ 267/20-11-2003 τ. Α’),
7. Τις διατάξεις του άρθρου 46 παρ. 7 του Ν.2413/1996 (ΦΕΚ 124/17.6.1996 τ. Α’)
8. Την με αριθμ. 56623/Ε2/10.04.2019 (ΑΔΑ: 7ΜΦΣ4653ΠΣ-1ΚΥ) εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ με θέμα: θέμα
«Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή 
αιτήσεων αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΕΕΕΕΚ, ΚΕΔΔΥ, Μουσικά, 
Καλλιτεχνικά και Εκκλησιαστικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2019-2020»
Καλούνται οι εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων Γενικής και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης που:
α) ανήκουν οργανικά στη Δ/νση Π.Ε. Ευρυτανίας και επιθυμούν να αποσπαστούν εντός ΠΥΣΠΕ, 
β) αποσπάστηκαν στην Ευρυτανία από άλλο ΠΥΣΠΕ
και γ) παραμένουν στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Ευρυτανίας
να υποβάλουν αίτηση απόσπασης-δήλωση τοποθέτησης, σύμφωνα με το υπόδειγμα που σας κοινοποιούμε, στη Δ/νση Π.Ε Ευρυτανίας 
Προθεσμία υποβολής από 18/7 έως 16/8.

Για περισσότερα κάντε κλικ εδώ.
Έντυπο δήλωσης απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ.  Πατήστε  εδώ.
Έντυπο δήλωσης προσωρινής τοποθέτησης. Πατήστε  εδώ.

Τρίτη, 9 Ιουλίου 2019

Αλλαγή ονόματος του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και ΘρησκευμάτωνΔημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ το Προεδρικό Διάταγμα υπ. αριθμ. 81, Αρθρο 4. Μεταφορές υπηρεσιών, μετονομασίες Υπουργείων και συναφή ζητήματα, παρ.1 σύμφωνα με το οποίο συστήνονται, μετονομάζονται και καταργούνται Υπουργεία, καθορίζονται οι αρμοδιότητές τους και μεταφέρονται υπηρεσίες και αρμοδιότητες μεταξύ των Υπουργείων.


Δευτέρα, 8 Ιουλίου 2019

Η νέα ηγεσία του υπουργείου Παιδείας

Σχετική εικόνα

Η Τομεάρχης Παιδείας της Νέας Δημοκρατίας, Νίκη Κεραμέως, αναλαμβάνει την ηγεσία του ΥΠΠΕΘ με Υφυπουργούς την Σοφία Ζαχαράκη και τον Βασίλη Διγαλάκη.
Η Υφυπουργός Σοφία Ζαχαράκη θα είναι υπεύθυνη για θέματα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής.
Ο Υφυπουργός Βασίλης Διγαλάκης αναλαμβάνει την Ανώτατη Εκπαίδευση.

Αύριο, Τρίτη 09 Ιουλίου 2019, θα ορκισθούν στις 11:00 η ώρα και ακολούθως θα μεταβούν στο Υπουργείο Παιδείας για να αναλάβουν, συμμετέχοντας στην Παράδοση – Παραλαβή της Πολιτικής Ηγεσίας. 

 

Πέμπτη, 4 Ιουλίου 2019

Συγκρότηση Δ.Σ. Δ.Ο.Ε.

Αθήνα  4/7/2019
Αρ. Πρωτ. 3ΠΡΟΣ : Τα Μ.Μ.Ε.
Συντάκτες εκπ/κού ρεπορτάζ
ΚΟΙΝ. : Συλλόγους Εκπ/κών Π.Ε.

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

Πραγματοποιήθηκαν στις 26/6/2019 αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου Δ.Σ. και Ε.Ε. της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, καθώς και για αντιπροσώπους στο συνέδριο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
Στις εκλογές έλαβαν μέρος δέκα (10) παρατάξεις, ψήφισαν 658 αντιπρόσωποι και τα αποτελέσματα διαμορφώθηκαν ως εξής :

Δευτέρα, 1 Ιουλίου 2019

Σε όλους του δήμους της χώρας θα εφαρμοστεί από τη νέα σχολική χρονιά η δίχρονη προσχολική εκπαίδευση

Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας με την έκδοση στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης της Υπουργικής Απόφασης για την ένταξη και των τελευταίων 27 δήμων στη δίχρονη προσχολική εκπαίδευση ολοκληρώθηκε ο σχεδιασμός για την καθολική εφαρμογή της υποχρεωτικής δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης.
Οι 27 δήμοι προστίθενται στους 298 δήμους στους οποίους εφαρμόζεται η δίχρονη προσχολική εκπαίδευση και είναι οι ακόλουθοι:
Ξάνθης
Αθηναίων
Βύρωνος
Γαλατσίου
Ζωγράφου
Καισαριανής
Αγίας Παρασκευής
Παπάγου-Χολαργού
Πεντέλης
Φιλοθέης-Ψυχικού
Πετρούπολης
Γλυφάδας
Καλλιθέας
Νέας Σμύρνης
Παλαιού Φαλήρου
Αχαρνών
Μαρκοπούλου-Μεσογαίας
Παλλήνης
Ασπροπύργου
Μεγαρέων
Φυλής
Θεσσαλονίκης
Καλαμαριάς
Αμπελοκήπων-Μενεμένης
Κορδελιού-Ευόσμο
Νεάπολης-Συκεών

Κονδύλι 2,8 εκ ευρώ για τις Σχολικές Βιβλιοθήκες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Τη χρηματοδότηση του Συστήματος Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών με το ποσό των 2 εκατομμυρίων 800 χιλιάδων ευρώ προβλέπει η Υπουργική Απόφαση που καθορίζει τους προϋπολογισμούς και τις ετήσιες πιστώσεις του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) 2019 ανά Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Πρόκειται για την υλοποίηση του έργου «ΔΡΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ».


Ενημέρωση από τη ΔΠΕ Ευρυτανίας

Αποτέλεσμα εικόνας για ΔΠΕ Ευρυτανίας

Παρακαλούμε, όλοι οι εκπαιδευτικοί κατά το διάστημα των θερινών διακοπών τους να παρακολουθούν την ιστοσελίδα της Δ/νσης,  προκειμένου να ενημερώνονται για τις υπηρεσιακές εξελίξεις που πρόκειται να πραγματοποιηθούν μετά την αναστολή των υπηρεσιακών μεταβολών, λόγω των εθνικών εκλογών.

Σας ευχόμαστε καλό και ξεκούραστο καλοκαίρι!


 Ιστοσελίδα: http://dipe.eyr.sch.gr

Σάββατο, 29 Ιουνίου 2019

Υπολογισμός Μορίων Πανελλαδικών και Δημιουργία Μηχανογραφικού

Ένα μοναδικό πρόγραμμα για να σας βοηθήσει να επιλέξετε σωστά όταν φτιάξετε το Μηχανογραφικό σας (εσείς οι ίδιοι, τα παιδιά σας, τα ανίψια σας ή οι μαθητές σας). Ταξινομεί τις σχολές ανάλογα με τα ενδιαφέροντά σας, την απόσταση από την πόλη που μένετε και ένα σωρό άλλες παραμέτρους. Μπορείτε να απορρίψετε όσες σχολές δεν σας αρέσουν και να αναδιατάξετε τον πίνακα, έτσι ώστε όταν μπείτε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου για να το καταθέσετε να είστε πανέτοιμοι!

Κάντε κλικ στην εικόνα

Σάββατο, 22 Ιουνίου 2019

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ


Η εικόνα ίσως περιέχει: κείμενο, φύση και υπαίθριες δραστηριότητες
Την Τρίτη 18 Ιουνίου 2019 διεξήχθη με επιτυχία Επιμορφωτική Ημερίδα που διοργανώθηκε από τον Οργανωτικό Συντονιστή του ΠΕΚΕΣ Στερεάς Ελλάδας και Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ70 Δρ. Χρίστο Β. Μαρκαντώνη, για τους εκπαιδευτικούς των Δημοτικών Σχολείων της Ευρυτανίας στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Γυμνασίου Φουρνάς. 


Η Ημερίδα συνδιοργανώθηκε με τη Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καρπενησίου,το Σύλλογο Γυναικών της Δ. Ε. Φουρνάς και τελέστηκε υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Καρπενησίου και της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας.


Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2019

Ευχαριστήρια Επιστολή


Μοτσιόλας Σιδέρης
Αιρετός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ευρυτανίας
email: smotsiolas@yahoo.gr


Ευχαριστήρια Επιστολή

                                                                                                       
                      ΠΡΟΣ
Τις συναδέλφισσες και τους συναδέλφους μου
της Διεύθυνσης Π.Ε. Ευρυτανίας

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι.

Ύστερα από το αποτέλεσμα της εκλογής της Τετάρτης 19 Ιουνίου για την ανάδειξη Αιρετών Αντιπροσώπων στη Γενική Συνέλευση της Δ.Ο.Ε. αισθάνομαι την ανάγκη να επικοινωνήσω μαζί σας και να σας ευχαριστήσω θερμά που με την ψήφο σας με εκλέξατε ως Αντιπρόσωπο (για τη διετία 2019 – 2021) .

Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για μένα το γεγονός ότι οι κοινές αγωνίες που μοιραζόμαστε όλα αυτά τα χρόνια, εκφράστηκαν με την στήριξη της υποψηφιότητάς μου.

Δεσμεύομαι - προς όλους εσάς - να συνεχίσω αταλάντευτα στο δρόμο που έχουμε χαράξει μαζί, για την αντιμετώπιση των μικρών και μεγάλων προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο Κλάδος και οι εκπαιδευτικοί της Π.Ε.


Πάντα στη διάθεσή σας
Συναδελφικά
Μοτσιόλας Σιδέρης


Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2019

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ


Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.


Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Με την απόφαση Φ.400/120/14840/1-3-2019 του Υπουργού Εθνικής Άμυνας (μετά την θετική ανταπόκριση του αναπλ. Υπουργού Εθν. Άμυνας κ. Παν. Ρήγα), ικανοποιήθηκε το αίτημα των εκπαιδευτικών Ομοσπονδιών για είσοδο των εκπαιδευτικών στα πρατήρια του στρατού και στο Πρατήριο του Ναυτικού σε όλη την Ελλάδα. 

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. έπειτα από επικοινωνία του με τις αρμόδιες υπηρεσίες και προκειμένου να αποφευχθούν γραφειοκρατικές διαδικασίες που για να γίνουν ολοκληρωμένα και να έχουν ουσιαστικό νόημα, απαιτούν χρόνο, σας ενημερώνει ότι οι εκπαιδευτικοί μέλη της Δ.Ο.Ε. μπορούν να εισέρχονται στα πρατήρια με την επίδειξη της Ταυτότητας Εκπαιδευτικού της Δ.Ο.Ε. ή, αν για οποιονδήποτε λόγο δεν είναι κάτοχοί της, με μια βεβαίωση του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (του οποίου είναι μέλη) με την οποία θα βεβαιώνεται ότι αποτελούν οικονομικά τακτοποιημένα μέλη του. Θα πρέπει επίσης να έχουν μαζί τους, ώστε να την επιδεικνύουν αν τους ζητηθεί, την αστυνομική τους ταυτότητα.


Για να δείτε τα πρατήρια και το ωράριο λειτουργίας παρακαλώ πατήστε εδώ:

Συνταξιοδοτικό και προσλήψεις εκπαιδευτικών, από τον Δημήτρη Μπράτη


Τι ίσχυε και τι ισχύει για το συνταξιοδοτικό των εκπαιδευτικώνΔημήτρης Μπράτης
Αντιπρόεδρος ΑΔΕΔΥ


Μέχρι 17 χρόνια η αύξηση των ορίων ηλικίας και μέχρι 330 ευρώ η μηνιαία μείωση των κύριων συντάξεων
Οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί ΠΕ και ΔΕ ,λόγω της ιδιαιτερότητας του επαγγέλματος είχαν πετύχει με τους αγώνες τους ειδική νομοθετική ρύθμιση στον Ν3075/02 ,άρθρο 5 παρ.4,η οποία προέβλεπε τη δυνατότητα συνταξιοδότησής τους στα 30 χρόνια υπηρεσίας και ηλικία 55 ετών ,για όσους είχαν προσληφθεί πριν το 1983 και στα 30 χρόνια υπηρεσίας και ηλικία 60 ετών για όσους είχαν προσληφθεί μετά το 1983.Τη ρύθμιση την είχε διαπραγματευθεί τότε η ΔΟΕ και η ΟΛΜΕ με τον Ευθυμίου, που ήταν υπουργός παιδείας.

Το ποσοστό αναπλήρωσης για τη σύνταξη ήταν στο 80% του βασικού μισθού συν τα μερίσματα από τα επικουρικά ταμεία.

Η εικόνα ίσως περιέχει: 15 άτομα, , τα οποία χαμογελούν, άτομα κάθονται και εσωτερικός χώρος
Όλα αυτά ίσχυαν μέχρι τον Ιούνιο του 2015,τότε που η σημερινή κυβέρνηση ψήφισε τον Ν4336/15 κι αύξησε τα όρια ηλικίας όλων και τα πήγε στα 67 χωρίς καμία εξαίρεση, ούτε για τους εκπαιδευτικούς λειτουργούς.

Ο Ν 4336/15 αύξησε τα όρια ηλικίας μέχρι και 17χρόνια σε ορισμένες κατηγορίες,παρά τα μεταβατικά στάδια που προβλέπει.

Στη συνέχεια ψηφίστηκε ο νόμος - λαιμητόμος του Κατρούγκαλου το 2016-Ν4387/16-ο οποίος σάρωσε κυριολεκτικά τις συντάξεις και έδωσε τη χαριστική βολή στο ασφαλιστικό σύστημα.

Παρασκευή, 7 Ιουνίου 2019

Επιμορφωτική Ημερίδα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
-------------------- 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ                                                                        Λαμία, 06.06.2019 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ                                          Αρ. Πρωτ. 742
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                                   
--------------------- 
ΠΕΡΕΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.)                                                   ΠΡΟΣ 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
------------------- 
Tαχ. Δ/νση: Αρκαδίου 8                                                               Διευθυντές, Προϊσταμένους/νες, 
Τ.Κ. – Πόλη: 35100 - Λαμία                                                και Εκπαιδευτικούς Δημοτικών Σχολείων                                                                                                      Ευρυτανίας ΚΟΙΝ Δ.Π.Ε. Ευρυτανίας    

Πληροφορίες: Μαρκαντώνης Χρίστος 
Τηλέφωνο: 2231081842 
FAX: 2231067799 
E-mail: pekesstel@sch.gr 
Ιστοσελίδα: http://stellad.pde.sch.gr/pekes     


Θέμα: «Επιμορφωτική Ημερίδα_Υπενθύμιση» 
Σχετ.: 1. Ν. 4547, ΦΕΚ 102/12-06-2018 
2. Υπ. Απ. 158733/ΓΔ4, ΦΕΚ 4299/27-09-2018 
3. Αρ. Πρωτ. 695/31.05.2019 έγγραφό μας 

Σε συνέχεια του αρ. πρωτ. 695/31.05.2019 εγγράφου μας για τη διοργάνωση επιμορφωτικής Ημερίδας, με θέμα: 
«Νέες Δομές στην Εκπαίδευση, Περιγραφική Αξιολόγηση, Προγραμματισμός και Αποτίμηση Εκπαιδευτικού Έργου» 
που απευθύνεται σε όλους/ες τους/τις εκπαιδευτικούς ΠΕ70 και τους/τις εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων των Δημοτικών Σχολείων της Ευρυτανίας και η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 18 Ιουνίου 2019 και ώρα 09:30-14:00 στο Γυμνάσιο Φουρνάς, διευκρινίζονται τα ακόλουθα: 
1. Όλες οι Σχολικές Μονάδες καλούνται να απαντήσουν άμεσα για τον αριθμό των εκπαιδευτικών που θα συμμετάσχουν στην Επιμορφωτική Ημερίδα (όπως περιγράφεται στο ανωτέρω 3ο σχετικό). 
2. Παρακαλούνται οι Διευθυντές και οι Προϊσταμένους/νες για την αυστηρή τήρηση των προθεσμιών που ορίζονται στα σχετικά έγγραφα που κοινοποιούνται στις Σχολικές Μονάδες, για τη χορήγηση των στοιχείων που ζητούνται. 
3. Η συμμετοχή στην Επιμορφωτική Ημερίδα όλων των εκπαιδευτικών ΠΕ70 και όλων των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων των Δημοτικών Σχολείων της Ευρυτανίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, είναι υποχρεωτική
 4. Σε όσους εκπαιδευτικούς θα συμμετάσχουν στην Επιμορφωτική Ημερίδα θα χορηγηθεί Βεβαίωση συμμετοχής. 
5. Η Επιμορφωτική Ημερίδα συνδιοργανώνεται με την Ιερά Μητρόπολη Καρπενησίου, την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, το Δήμο Καρπενησίου και το Σύλλογο Γυναικών Δημοτική Ενότητας Φουρνάς και έχει εξασφαλιστεί η δωρεάν μετάβαση όλων των εκπαιδευτικών προς και από το χώρο της Ημερίδας με λεωφορεία που θα ξεκινήσουν από το ΚΤΕΛ Καρπενησίου την Τρίτη 18 Ιουνίου 2019 και ώρα 08:30, καθώς και το γεύμα μετά το πέρας της Ημερίδας. 

Ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ70 
Δρ. Χρίστος Β. Μαρκαντώνης 
Οργανωτικός Συντονιστής 
ΠΕΚΕΣ Στερεάς Ελλάδας

Τρίτη, 4 Ιουνίου 2019

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ ΚΕΝΟΥΜΕΝΗ ΘΕΣΗ

                                         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
----------------
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.& Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
                                          ΠΥΣΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
---------------
                         

Καρπενήσι, 04.06.2019
Αριθ. Πρωτ. 30

Ταχ. Δ/νση:   
Τ.Κ. – Πόλη:
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο: 
FAX:
e-mail:
Ιστοσελίδα:


Κτίρια ΟΑΕΔ- Προφήτης Ηλίας
361 00 Καρπενήσι
Παπαδήμου Βασιλική
2237080241
2237080241
http://dipe.eyr.sch.gr   

ΠΡΟΣ: Μέλη Συμβουλίου  Επιλογής Υποψηφίων Προϊσταμένων Εκπαιδευτικών Θεμάτων

1.     Τσακνιάς Ιωάννης, εκπ/κός, κλ. ΠΕ70, Αναπληρωτής Δ/ντής Π.Ε. Ευρυτανίας, Πρόεδρος.
2.    Μαρκαντώνης Χρίστος, εκπ/κός, κλ. ΠΕ70, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου.
3.    Δημητρίου Ευαγγελή-Μαρία, εκπ/κός, κλ. ΠΕ70
4.    Παρούτσας Διονύσιος, εκπ/κός, κλ. ΠΕ70, τακτικό μέλος.
5.    Δρυστέλα Δάφνη,  εκπ/κός, κλ. ΠΕ60, τακτικό μέλος.
6.    Μοτσιόλας Σιδέρης, εκπ/κός, κλ. ΠΕ70, αιρετό μέλος.
     
ΚΟΙΝ. : Αναπληρωματικά Μέλη Συμβουλίου

1.       Αντωνίου Δημήτριος  εκπ/κός, κλ. ΠΕ11
2.      Καψάλης Λεωνίδας  εκπ/κός, κλ. ΠΕ70
3.        Πολύζου Βασιλική, εκπ/κός, κλ. ΠΕ60 αιρετό μέλος
4.       Τζιοβάρα Θεοδώρα, εκπ/κός, κλ. ΠΕ70 αιρετό μέλος
5.       Κάππα Παναγιώτα, εκπ/κός, κλ. ΠΕ11
6.        Κλεφτοσπύρου Βασιλική, εκπ/κός, κλ. ΠΕ60
7.        Κολοκυθά  Σταυρούλα,  Συντονίστρια  Εκπαιδευτικού Έργου 


ΘΕΜΑ:  «Πρόσκληση σε  συνεδρίαση».Παρακαλούμε, όπως προσέλθετε στη συνεδρίαση του Διευρυμένου Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ευρυτανίας, που θα πραγματοποιηθεί στο Γραφείο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας (Κτίρια ΟΑΕΔ-Προφήτης Ηλίας), την Πέμπτη 06.06.2019 και ώρα 14:00 μ.μ, με το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

1.  «Τοποθέτηση Διευθυντή σχολικής μονάδας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας σε κενούμενη θέση.

Σε περίπτωση που κωλύεστε να προσέλθετε στη Συνεδρίαση, παρακαλούμε όπως ειδοποιήσετε το νόμιμο αναπληρωτή σας και ενημερώσετε τη Γραμματεία του Π.Υ.Σ.Π.Ε. στο τηλέφωνο +302237080241.
                                    


Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου


                     Τσακνιάς Ιωάννης