Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2022

14-12-22 Ειδική πρόσκληση για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση

 Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 86 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καλεί με την αριθ. 154852/Ε4/14-12-2022 (ΑΔΑ: ΨΛΘΚ46ΜΤΛΗ-ΒΧΘ) ειδική πρόσκληση, τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ που είναι εγγεγραμμένα στους προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Γ1΄και Γ2΄ των αριθ. 1ΕΑ/2022 και 2ΕΑ/2022 Προκηρύξεων του ΑΣΕΠ,  καθώς και τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ87.02-Νοσηλευτικής που έχουν ενταχθεί στον οριστικό αξιολογικό πίνακα κατάταξης Α΄ της 2ΓΕ/2019 προκήρυξης του ΑΣΕΠ (σύμφωνα με το άρθρο 123 του ν. 4926/2022, Α΄ 82) να υποβάλουν αίτηση (εφόσον το επιθυμούν) μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης (ΟΠΣΥΔ) (https://opsyd.sch.gr/) για πρόσληψη ως αναπληρωτές με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ)  για το διδακτικό έτος 2022-2023 σε:

  • σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής, γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) στα ΚΕΔΑΣΥ και
  • Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ)

όπως αναφέρονται αναλυτικά στο παράρτημα της παρούσας πρόσκλησης,

ανεξάρτητα αν έχουν υποβάλει αίτηση-δήλωση προτίμησης περιοχών στο πλαίσιο της αριθ. 100735/Ε4/12-8-2022 (ΑΔΑ: Ψ90346ΜΤΛΗ-ΕΗΤ) εγκυκλίου-πρόσκλησης για τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ και της αριθ. 100750/Ε1/12-8-2022 (ΑΔΑ: ΨΝΡΣ46ΜΤΛΗ-ΕΛΥ) εγκυκλίου-πρόσκλησης για τους ΠΕ87.02.

Περαιτέρω προϋποθέσεις συμμετοχής στην παρούσα διαδικασία ορίζονται στην ανωτέρω πρόσκληση.

Η προθεσμία για την υποβολή αίτησης-δήλωσης περιοχών προτίμησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ορίζεται από την Τετάρτη 14/12/2022 έως και την Τρίτη 20/12/2022.

Για τη διευκόλυνση των υποψηφίων είναι αναρτημένο σχετικό εγχειρίδιο οδηγιών στην ως άνω ιστοσελίδα (https://opsyd.sch.gr/).

Το έγγραφο ΕΔΩ 

Όλγα Οικονόμου, Διευθύντρια του ΓΝΑ Γεννηματά: να επανέλθει η μάσκα μόνο στα σχολεία και κυρίως στο Δημοτικό

 


Στην ΕΡΤ μίλησε η Όλγα Οικονόμου, Διευθύντρια του ΓΝΑ Γεννηματά και τόνισε τη σημασία της χρήσης μάσκας στα σχολεία

Σχετικά με την επαναφορά της μάσκας στα σχολεία, η Διευθύντρια του ΓΝΑ Γεννηματά τόνισε: «Όταν βγήκαν οι μάσκες περιμέναμε πυρετούς και το είδαμε. Και το κακό είναι ότι κολλάει ο παππούς, η γιαγιά, οι γονείς, όλη η οικογένεια και για αυτό το λόγο θα πρέπει να πάρουμε κάποια μέτρα, δηλαδή τα παιδιά ναι μεν να φοράνε μάσκα και να προσέχουν, αλλά όχι στο βαθμό που να μειώνεται η δυνατότητα ανάπτυξης ανοσίας. Θα έπρεπε να είναι η μάσκα στα παιδιά μέσα στο σχολείο, γιατί το ένα κολλάει από το άλλο. Το στέλνεις γερό, είναι το διπλανό του άρρωστο και θα κολλήσει. Άρα καλό θα ήταν να επανέλθει η μάσκα μόνο στα σχολεία και κυρίως στο Δημοτικό. Στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο το παιδί έχει αποκτήσει ένα βαθμό ανοσίας και για αυτό δεν βλέπουμε τόσο λοιμώξεις. Εκεί που είναι το μεγάλο κακό και ταλαιπωρούνται οι γονείς και τα παιδάκια είναι στα νηπιαγωγεία και στα δημοτικά σχολεία».

14-12-22 Ειδική προκήρυξη κάλυψης λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης [άρθρο 86 του ν. 4547/2018 (Α’ 102), όπως ισχύει], για το σχολικό έτος 2022-2023.

 Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 86 του ν. 4547/2018 (Α’ 102), όπως ισχύει, και βάσει της υπ’ αριθμ. 104627/ΓΔ5/7-8-2020 (Β΄ 3344) Υπουργικής Απόφασης, με την υπ’ αριθμ. 154796/Ε1/14-12-2022 (ΑΔΑ: ΨΓΣΦ46ΜΤΛΗ-ΞΞΔ) Ειδική Προκήρυξη, καλούνται οι εγγεγραμμένοι:

(α) στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ υποψήφιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης των Προκηρύξεων ΑΣΕΠ 1ΓΕ/2019 (Γ΄ 1588/14-7-2021), 2ΓΕ/2019 (Γ΄ 1653/23-7-2021 και Γ΄ 1694/28-7-2021) και 1ΓΤ/2020 (Γ΄ 2679/4-11-2021), όπως κατά περίπτωση αναμορφώθηκαν και ισχύουν, και

(β) στους προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Β΄ και επικουρικό της παρ. 4 άρθρου 58 του ν.4589/2019 υποψήφιων εκπαιδευτικών της Προκήρυξης του Α.Σ.Ε.Π. 3ΕΑ/2022, οι οποίοι αναρτήθηκαν στον επίσημο διαδικτυακό τόπο της Ανεξάρτητης Αρχής του Α.Σ.Ε.Π. και κοινοποιήθηκαν αρμοδίως στο Υ.ΠΑΙ.Θ.,

εφόσον το επιθυμούν, να υποβάλουν αίτηση, με βάση τα διαθέσιμα προς κάλυψη λειτουργικά κενά, όπως αυτά αναφέρονται στα παραρτήματα της ειδικής προκήρυξης, μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) του Υ.ΠΑΙ.Θ. (ιστοσελίδα: https://opsyd.sch.gr/), για πρόσληψή τους ως αναπληρωτών, πλήρους ή/και μειωμένου ωραρίου σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες ή/και ομάδες σχολικών μονάδων, για το σχολικό έτος 2022-2023,

από την Τετάρτη 14 έως και την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2022

Το έγγραφο ΕΔΩ Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2022

Επιλογή υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.)

Δημοσιεύθηκε η υπό στοιχεία Φ.361.22/6/149788/Ε3 (Β΄ 6141) Υπουργική Απόφαση που αφορά στη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων. 

Σύμφωνα με το άρθρο 1 της προαναφερόμενης απόφασης η προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων αυτών εκδίδεται από τον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης. 

Κατόπιν τούτου, καλείσθε να προβείτε στην σχετική έκδοση έως και την Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2022 έχοντας υπόψη ότι οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, υποβάλλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας για την επιλογή τους ως Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων αποκλειστικά και μόνον ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη https://schooldirectors.minedu.gov.gr, από την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2022 έως και την Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 16:00. 

Η πιστοποίηση των υποψηφίων για την είσοδο στην πλατφόρμα της αίτησης γίνεται με τη χρήση των κωδικών TAXISnet (πρόσβασης φυσικών προσώπων σε φορολογικές και λοιπές υπηρεσίες). 

Με την αίτηση υποψηφιότητας δηλώνεται η Διεύθυνση Εκπαίδευσης, για τα σχολεία της οποίας ο υποψήφιος εκδηλώνει ενδιαφέρον για συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής

Λήψη αρχείου Λήψη αρχείου  Προβολή αρχείου

ΔΟΕ: Ανακοίνωση για την απώλεια του μαθητή στις Σέρρες

 


Ανακοίνωση για την απώλεια του μαθητή στις Σέρρες

Πρώτη γιορτή αλληλεγγύης.Ο Σύλλογος γονέων, κηδεμόνων ΑΜΕΑ ΠΕ Ευρυτανίας διοργανώνει την πρώτη γιορτή αλληλεγγύης σε συνεργασία με το ΚΕΔΑΣΥ Ευρυτανίας και την ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ του Δήμου Καρπενησίου.

Την Κυριακή 11/12 και ώρα 17.30 συναντιόμαστε στην Νεράιδα.
Παίρνουμε στα χέρια τα φαναράκια που θα χορηγηθούν από το Σύλλογο και κατευθυνόμαστε με τα πόδια στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Καρπενησίου.
Διαβάζουμε παραμύθι για την αλληλεγγύη και συζητάμε με ειδικούς από το ΚΕΔΑΣΥ Ευρυτανίας.
Φτιάχνουμε όλοι μαζί το δέντρο της αλληλεγγύης,την ζωγραφίζουμε και γλυκαινόμαστε αλληλέγγυα.

Περισσότερα εδώ: 

Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2022

Υπεγράφησαν οι υπουργικές αποφάσεις από τη Ν. Κεραμέως για τις Επιλογές Διευθυντών

 Υπεγράφησαν οι υπουργικές αποφάσεις από την υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως και αφορούν τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών για τις Σχολικές Μονάδες, Εργαστηριακά Κέντρα, Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία.

Στις υπουργικές αποφάσεις καθορίζονται:

Η διαδικασία προκήρυξης των θέσεων, υποβολής των αιτήσεων, συνέντευξης των υποψηφίων, κατάρτισης των πινάκων δεκτών και μη υποψηφιοτήτων, αξιολογικών και τελικών πινάκων, δήλωσης προτίμησης και της τοποθέτησης των επιτυχόντων, καθώς και της θητείας αυτών.

Οι υπουργικές αποφάσεις θα σταλούν στις 13 περιφερειακές διευθύνσεις εκπαίδευσης και θα ακολουθήσουν οι προκηρύξεις επιλογής διευθυντών που θα εκδοθούν από κάθε διεύθυνση εκπαίδευσης ξεχωριστά.

Οι αιτήσεις θα κατατεθούν ηλεκτρονικά για πρώτη φορά, θα γίνει μοριοδότηση των υποψηφίων, θα ακολουθήσει η προθεσμία των ενστάσεων και μετά οι συνεντεύξεις των υποψηφίων.

Αναλυτικά

Η Υπουργική Απόφαση για τις Σχολικές Μονάδες, Εργαστηριακά Κέντρα  

Η Υπουργική Απόφαση για τα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΟ ΠΥΣΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΑΝΑΚ_3_7280_29-11-2022_ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΥΣΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 2022 ΨΨΛΦ46ΜΤΛΗ-ΥΛΥ

ΦΕΚ 6069/2022. Νέοι κωδικοί και παθήσεις για υποψηφίους με σοβαρές παθήσεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

 Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 6069 τ.Β’ (28-11-2022) η υπ’αριθμ. Φ.153/147462/Α5 απόφαση με θέμα: Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.151/17897/Β6/07-02-2014 κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας «Καθορισμός οργάνων, τρόπου και διαδικασίας διαπίστωσης σοβαρών παθήσεων υποψηφίων για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση» (Β’ 358).

Δείτε το ΦΕΚ

Δ΄ Κατανομή ποσού 28.000.000,00 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους

 Δείτε εδώ την Δ΄ Κατανομή των λειτουργικών δαπανών των σχολείων

Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2022

Τα αιρετά μέλη των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Στερεάς Ελλάδας


 Τα αιρετά μέλη των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Στερεάς Ελλάδας

Στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση…

Μετά την κύρωση των αποτελεσμάτων των εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τον ορισμό της σειράς εκλογής των υποψηφίων, με αποφάσεις της Περιφερειακής Διευθύντριας Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας, Ελένης Μπενιάτα, διορίζονται στα Υπηρεσιακά Συμβούλια οι παρακάτω εκπαιδευτικοί:

Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2022

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ/ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΥΣ 2022-2023

 Σε εφαρμογή της αριθ. 126425/Ε2/14.10.2022 (ΑΔΑ:6ΞΕ646ΜΤΛΗ-97Μ) εγκυκλίου του ΥΠΑΙΘ, η Διεύθυνση Π.Ε. Ευρυτανίας ανακοινώνει τους προσωρινούς πίνακες με τις μονάδες και τα στοιχεία των αιτουμένων βελτίωσης θέσης/οριστικής τοποθέτησης.  Από 28.11.2022 έως 02.12.2022 θα υποβάλλονται ενστάσεις, ώστε στο διάστημα αυτό να γίνει η  διόρθωση των ηλεκτρονικών αιτήσεων, στην περίπτωση δικαίωσης από το οικείο ΠΥΣΠΕ τυχόν υποβληθεισών ενστάσεων από τους ενδιαφερόμενους.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ _ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (1)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ_ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε.__ (1)

Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2022

28-11-22 Προσλήψεις 815 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην Γενική Εκπαίδευση ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για το διδακτικό έτος 2022-2023

 Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι για το διδακτικό έτος 2022-2023 προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές :

Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:

193 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Γενική Εκπαίδευση.

Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:

618 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Γενική Εκπαίδευση.

Επιπλέον, διατέθηκαν για πρόσληψη στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, με απόφαση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου, 4 αναπληρωτές κλάδων/ειδικοτήτων Β/θμιας Εκπ/σης.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την Παρασκευή 2 έως και τη Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2022, πλην των προσλαμβανομένων στο Μεταλυκειακό έτος - Τάξη μαθητείας οι οποίοι θα ενημερωθούν για την προθεσμία ανάληψης υπηρεσίας μετά την υπογραφή της σχετικής υπουργικής απόφασης.

Επί της διαδικασίας τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες (για τις περιπτώσεις που απαιτείται) και ανάληψης υπηρεσίας, οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να ανατρέξουν στην διεύθυνση www.minedu.gov.gr/anaplirotes  όπου έχουν αναρτηθεί οι απαραίτητες πληροφορίες και διευκρινίσεις.

Το Δελτίο Τύπου ΕΔΩ

Προσλήψεις Γενικής ΔΕ 

Προσλήψεις Γενικής ΠΕ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣΚΡΙΚΩΝΗΑΓΓΕΛΙΚΗΠΕΤΡΟΣΠΕ60

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ (Π.Ε.)

Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2022

21-11-2022-ΦΕΚ: Ηλεκτρονική χορήγηση αποτελεσμάτων διαγνωστικών εργαστηριακών εξετάσεων ασθενούς.

 21-11-2022-ΦΕΚ: Ηλεκτρονική χορήγηση αποτελεσμάτων διαγνωστικών εργαστηριακών εξετάσεων ασθενούς.

Πλατφόρμα αξιολόγησης σχολικών μονάδων ΙΕΠ

22-11-2022-ΦΕΚ: Ανάπτυξη και λειτουργία της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής «Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου σχολικών μονάδων», μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), στο πλαίσιο υλοποίησης του «Συλλογικού προγραμματισμού, εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο».

21-11-2022-ΦΕΚ: Ηλεκτρονική χορήγηση βεβαίωσης νοσηλείας ή εξέτασης ασθενούς στα δημόσια νοσοκομεία και τις ιδιωτικές κλινικές της χώρας

 21-11-2022-ΦΕΚ: Ηλεκτρονική χορήγηση βεβαίωσης νοσηλείας ή εξέτασης ασθενούς στα δημόσια νοσοκομεία και τις ιδιωτικές κλινικές της χώρας

Συγκεντρωτικός πίνακας αιτούντων μετάθεση Πρωτοβάθμιας 2022-2023


Δείτε εδώ τον συγκεντρωτικό πίνακα όλων των κλάδων Π.Ε. που αιτούνται μετάθεση.

Του Συνάδελφου Σάββα Παπαδόπουλου   Λείπουν οι Δ Αθήνας και Λασιθίου που δεν έχουν βγάλει πίνακες ακόμα.

Πηγή: e-wall.net

metathesi για εκπαιδευτικούς


Το metathesi είναι ένα site που καλύπτει όλα τα θέματα που αφορούν τις μεταθέσεις των Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Κάντε κλικ στο σύνδεσμο: https://metathesi.ale3andro.gr/

Ορισμός σειράς εκλογής υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων εκπαιδευτικών στο Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε., Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. & Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας


Ορισμός σειράς εκλογής υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων εκπαιδευτικών στο Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Στερεάς Ελλάδας

Ορισμός σειράς εκλογής υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων εκπαιδευτικών στο Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Στερεάς Ελλάδας
Ορισμός σειράς εκλογής υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων εκπαιδευτικών στο Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας

Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2022

ΔΙΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΥΣ 2022-2023


Σε εφαρμογή της αριθ. 126425/Ε2/14.10.2022 (ΑΔΑ:6ΞΕ646ΜΤΛΗ-97Μ) εγκυκλίου του ΥΠΑΙΘ, η Διεύθυνση Π.Ε. Ευρυτανίας ανακοινώνει τους προσωρινούς πίνακες με τις μονάδες και τα στοιχεία των αιτουμένων μετάθεση: 1. από περιοχή σε περιοχή, 2.από περιοχή σε περιοχή σε ΣΜΕΑΕ – ΕΕΕΕΚ και 3.αιτουμένων μετάθεση με εξειδίκευση σε στην Ε.Ν.Γ. των κωφών και στη γραφή Braile των τυφλών.

Από 21.11.2022 έως 25.11.2022 θα υποβάλλονται ενστάσεις, ώστε στο διάστημα αυτό να γίνει η  διόρθωση των ηλεκτρονικών αιτήσεων, στην περίπτωση δικαίωσης από το οικείο ΠΥΣΠΕ τυχόν υποβληθεισών ενστάσεων από τους ενδιαφερόμενους.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ-ΑΙΤΗΣΕΩΝ-ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ-_ΣΜΕΑΕ-ΚΩΦΩΝ_ΤΥΦΛΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ-ΑΙΤΗΣΕΩΝ-ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ-ΑΠΟ-ΠΥΣΠΕ-ΣΕ-ΠΥΣΠΕ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ-ΑΙΤΗΣΕΩΝ-ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ-ΠΡΟΣ-ΣΜΕΑΕ_ΚΕΔΑΣΥ

Πραγματοποίηση Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού ΠροσωπικούΦΕΚ Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού

ΦΕΚ Εισαγωγικής Επιμόρφωσης

22-11-22 Κύρωση των αποτελεσμάτων των εκλογών αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι κυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών της 5ης Νοεμβρίου 2022 για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα υπηρεσιακά συμβούλια των εκπαιδευτικών (Κ.Υ.Σ.Π.Ε. - Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. - Π.Υ.Σ.Π.Ε. - Κ.Υ.Σ.Δ.Ε - Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. - Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και στα υπηρεσιακά συμβούλια των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. – Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) από την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η κύρωση ακολούθησε μετά τον έλεγχο των πρακτικών των εφορευτικών επιτροπών και την εκδίκαση των υποβληθεισών ενστάσεων.

Επίσης, εκδόθηκαν οι αποφάσεις ορισμού της σειράς των υποψήφιων αιρετών εκπροσώπων στα Κεντρικά Υπηρεσιακά Συμβούλια των εκπαιδευτικών Κ.Υ.Σ.Π.Ε. – Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.

Ορισμός σειράς αιρετών ΚΥΣΠΕ 2022

Ορισμός σειράς αιρετών ΚΥΣΔΕ 2022

Κύρωση εκλογών ΠΥΣΕΕΠ 2022

Κύρωση εκλογών ΚΥΣΕΕΠ 2022

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

σας ευχαριστώ από καρδιάς που στηρίξατε την υποψηφιότητά μου στο Κ.Υ.Σ.Π.Ε. και με κατατάξατε στην 24η τιμητική θέση με το ψηφοδέλτιο της ΔΗ.ΣΥ Α.Κ.Ε.

Κυριακή 20 Νοεμβρίου 2022

Οδηγίες για τις εφημερίες των εκπαιδευτικών και την ασφάλεια των μαθητών

 
ΘΕΜΑ: Ασφάλεια των μαθητών

Σχετ.: Η υπό στοιχεία 1614/Υ1/08-01-2020 Απόφαση της Υπουργού και των Υφυπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β ́ 8)
Το σχολείο, ως χώρος πνευματικής και ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης των παιδιών, οφείλει να είναι ένας ασφαλής χώρος, στον οποίο όλοι οι μαθητές και όλες οι μαθήτριες θα απολαμβάνουν απρόσκοπτα τα αγαθά της γνώσης και τη χαρά της συνύπαρξης. Ως εκ τούτου, παρακαλούνται οι Διευθυντές/Διευθύντριες των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπως:
• Φροντίζουν ώστε οι θύρες εισόδου-εξόδου του σχολείου να παραμένουν κλειστές καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου. Με αυτό τον τρόπο διαφυλάσσεται η ασφάλεια των μαθητών/τριών και αποτρέπεται η αναίτια έξοδος αυτών από τον προαύλιο χώρο του σχολείου, καθώς και η είσοδος ατόμων που δεν έχουν σχέση με τη λειτουργία του σχολείου. Κανένα άτομο πλην των εκπαιδευτικών δεν μπορεί να παραμένει εντός του σχολικού χώρου κατά τη διάρκεια λειτουργίας της σχολικής μονάδας.
Επιπρόσθετα, οι εκπαιδευτικοί που αναλαμβάνουν καθήκοντα εφημερίας έχουν την ευθύνη για την επιτήρηση των μαθητών/τριών κατά τη διάρκεια της προσέλευσης και της αποχώρησής τους από το σχολείο, την ώρα των διαλειμμάτων, καθώς και τη μέριμνα για την προστασία και τη σωματική τους ακεραιότητα. Είναι σημαντικό οι Σύλλογοι Διδασκόντων να μεριμνούν για τον απαραίτητο αριθμό εφημερευόντων, ώστε να καλύπτονται με επάρκεια όλοι οι χώροι των σχολικών μονάδων από τους/τις εφημερεύοντες/ουσες. Οι εφημερεύοντες/ουσες οφείλουν να επιδεικνύουν τη δέουσα προσοχή στην άσκηση των καθηκόντων τους, παρεμβαίνοντας και προληπτικά προς αποφυγή περιστατικών που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των μαθητών.
• Λαμβάνουν κάθε μέτρο για την πρόληψη και αντιμετώπιση περιστατικών βίας και ακραίων συμπεριφορών, σε συνεργασία με τον Σύμβουλο Σχολικής Ζωής, τα αρμόδια στελέχη εκπαίδευσης, τους γονείς/κηδεμόνες και τους αρμόδιους φορείς.
• Ενημερώνουν άμεσα την αρμόδια Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για κάθε περιστατικό που διαταράσσει την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας. Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ενημερώνει την αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, η οποία στη συνέχεια ενημερώνει το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (gengram.abe@minedu.gov.gr) .

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ

ΕΞΕ-143074-2022-Ασφάλεια-των-μαθητών

Σύσταση και Συγκρότηση Επιτροπών Διεπιστημονικής Υποστήριξης σχολικών μονάδων των Σχολικών Δικτύων Εκπαιδευτικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας για το σχολικό έτος 2022-2023 Δείτε τη σύσταση στο σύνδεσμο

6970_18-11-2022_Σύσταση & Συγκρότηση ΕΔΥ 2022-2023 6Ε2846ΜΤΛΗ-12Ε

Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2022

18-11-22 Προσλήψεις 2.631 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, καθώς και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για το διδακτικό έτος 2022-2023

 

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι για το διδακτικό έτος 2022-2023 προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές:

Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:

993 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων ΕΑΕ και κλάδων γενικής εκπαίδευσης στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση (ΕΑΕ).

Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:

401 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων ΕΑΕ στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση (ΕΑΕ).

Μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ):

Σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης  (ΣΜΕΑΕ) → 134

Στην Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη (παράλληλη) → 641

Σε Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ) → 15

Σε Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) στα ΚΕΔΑΣΥ → 24

Σε Επαγγελματικά Λύκεια → 20

Σε Τάξεις Υποδοχής ΖΕΠ → 3

Σε σχολικές μονάδες γενικής εκπαίδευσης από ΠΕ23 και ΠΕ30 → 400

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την Πέμπτη 24 έως και την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022.

Επί της διαδικασίας τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες (για τις περιπτώσεις που απαιτείται) και ανάληψης υπηρεσίας, οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να ανατρέξουν στην διεύθυνση www.minedu.gov.gr/anaplirotes  όπου έχουν αναρτηθεί οι απαραίτητες πληροφορίες και διευκρινίσεις.

Προσλήψεις ΕΑΕ_ΔΕ εδώ 

Προσλήψεις EAE_ΠΕ εδώ 

Προσλήψεις ΕΕΠ-ΕΒΠ 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΤΟΜΕΑΚΟΜΑΓΚΛΑΡΑΕΛΕΝΗΕΥΑΓΓΕΛΟΣΠΕ253345ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ (Δ.Ε.)
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΤΑΚΤΙΚΟΣΧΑΤΣΙΟΥΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΓΕΩΡΓΙΟΣΔΕ012297ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ (Π.Ε.)
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΤΟΜΕΑΚΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗΜΑΡΙΑΑΘΑΝΑΣΙΟΣΠΕ252968ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ (Π.Ε.)

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΝΤΟΥΡΑΚΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΠΕ70ΠΕ71Β561064,58ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ (Π.Ε.)

Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2022

Συμμετοχή εκπαιδευτικού στις σχολικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες

 

ΥΠΕΠΘ – Γ1/1133/9.10.97

ΘΕΜΑ: Συμμετοχή εκπαιδευτικού στις σχολικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες. Με αφορμή ερωτήματα που υποβάλλονται στο Υπουργείο Παιδείας σχετικά με τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε σχολικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες σας κάνουμε γνωστά τα ακόλουθα:

 

  1. Η ανάθεση των καθηκόντων στους εκπαιδευτικούς γίνεται με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων, αφού ληφθούν υπόψη η ειδικότητά τους και οι ιδιαίτερες γνώσεις τους, ώστε η υπηρεσία που τους ανατίθεται να έχει τα προσδοκώμενα αποτελέσματα. Με αυτό το δεδομένο η συνοδεία των μαθητών σε ξενόγλωσση βιβλιοθήκη ανατίθεται στον εκπαιδευτικό της αγγλικής γλώσσας, σε θέατρο στον δάσκαλο της τάξης που διδάσκει τη θεατρική αγωγή, στις παρελάσεις και σε αθλητικούς αγώνες στον εκπ/κό φυσικής αγωγής κ.λ.π.
  2. Όταν οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται ημέρα επίσημης αργίας (π.χ. παρέλαση ανήμερα εθνικής εορτής) οι εκπ/κοί ειδικοτήτων προσφέρουν σε ένα σχολείο υπηρεσία, που είναι αυτό της οργανικής τους θέσης. Εξαίρεση αποτελούν οι εκπ/κοί Φυσ. Αγωγής που συνοδεύουν μαθητές σε παρελάσεις και διδάσκουν περίπου τον ίδιο αριθμό ωρών σε δύο σχολεία, οπότε στις 28 Οκτωβρίου συνοδεύουν τους μαθητές του ενός και στις 25 Μαρτίου του άλλου σχολείου. Σε περίπτωση όμως, που διδάσκουν πάνω από τα 2/3 των ωρών τους σε ένα σχολείο, τότε στις παρελάσεις συνοδεύουν και στις δύο εθνικές εορτές τους μαθητές του σχολείου αυτού. Τα αναφερόμενα στους εκπαιδευτικούς φυσικής αγωγής ισχύουν και για τους εκπ/κούς μουσικής, οι οποίοι παρουσιάζουν τα τραγούδια στις σχολικές γιορτές.
  3. Όταν οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται σε ημέρα που δεν είναι επίσημη αργία, (π.χ. σχολική εορτή την παραμονή της 28ης Οκτωβρίου και της 25ης Μαρτίου ή Χριστουγεννιάτικη εορτή στις 23 Δεκεμβρίου) οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων παρευρίσκονται και παίρνουν μέρος στο σχολείο που διδάσκουν τις περισσότερες ώρες την ημέρα αυτή. Σε περίπτωση που την ημέρα αυτή διδάσκουν τον ίδιο αριθμό ωρών σε δύο σχολεία, τότε παρευρίσκονται στο σχολείο της οργανικής τους θέσης. Ειδικά όμως για τους εκπ/κούς φυσ. αγωγής και μουσικής εξακολουθούν να ισχύουν οι προηγούμενες παράγραφοι.
  4. Από την αρχή του σχολικού έτους τα όργανα διοίκησης των εμπλεκομένων σχολείων, σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων, ρυθμίζουν τον τρόπο συμμετοχής των εκπ/κών αυτών σε όλες τις σχολικές εκδηλώσεις. Επομένως τα αναφερόμενα στις παραπάνω παραγράφους 1 και 2 εφαρμόζονται στις σπάνιες περιπτώσεις κατά τις οποίες παρουσιάζονται διαφωνίες.
  5. Για τους αποσπασμένους ή τους αναπληρωτές εκπ/κούς ως σχολείο οργανικής θέσης λογίζεται αυτό της αρχικής τους τοποθέτησης. 458/κ΄ Αντικατάσταση (4/97/76)

ΟΔΗΓΟΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΣΠΑ

 

Προϋπόθεση λήψης οποιουδήποτε είδους αδείας είναι η 10-ήμερη παροχή εργασίας (συμπεριλαμβάνονται & τα Σάββατα)
1. “Κανονική”: Έως 7 ημέρες εντός Σύμβασης (οι οποίες αφαιρούνται από την αποζημίωση της λήξης της σύμβασης)
2. “Αιμοδοσίας”: Έως 1 κάθε τρίμηνο. Είναι 3-μερη (1 μέρα αιμοληψίας + 2 ημέρες “τιμητική”, όποτε το επιθυμούν). Πληρώνεται “ολόκληρο ημερομίσθιο”.
Γραπτός διαγωνισμός ΑΣΕΠ
3. “Εξετάσεων (φοιτητική)”: έως 14 ημέρες για 12-μηνο / Είναι αναλογική με τη διάρκεια της Σύμβασης: (14 x μήνες Σύμβασης):12. Είναι 2-μερη (1 μέρα “προετοιμασίας” + 1 μέρα “εξέτασης”). Ειδική περίπτωση: αν η εξέταση γίνεται ΣΚ, μπορούν να πάρουν 2 μέρες πιο πριν την άδεια. Πληρώνεται “ολόκληρο ημερομίσθιο”.
4. “Ανυπαίτιου Κωλύματος (παράσταση σε Δίκη ή αδυναμία Προσέλευσης”: Έως 15 ημέρες εντός Σύμβασης (προσμετρώνται στις 15 ημέρες άδειας ασθενείας με αποδοχές). Απαιτείται προσκόμιση βεβαίωσης από τον αρμόδιο φορέα. Πληρώνεται “ολόκληρο ημερομίσθιο”.
5.“Επιστημονική – επιμορφωτική”: Την χορηγεί μόνο ο Διευθυντής Εκπαίδευσης, όχι ο Διευθυντής της Σχολικής Μονάδας! Πληρώνεται “ολόκληρο ημερομίσθιο”.
6. “Παρακολούθησης Σχολικής Επίδοσης Τέκνων”: Έως 4 ημέρες για 12- μηνο. Είναι αναλογική με τη διάρκεια της Σύμβασης: (4 x μήνες Σύμβασης):12. Είναι 1-μερη. Προσκομίζεται στην υπηρεσία σχετική “Βεβαίωση του Δντη της Σχολική Μονάδας του παιδιού”. Πληρώνεται “ολόκληρο ημερομίσθιο”.
7. “Γάμου – Συμφώνου Συμβίωσης”: Είναι 5-μερη. Προσκομίζεται στην υπηρεσία σχετική “ληξιαρχική πράξη”. Πληρώνεται “ολόκληρο ημερομίσθιο”.
8. “Θανάτου Συγγενούς”: Είναι 2-μερη αμέσως μετά το γεγονός. Πληρώνεται “ολόκληρο ημερομίσθιο”.
9. “Αναρρωτική Ειδικού Σκοπού”: Είναι 5-μερη. Προσκομίζεται στην υπηρεσία σχετική “Υπεύθυνη Δήλωσης Νόσησης Covid-19”. Πληρώνεται “ολόκληρο ημερομίσθιο”.
10.“Ασθένειας Τέκνου ή συζύγου”: Έως 4 ημέρες για 12-μηνο. Είναι αναλογική με τη διάρκεια της Σύμβασης: (4 x μήνες Σύμβασης):12.Προσκομίζεται στην υπηρεσία σχετική “Γνωμάτευση Νόσησης του τέκνου ή συζύγου”. Πληρώνεται “ολόκληρο ημερομίσθιο”.
11. “Αναπηρίας Ιδίου ή Τέκνου”: Έως 6 ημέρες για 12-μηνο. Είναι αναλογική με τη διάρκεια της Σύμβασης: (6 x μήνες Σύμβασης):12. Πληρώνεται “ολόκληρο ημερομίσθιο”.
12. “Νοσήματος Ιδίου ή Τέκνου ή Συζύγου”: Έως 22 ημέρες για 12-μηνο. Είναι αναλογική με τη διάρκεια της Σύμβασης: (22 x μήνες Σύμβασης):12. Πληρώνεται “ολόκληρο ημερομίσθιο”.
13. “Εκλογικού Δικαιώματος”: Από 1 έως 3 εργάσιμες μέρες κατά περίπτωση (αναλογικά με τη χιλιομετρική απόσταση). Προσκομίζεται στην υπηρεσία σχετική Βεβαίωση. Πληρώνεται “ολόκληρο ημερομίσθιο”.
14. “Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής”: Έως 7 ημέρες εντός Σύμβασης. Προσκομίζεται στην υπηρεσία σχετική “Γνωμάτευση” του θεράποντος ιατρού. Πληρώνεται “ολόκληρο ημερομίσθιο”.
15. “Προγεννητικών Εξετάσεων”: Κατά περίπτωση ύστερα από σχετική ενημέρωση του Δντη / Προϊσταμένου. Πληρώνεται “ολόκληρο ημερομίσθιο”.
16. “Γονική (Ν.4808/2021)”: Έως 4 μηνών συνεχόμενα ή τμηματικά αλλά άπαξ εντός Σύμβασης. Είναι άνευ αποδοχών (οι 2 πρώτοι μήνες επιδοτούνται από τον ΟΑΕΔ).
17. “Ασθενείας”: Έως 15 ημέρες εντός Σύμβασης. Όποια μέρα επιπλέον πληρώνεται στο “μηδενικό ημερομίσθιο” και “μηδενική προϋπηρεσία”. Περιπτώσεις (1/2):  Έως 3 ημέρες, απαιτείται γνωμάτευση ιδιώτη γιατρού ή νοσοκομείου. Πληρώνεται “μισό ημερομίσθιο”.  Πάνω από 3 ημέρες, απαιτείται γνωμάτευση υγειονομικής επιτροπής. π.χ.: έστω 5 ημερών, πληρώνεται τις 3 στο “μισό ημερομίσθιο” και τις 2 στο “ολόκληρο ημερομίσθιο”  Για συνεχόμενη πολυήμερη (άνω των 3 ημερών) πληρώνεται στο “ολόκληρο ημερομίσθιο” π.χ.: έστω η πρώτη άδεια 4 ημερών, πληρώνεται τις 3 στο “μισό ημερομίσθιο” και τη 1 στο “ολόκληρο ημερομίσθιο” και η δεύτερη συνεχόμενη άδεια 6 ημερών, πληρώνεται και τις 6 στο “ολόκληρο ημερομίσθιο”.  Για συνεχόμενη πολυήμερη (άνω των 3 ημερών), που αλλάζει ημερολογιακό έτος, υπολογίζεται όπως αρχικά π.χ.: έστω η πρώτη άδεια 4 ημερών (Δεκέμβρη), πληρώνεται τις 3 στο “μισό ημερομίσθιο” και τη 1 στο “ολόκληρο ημερομίσθιο” και η δεύτερη συνεχόμενη άδεια 6 ημερών (Ιανουαρίου), πληρώνεται τις 3 στο “μισό ημερομίσθιο” και τις 3 στο “ολόκληρο ημερομίσθιο”.
18. “Κύησης”: Διάρκειας 56 ημερολογιακών ημερών (όχι εργάσιμες), όπου: για τις 15 πρώτες μέρες πληρώνεται με “ολόκληρο ημερομίσθιο” (και αφαιρούνται από την αναρρωτική άδεια που έχει ενδεχομένως πάρει). Για τις υπόλοιπες μέρες πληρώνεται με “μηδενικό ημερομίσθιο” (πληρώνεται από το ΕΦΚΑ). π.χ.: έστω η εκπαιδευτικός έχει πάρει συνολικά 10 ημέρες Αναρρωτική άδεια. Κατά την άδεια Κύησης 56 ημερών, πληρώνεται τις 5 (15 – 10 αναρρωτικής) στο “ολόκληρο ημερομίσθιο” και τις υπόλοιπες 41 ημέρες(56-15) στο “μηδενικό ημερομίσθιο” (πληρώνεται από το ΕΦΚΑ). π.χ.: έστω η εκπαιδευτικός δεν έχει πάρει Αναρρωτική άδεια. Κατά την άδεια Κύησης 56 ημερών, πληρώνεται τις 15 ημέρες (στο “ολόκληρο ημερομίσθιο” και τις υπόλοιπες 41 ημέρες(56-15) στο “μηδενικό ημερομίσθιο” (πληρώνεται από το ΕΦΚΑ).
19. “Λοχείας”: Διάρκειας 63 ημερολογιακών ημερών(όχι εργάσιμες), όπου πληρώνεται με “μηδενικό ημερομίσθιο”(πληρώνεται από το ΕΦΚΑ). Είναι διαδοχική της άδειας Κύησης! Διαδοχικά χορηγείται Επιδότηση Εισφοράς Μητέρας για ένα χρόνο!
20. “Ανατροφής Τέκνου (Ν. 4599/2019)”: Διάρκειας 3 μηνών και 15 ημερών (ημερολογιακών) αμέσως μετά τη λήξη της Λοχείας. Πληρώνεται “ολόκληρο ημερομίσθιο”. Είναι διαδοχική της άδειας Λοχείας!
21. “Πατρότητας”: Διάρκειας 14 εργάσιμων ημερών κατά τη γέννηση του τέκνου. Δύναται να χορηγηθεί ακόμα και 2 ημέρες πριν από την αναμενόμενη ημερομηνία τοκετού, οπότε οι υπόλοιπες 12 χορηγούνται, συνολικά ή τμηματικά, εντός 30 ημερών από την ημερομηνία γέννησης. Πληρώνεται “ολόκληρο ημερομίσθιο”.
22.“Μονογονεϊκών Οικογενειών”: Διάρκειας 6 εργάσιμων ημερών ή 8 εργάσιμων ημερών για 3 ή περισσότερα τέκνα. Αφορά χήρο ή άγαμο γονέα που έχει την επιμέλεια. Πληρώνεται “ολόκληρο ημερομίσθιο”.
ΠΗΓΗ: Ιστοσελίδα Ενημέρωσης Αναπληρωτών Εκπ/κών ΕΣΠΑ & ΠΔΕ Ρεθύμνου, με επιμέλεια του εκπαιδευτικού κ. Αντ. Νιανιούρη.

Πρόσκληση Διευθυντών σχολικών μονάδων Π.Ε, Μεντόρων, Ενδοσχολικών Συντονιστών και Υπευθύνων Εκπαιδευτικών Ομίλων σε επιμορφωτικές τηλεδιασκέψεις Παρασκευή 18-11-2022, και ώρα 12:00-13:30

 

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, διοργανώνει επιμορφωτικές τηλεδιασκέψεις, με Διευθυντές/ντριες, Προϊσταμένους/νες δημόσιων και ιδιωτικών σχολικών μονάδων Π.Ε. και Δ.Ε., Μέντορες, Ενδοσχολικούς Συντονιστές & Υπεύθυνους Εκπαιδευτικών Ομίλων την Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2022 και την Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2022, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

Μπορεί να είναι εικόνα κείμενο που λέει "Εισηγήσεις Αλέξανδρος Κόπτσης, Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής Ενδοσχολικοί Συντονιστές) κ. Ιωάννης Αντωνίου, Πρόεδρος Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικών Ομίλων) Παναγιώτης Πήλιουρας, Σύμβουλος Î' Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής Μέντορες) Ημερομηνία Ώρα Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Σύνδεσμος (link) 18/11/2022 Join link: https://mineduevents.webex.com/mi neduevents/j.pho2MTID=m2911ae5657 1bc44bd2fa72dc6fc890f4 Διευθυντές/ντριες, Προϊστάμενες/οι δημόσιων και ιδιωτικών σχολικών 12:00-13:30 μονάδων όλων των τύπων δημοτικών και νηπιαγωγείων, Μέντορες, Ενδοσχολικούς Συντονιστές & Υπεύθυνους Εκπαιδευτικών Ομίλων Webinar number: 2743 760 7977 Webinar password: minedu"

Κυριακή 6 Νοεμβρίου 2022

ΕΚΛΟΓΗ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΥΠΑΙΘ – «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ»

 

Αποτελέσματα εκλογών Π.Ε. Ευρυτανίας

ΠΥΣΠΕ

Ανεξάρτητη Κίνηση Εκπαιδευτικών ΠΕ Ευρυτανίας: 97

Μοτσιόλας Σιδέρης, 63

Ευθυμίου Ιωάννης, 56

Πολύζου Βασιλική, 32

Κοντομήτρου Κωνσταντία, 18

Ορθοκεντρική Εκπαιδευτική Κίνηση: 8

Τσίτσιος Ηλίας, 8

Αυτόνομο Δίκτυο Εκπαιδευτικών: 5

Γκαραβέλας Θεόδωρος, 5

 Αιρετοί εκλέγονται:

Μοτσιόλας Σιδέρης

Ευθυμίου Ιωάννης

Αναλυτικά τα αποτελέσματα εδώ:

ΕΚΛΟΓΗ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΔΙΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Νιώθω βαθιά τόσο την υποχρέωση, όσο και την ανάγκη, να ευχαριστήσω από καρδιάς όσες και όσους με τίμησαν με την ψήφο τους και με εξέλεξαν για 7η συνεχή φορά εκπρόσωπο τους στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Ευρυτανίας.

Σας ευχαριστώ ειδικά για τη συμμετοχή σας γιατί σε μια τόσο σημαντική συγκυρία για τον κλάδο βοηθήσατε τον θεσμό του αιρετού να επανέρθει στα Υπηρεσιακά Συμβούλια!

Θέλω να ευχαριστήσω όλες / όλους τις /τους συνυποψηφίες/ους για τον αγώνα που δώσαμε ως ομάδα και ιδιαίτερα για την εξαιρετική επίδοση στην κάλπη του ΠΥΣΠΕ,  ΚΥΣΠΕ όπου καταλάβαμε την πρώτη θέση στο νομό μας.

Επίσης ένα μεγάλο θερμό ευχαριστώ θέλω να απευθύνω σε όλες τις συναδέλφισσες και όλους τους συναδέλφους γνωστούς και άγνωστους που τίμησαν με την ψήφο τους την υποψηφιότητά μου για το ΚΥΣΠΕ.

Σε όλες και όλους μαζί, μία μία και έναν έναν χωριστά υπόσχομαι ότι θα προσφέρω τον καλύτερό μου εαυτό για να ανταποκριθώ στις προσδοκίες σας.

Η εμπιστοσύνη που δείξατε στο πρόσωπό μου συναδέλφισσες και συνάδελφοι, με γεμίζει με βαρύ αίσθημα ευθύνης απέναντί σας και αποτελεί για μένα επιταγή για σκληρή δουλειά, από το πόστο που μου εμπιστευθήκατε για μία ακόμη φορά. Υπόσχομαι, συναδέλφισσες και συνάδελφοί, που επενδύσατε σε μένα, ότι θα είμαι φίλος και συνεργάτης στο πλευρό σας και θα υπερασπιστώ, με όλες μου τις δυνάμεις τα δίκαια και τα συμφέροντά σας με Ανθρωπιά, Ευαισθησία, Εντιμότητα και Δικαιοσύνη.

Συνεχίζουμε όλοι μαζί!

Πάντα στη διάθεσή σας

Με εκτίμηση ο Αιρετός σας στο ΠΥΣΠΕ Ευρυτανίας

Σιδέρης Β. Μοτσιόλας

Τρίτη 1 Νοεμβρίου 2022

Σύλλογος γονέων, κηδεμόνων ΑΜΕΑ ΠΕ Ευρυτανίας

 Την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2022, στις 17:30, στο Συνεδριακό Κέντρο Καρπενησίου, ο Σύλλογος Γονέων ΑΜΕΑ ΠΕ Ευρυτανίας σε συνεργασία με το ΚΕΔΑΣΥ Ευρυτανίας διοργανώνει ενδιαφέρουσα ομιλία – συζήτηση  με θέμα: Μιλάμε για την κακοποίηση” .

Ομιλήτρια είναι η  κα Αντιγόνη Λυκοκάπη Κοινωνική Λειτουργός- Κοινωνιολόγος, Προϊσταμένη του ΚΕΔΑΣΥ Ευρυτανίας.

Μετά την εισήγηση θα επακολουθήσει συζήτηση.Οδηγός Ηλεκτρονικής ψηφοφορίας μέσω του ΖΕΥΣ για τις εκλογές αιρετών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια.

 Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών ΠΕ Σερρών ετοίμασε το βίντεο με οδηγίες για την ηλεκτρονική ψηφοφορία για τις εκλογές ανάδειξης αιρετών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια.


1-11-2022 Προσλήψεις 2.253 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στη Γενική Εκπαίδευση και στα Μουσικά Σχολεία, καθώς και στο Μεταλυκειακό έτος – Τάξη μαθητείας, ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για το διδακτικό έτος 2022-2023

 

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι για το διδακτικό έτος 2022-2023 προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές:

Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:

518 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στη γενική εκπαίδευση.

Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:

α) 1.681 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στη γενική εκπαίδευση,

β) 18 εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ79.01 και ΤΕ16 σε Μουσικά Σχολεία για τη διδασκαλία μουσικών ειδικεύσεων, και

γ)   20 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στο Μεταλυκειακό έτος – Τάξη μαθητείας των ΕΠΑΛ.

Επιπλέον, διατέθηκαν για πρόσληψη στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, με απόφαση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου, 16 αναπληρωτές κλάδων/ειδικοτήτων Β/θμιας Εκπ/σης (2 εκ των οποίων για την υλοποίηση της πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑΛ»).

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από τη Δευτέρα 7 έως και την Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2022, πλην των προσλαμβανόμενων στο Μεταλυκειακό έτος – Τάξη μαθητείας οι οποίοι θα ενημερωθούν για την προθεσμία ανάληψης υπηρεσίας μετά την υπογραφή της σχετικής υπουργικής απόφασης.

Επί της διαδικασίας τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες (για τις περιπτώσεις που απαιτείται) και ανάληψης υπηρεσίας, οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να ανατρέξουν στην διεύθυνση www.minedu.gov.gr/anaplirotes  όπου έχουν αναρτηθεί οι απαραίτητες πληροφορίες και διευκρινίσεις.

 

Προσλήψεις_Γενικής_ΠΕ.xlsx

Προσλήψεις_Γενικής_ΔΕ.xlsx

Προσλήψεις_Μουσικά.xlsx

Προσλήψεις_Σιβιτανίδειος.xlsx

Σάββατο 22 Οκτωβρίου 2022

Εξ αποστάσεως επιμορφωτικό σεμινάριο για τις Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) από το ΠΕΚΕΣ Στερεάς Ελλάδας – ΑΥΤΙΣΜΟΣ

 

Το Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Στερεάς Ελλάδας σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής Ψυχολογίας και ομάδα επιστημόνων εξειδικευμένων στις Διαταραχές του Αυτιστικού Φάσματος και στο πλαίσιο της διαρκούς επιστημονικής και παιδαγωγικής ενημέρωσης και υποστήριξης όλων των εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, διοργανώνει κύκλο έξι (6) εξ αποστάσεως επιμορφωτικών
σεμιναρίων, με θέμα:

«Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) στο Συμπεριληπτικό Σχολείο του 21ου αιώνα»

Οι Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) αποτελούν διάχυτες νευροαναπτυξιακές διαταραχές. Ο όρος διάχυτες αναφέρεται στο εύρος των ιδιαιτεροτήτων που εμφανίζουν τα άτομα με ΔΑΦ, σε πολλούς και διαφορετικούς τομείς της ανάπτυξης, όπως ο αισθητηριακός τομέας, ο τομέας της επικοινωνίας, ο τομέας των κοινωνικών δεξιοτήτων και ο γνωστικός τομέας. Ο όρος φάσμα υποδηλώνει τα διαφορετικά επίπεδα λειτουργικότητας που μπορεί να παρουσιάζουν τα άτομα με ΔΑΦ: χαμηλή, μέση και υψηλή λειτουργικότητα.

Τα άτομα με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) παρουσιάζουν ελλείμματα τόσο στην επικοινωνία και την κοινωνική αλληλεπίδραση όσο και στη διαδικασία της μάθησης. Είναι σημαντικό ένα άτομο να μπορεί να επικοινωνεί τις βασικές του ανάγκες.

Ωστόσο, είναι μείζονος σημασίας για την πορεία της ζωής του να μπορεί να αξιοποιεί τις επικοινωνιακές και γνωστικές του δεξιότητες για να αλληλοεπιδρά, να επικοινωνεί με κατάλληλο τρόπο και να προσαρμόζεται, στον κατάλληλο χρόνο και τόπο, διαχειριζόμενο επαρκώς τα συναισθήματα, τις επιθυμίες, τις σκέψεις και τη διαδικασία της μάθησής του. Σε αυτούς τους τομείς τα άτομα με ΔΑΦ παρουσιάζουν δυσκολίες με αποτέλεσμα συχνά να αποφεύγουν την αλληλεπίδραση στη σχολική τάξη και την επικοινωνία ή να την επιδιώκουν με κοινωνικά μη συμβατό τρόπο οδηγούμενα συχνά σε σχολική αποτυχία.

Επειδή κάθε παιδί έχει δικαίωμα να μαθαίνει, να αναπτύσσει πλήρως τις δυνατότητές του και να προετοιμαστεί κατάλληλα για τη μετάβαση στη νεαρή ενήλικη ζωή, με το σεμινάριο αυτό προωθείται η ποιοτική συμπεριληπτική εκπαίδευση προκειμένου να ενισχυθούν τόσο τα μαθησιακά αποτελέσματα όσο και η ομαλή ενδοπροσωπική και διαπροσωπική προσαρμογή των ατόμων με ΔΑΦ.

Ο κύκλος των έξι (6) επιμορφωτικών συναντήσεων υλοποιείται κάθε Δευτέρα (αρχής γενομένης από τη Δευτέρα 31/10/2022) και ώρα 18:30 – 20:30 και περιλαμβάνει online εισηγήσεις και workshop, σύμφωνα με το συνημμένο πρόγραμμα.

Όλο το υλικό, οι ενημερώσεις και οι βεβαιώσεις του σεμιναρίου θα είναι διαθέσιμα:

 στο drive:
https://drive.google.com/drive/folders/100HETIuBav0_gc6ikr0r96sJwcbNC4Wo?usp=sharing

 στην ιστοεσελίδα του ΠΕΚΕΣ Στερεάς Ελλάδας: http://stellad-old.pde.sch.gr/pekes

Στους εκπαιδευτικούς που θα συμμετάσχουν στον κύκλο και των έξι (6) επιμορφωτικών συναντήσεων και θα υποβάλουν τη φόρμα επιβεβαίωσης παρουσίας και τη διάρκεια υλοποίησης των επιμορφωτικών συναντήσεων (18:30 – 20:30) και μόνον, θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης.
Παρακαλούνται οι Διευθυντές/ριες και οι Προϊστάμενοι/ες των σχολικών μονάδων να ενημερώσουν όλους τους εκπαιδευτικούς των σχολείων τους.

Ο Οργανωτικός Συντονιστής
ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Στερεάς Ελλάδος
Δρ. Χρίστος Β. Μαρκαντώνης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΕΚΕΣ Στερεάς Ελλάδας_ΑΥΤΙΣΜΟΣ