Πέμπτη 16 Μαρτίου 2023

Συνεδρίαση του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ευρυτανίας

 

Συνεδρίαση του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ευρυτανίας θα πραγματοποιηθεί στο γραφείο της ΔΠΕ Ευρυτανίας την Παρασκευή 17.03.2023 και ώρα 11:00, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε εκπαιδευτικούς κλ. ΠΕ60 & ΠΕ70
2.Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου σε εκπαιδευτικό κλ. ΠΕ86

Τετάρτη 8 Μαρτίου 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟ Ο.Π.Σ.Υ.Δ. ΤΟΥ Υ.ΠΑΙ.Θ. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΑΡΙΘ. 1ΓΕ/2023 & 2ΓΕ/2023 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΤΟΥ Α.Σ.Ε.Π.

 

Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης για υποβολή δικαιολογητικών στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο των αριθμ. 1ΓΕ/2023 και 2ΓΕ/2023 Προκηρύξεων του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΠΙΝΑΚΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΕ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 6/02.03.2023 και 7/06.03.2023 Πράξη του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής Α/θμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 6395/09.11.2022 (ΑΔΑ: 6ΝΝΤ46ΜΤΛΗ-ΑΝ8)  Απόφαση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας, καταρτίστηκαν και ανακοινώνονται:

α) Ο αναμορφωμένος προσωρινός ενιαίος αξιολογικός πίνακας μοριοδότησης υποψηφίων Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Π.Ε. Ευρυτανίας.

β) Ο πίνακας υποψηφίων που θα εξεταστούν και για μοριοδότηση γνώσης της ξένης γλώσσας κατά τη συνέντευξη.

γ) Ο πίνακας με το πρόγραμμα συνεντεύξεων των υποψηφίων.

Τ.Σ.Ε._Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ_Αναμορφωμένος Προσωρινός Ενιαίος Αξιολογικός Πίνακας Μοριοδότησης Υποψηφίων Διευθυντών-ντριών Σχολικών Μονάδων

Τ.Σ.Ε._Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ_Πίνακας Υποψηφίων για Εξέταση σε Ξένη Γλώσσα

Τ.Σ.Ε._Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ_Πρόγραμμα Συνεντεύξεων Υποψηφίων Διευθυντών-ντριών Σχολικών Μονάδων_

Πέμπτη 2 Μαρτίου 2023

02-03-23 Μεταθέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 
1. Γενικές Μεταθέσεις 

2. Μεταθέσεις σε Μουσικά σχολεία 

3. Μεταθέσεις σε Διαπολιτισμικά σχολεία 

4. Μεταθέσεις σε Καλλιτεχνικά σχολεία 

5. Μεταθέσεις ΚΕΔΑΣΥ- ΣΜΕΑΕ

02-03-23 Μεταθέσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνονται οι μεταθέσεις εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γενικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής έτους 2023.

Οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν και συμμετείχαν στη διαδικασία των  μεταθέσεων Γενικής Εκπαίδευσης από περιοχή σε περιοχή ανήλθαν στις  4488 εκ των οποίων ικανοποιήθηκαν 2450 (ποσοστό 54,59%).

Οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν και συμμετείχαν στη διαδικασία των  μεταθέσεων  Ειδικής Αγωγής (τύπου ΣΜΕΑΕ/ΕΕΕΕΚ/ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) ανήλθαν  σε 947 εκ των οποίων ικανοποιήθηκαν 266 (ποσοστό 28,08%).

Οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν συμμετείχαν στη διαδικασία για τις μεταθέσεις Ειδικής Αγωγής ΣΜΕΑ003 (τύπου ΚΩΦΩΝ-ΤΥΦΛΩΝ) ανήλθαν στις 114  εκ των οποίων ικανοποιήθηκαν 11 (ποσοστό 9,65 %).

Οι μετατιθέμενοι οφείλουν να επικοινωνήσουν με τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης, στην οποία υπάγεται η περιοχή μετάθεσής τους, προκειμένου να πληροφορηθούν τα κενά σε σχολικές μονάδες και την προθεσμία υποβολής δήλωσης τοποθέτησης σε αυτές. Μετά την ανακοίνωση της τοποθέτησής τους παρουσιάζονται στις νέες τους θέσεις για ανάληψη υπηρεσίας με τη λήξη του διδακτικού έτους. Σ’ αυτούς περιλαμβάνονται και οι εκπαιδευτικοί των οποίων η απόσπαση λήγει στις 31-8-2023.

Τα στελέχη εκπαίδευσης αναλαμβάνουν υπηρεσία στη νέα τους θέση ύστερα από τη  λήξη της θητείας τους.

Oι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν αίτηση μετάθεσης και δεν ικανοποιήθηκε, δεν μετατίθενται είτε διότι δεν υπήρχαν κενές οργανικές θέσεις είτε διότι υπολείπονται των μονάδων μετάθεσης αυτών που μετατίθενται.

 

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ 2023 ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ

 

Τετάρτη 1 Μαρτίου 2023

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ

 Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, Θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι ολοκληρώθηκαν οι συνεδριάσεις του ΚΥΣΠΕ που αφορούσαν τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από Νομό σε Νομό. Σύμφωνα με τα κενά που επικυρώθηκαν στην τελευταία συνεδρίαση του ΚΥΣΠΕ πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω μεταθέσεις ανα Κλάδο και Ειδικότητα: