Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων

 

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας,

Κ Α Λ Ε Ι
Τους/τις ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς που έχουν τα νόμιμα προσόντα και προϋποθέσεις και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, να υποβάλλουν τις αιτήσεις  υποψηφιότητας για την επιλογή τους ως Προϊστάμενοι/ες των παρακάτω 2/Θ Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας, σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών, από Τετάρτη 20.09.2023 έως και Παρασκευή 29.09.2023 κι ώρα 14.00.

Πρόσκληση υποψήφιων Προϊσταμένων – 9ΖΡ746ΝΚΠΔ-Χ3Ρ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ-ΑΙΤΗΣΗΣ

Διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Προϊσταμένων

Εγκύκλιος Προϊσταμένων Ολιγοθεσίων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/ΝΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

 

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας,

                          Κ Α Λ Ε Ι
Τους/τις ενδιαφερόμενους/ες εκπαιδευτικούς που έχουν τα νόμιμα προσόντα και προϋποθέσεις και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, να υποβάλλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας για την επιλογή τους ως Υποδιευθυντές/ντριες των παρακάτω Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας, σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών, από Τετάρτη 20.09.2023 έως και Παρασκευή 29.09.2023 και ώρα 14.00

 

Πρόσκληση-Προκήρυξη ΨΥ4Ψ46ΝΚΠΔ-ΛΛΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ-ΑΙΤΗΣΗΣ-_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ-ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ_ΝΤΡΙΩΝ

Διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Υποδιευθυντών

Εγκύκλιος Υποδιευθυντών

Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου 2023

Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων τοποθέτησης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών


 Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται ότι λόγω εκτεταμένων διακοπών ρεύματος οφειλομένων στην κακοκαιρία που πλήττει περιοχές της χώρας παρατείνεται η προθεσμία υποβολής δηλώσεων τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες από τους προσληφθέντες αναπληρωτές έως και αύριο Τετάρτη 6/9/2023 και ώρα 10.00 π.μ.

 

Ορισμός προσωρινής Υποδιευθύντριας στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Καρπενησίου


Το ΠΥΣΠΕ Ευρυτανίας με την αριθ. 15/06.09.2023 Πράξη του, ορίζει ως προσωρινή Υποδιευθύντρια στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Καρπενησίου την Κομπογιάννη Βιργινία (εκπ/κό κλ. ΠΕ70 Δασκάλων - Α.Μ. 559464) από 06.09.2023 έως και τη λήξη του σχολικού έτους 2023-2024 (εκτός αν προηγηθούν οι κρίσεις για την επιλογή νέων Υποδιευθυντών/ντριών Δημοτικών Σχολείων). 

Στην ως άνω αναφερόμενη εκπαιδευτικό θα χορηγηθεί το επίδομα θέσης που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ136/τ.Α΄/03.08.2021), για το χρονικό διάστημα που ασκεί τα καθήκοντα της Υποδιευθύντριας στο Δημοτικό Σχολείο που ορίστηκε.

Η απόφαση εδώ:

Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου 2023

Το νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας των Συλλόγων Διδασκόντων

 

ΦΕΚ-Ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες των κλάδων ΠΕ23 Ψυχολόγων και ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών για το σχολικό έτος 2023-2024 στο πλαίσιο της πράξης «Ενίσχυση και ενδυνάμωση της κοινωνικοσυναισθηματικής ανάπτυξης και ανθεκτικότητας των μαθητών μέσω του θεσμού ψυχολόγου και του κοινωνικού λειτουργού, σχολικά έτη 2023-2026

 

Εγκύκλιος Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.- «Διευκρινιστικές οδηγίες του ν. 3699/2008 (Α΄199) σχετικά με την παράλληλη στήριξη-συνεκπαίδευση»

 

Η Εγκύκλιος λειτουργίας Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2023-2024

 

Η Εγκύκλιος για τη Λειτουργία Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2023-2024

 

ΥΠ.ΕΣ-ΘΕΜΑ: Γ΄ Κατανομή ποσού 28.000.000,00€ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση προσωρινής άσκησης καθηκόντων Υποδιευθυντή/ντριας στο 2 ο Δημοτικό Σχολείο Καρπενησίου»

 

Ο Διευθυντής Π.Ε. Ευρυτανίας 

Έχοντας υπόψη:

 1. Το άρθρο 11Ε του Ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167/Α’/30.09.1985), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 49, παρ.1 του Ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102/Α’/12.06.2018).

 2. Την υπ’ αριθ. Φ.361.22 / 7 / 77068 / Ε3/22.06.2022 (ΑΔΑ: ΨΖ7Σ46ΜΤΛΗ-ΠΙΧ) εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ «Αναπλήρωση Διευθυντών – Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. – Υπευθύνων Τομέων Ε.Κ. – Προϊσταμένων διθέσιων και τριθέσιων δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων». 

Καλεί 

Τους/τις εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στο 2 ο Δημοτικό Σχολείο Καρπενησίου, να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προσωρινή άσκηση καθηκόντων Υποδιευθυντή/ντριας στην εν λόγω σχολική μονάδα, έως την έκδοση της απαραίτητης κανονιστικής Υπουργικής Απόφασης για την εφαρμογή του Ν. 4823/2021 για την επιλογή στελεχών εκπαίδευσης. Οι αιτήσεις θα υποβληθούν από τη Δευτέρα 04.09.2023 έως την Τετάρτη 06.09.2023 και ώρα 10:00 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: mail@dipe.eyr.sch.gr .

ΑΙΤΗΣΗ-ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ-ΑΣΚΗΣΗΣ-ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ-_2ο-ΔΗΜ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ-ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗ-ΝΤΡΙΑΣ-2ου-ΔΗΜ.-ΣΧΟΛ.-ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ_signed-2


Συνεδρίαση ΠΥΣΠΕ Ευρυτανίας, Πράξη 14η

 


Η συνεδρίαση του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ευρυτανίας, Πράξη 14, πραγματοποιήθηκε σήμερα Δευτέρα 4.09.2023 και ώρα 9:30, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 


Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου 2023

Προσλήψεις 5.142 μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για το διδακτικό έτος 2023-2024 Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται ότι προσλαμβάνονται 5.142 μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ ως προσωρινοί αναπληρωτές με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου πλήρους ωραρίου για το διδακτικό έτος 2023-2024 ως εξής:

Στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης  (ΣΜΕΑΕ) → 1.590

Στην Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη (παράλληλη) → 2.137

Στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ) → 827

Στα Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) στα ΚΕΔΑΣΥ → 587

Επίσης, διατέθηκε για πρόσληψη στο Γεν. Εκκλησιαστικό Λύκειο-Γυμνάσιο Νεαπόλεως μέλος ΕΕΠ για εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη.

Οι προσλαμβανόμενοι/ες οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την Πέμπτη 7  Σεπτεμβρίου έως και την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2023.

Στην διεύθυνση www.minedu.gov.gr/anaplirotes έχουν αναρτηθεί πληροφορίες και διευκρινίσεις επί της διαδικασίας τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες (για τις περιπτώσεις που απαιτείται) και ανάληψης υπηρεσίας.

Τα ονόματα στον πίνακα ΕΔΩ

 

Προσλήψεις 9.336 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για το διδακτικό έτος 2023-2024

 


Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται ότι για το διδακτικό έτος 2023-2024 προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές:

Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:

7.360 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων ΕΑΕ και κλάδων γενικής εκπαίδευσης στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση (ΕΑΕ) και

Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:

1.976 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων ΕΑΕ και κλάδων γενικής εκπαίδευσης στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση (ΕΑΕ),

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την Πέμπτη 7 έως και την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2023.

Επί της διαδικασίας τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες (για τις περιπτώσεις που απαιτείται) και ανάληψης υπηρεσίας, οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να ανατρέξουν στην διεύθυνση www.minedu.gov.gr/anaplirotes όπου έχουν αναρτηθεί οι απαραίτητες πληροφορίες και διευκρινίσεις.

Προσλήψεις_ΣΜΕΑ_ΔΕ

Προσλήψεις_ΣΜΕΑ_ΠΕΠροσλήψεις 13.875 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στη Γενική Εκπαίδευση και στα Μουσικά Σχολεία, ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για το διδακτικό έτος 2023-2024

 


Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται ότι για το διδακτικό έτος 2023-2024 προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές:

Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:

8.746 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στη γενική εκπαίδευση.

Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:

α) 4.898 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στη γενική εκπαίδευση, και

β) 192 εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ79.01 και ΤΕ16 σε Μουσικά Σχολεία για τη διδασκαλία μουσικών ειδικεύσεων

Επιπλέον, διατέθηκαν για πρόσληψη στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, με απόφαση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου, 39 αναπληρωτές κλάδων/ειδικοτήτων Β/θμιας Εκπ/σης.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την Πέμπτη 7 έως και την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2023.

Επί της διαδικασίας τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες (για τις περιπτώσεις που απαιτείται) και ανάληψης υπηρεσίας, οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να ανατρέξουν στην διεύθυνση www.minedu.gov.gr/anaplirotes όπου έχουν αναρτηθεί οι απαραίτητες πληροφορίες και διευκρινίσεις.

Προσλήψεις_Γενικής_ΠΕ

Προσλήψεις_Γενικής_ΔΕ

Προσλήψεις_Μουσικά


Κάντε κλικ στην εικόνα για να μεγεθύνει:31-08-23 Αποσπάσεις, ανακλήσεις και τροποποιήσεις αποσπάσεων Εκπαιδευτικών


Αποσπάσεις, τροποποιήσεις και διορθώσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ για το διδακτικό έτος 2023-2024

Η ΥΑ ΕΔΩ


Ανακλήσεις απόσπασης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ για το διδακτικό έτος 2023-2024

Η ΥΑ ΕΔΩ


Aποσπάσεις, τροποποιήσεις και ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε  Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. για το διδακτικό έτος 2023-2024

Η ΥΑ ΕΔΩ


Συμπληρωματικές αποσπάσεις και ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) για το σχολικό έτος 2023-2024

Η ΥΑ ΕΔΩ


Ανάκληση απόσπασης εκπαιδευτικού Δ.Ε. σε Καλλιτεχνικό Σχολείο για το διδακτικό έτος 2023-24

Η ΥΑ ΕΔΩ


 Ανάκληση απόσπασης εκπαιδευτικών Δ.Ε. Γενικής και Μουσικής παιδείας σε Μουσικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2023-2024

Η ΥΑ ΕΔΩ


 Ανάκληση απόσπασης εκπαιδευτικού Δ.Ε. σε Δ/νση Β΄/θμιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2023-2024

Η ΥΑ ΕΔΩ


Ανακλήσεις αποσπάσεων, τροποποιήσεις αποσπάσεων και αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2023-2024

Η ΥΑ ΕΔΩ


31-08-23 Αποσπάσεις, ανακλήσεις και τροποποιήσεις αποσπάσεων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ./ΣΜΕΑΕ για το έτος 2023-2024

Η ΥΑ ΕΔΩ