Δευτέρα 26 Απριλίου 2021

ΚΥΡΩΣΗ ΤΕΛΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΗΣ ΔΙΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

 Η Περιφερειακή Διευθύντρια Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας,

Έχοντας υπόψη :
1) Τις διατάξεις του άρθρου 11 του κεφ. Δ΄ του Ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167 τ.Α΄) με τίτλο «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την με αρ.πρωτ.Δ/5716/88 Υπουργική απόφαση που κυρώθηκε στο Ν.1824/88 (ΦΕΚ 296/τ.Α΄/88).
2) Τις διατάξεις του Κεφ. Γ΄ του Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50/τ.Α΄/14-05-2015), «Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3) Τις διατάξεις του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176 τ.Α΄/16-12-2015).
4) Τις διατάξεις του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102 τ. Α΄/2018).
5) Το άρθρο 3 παρ. 2 εδάφιο δ της Φ.353.1/324/105657/Δ1 (ΦΕΚ 1340/τ.Β΄/16-10-02) απόφασης του ΥΠΔΒΜΘ « Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων ….. των διδασκόντων».
6) Τη με αρ. Φ361.22/41/159789/Ε3/18-06-2018 (ΦΕΚ 4424 τ.Β΄/05-10-2018) Απόφαση του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
7) Την υπ΄ αριθμ. 3/20-04-2021 πράξη του διευρυμένου ΠΥΣΠΕ Ευρυτανίας η οποία διαβιβάστηκε με το υπ΄αριθμ. Φ.11.η/453/20-04-2021 έγγραφο της ΔΠΕ Ευρυτανίας.
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Κυρώνουμε τον τελικό ενιαίο αξιολογικό πίνακα επιλογής Διευθυντή, για την κάλυψη της κενωθείσας θέσης Διευθυντή, στο 4ο
Δημοτικό Σχολείο Καρπενησίου της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 3/20-04-2021 πράξη του διευρυμένου ΠΥΣΠΕ Ευρυτανίας, ως εξής:

Η συνέχεια εδώ:

Τετάρτη 21 Απριλίου 2021

Υποβολή δηλώσεων προτίμησης για βελτίωση θέσης – οριστικής τοποθέτησης , εκπαιδευτικών Γενικής και Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑΕ-Τ.Ε.) της ΔΠΕ Ευρυτανίας

 Σύμφωνα με την αριθμ. Φ.34/459/21.04.2021 (ΑΔΑ: ΨΛΠ046ΜΤΛΗ-ΞΕΤ) Απόφαση της Δ/ντριας ΔΠΕ Ευρυτανίας, που βασίστηκε στην αριθμ. 5/21.04.2021 πρόταση του ΠΥΣΠΕ Ευρυτανίας, καλούνται οι εκπαιδευτικοί Γενικής Αγωγής που έχουν υποβάλει αίτηση μετάθεσης – βελτίωσης θέσης εντός ΠΥΣΠΕ ή έχουν μετατεθεί από άλλα ΠΥΣΠΕ στη Διεύθυνσή μας , να υποβάλουν δήλωση βελτίωσης θέσης – οριστικής τοποθέτησης, μέχρι και είκοσι (20) προτιμήσεις, για τις κενές οργανικές θέσεις που υπάρχουν στον συνημμένο πίνακα ή τις κενές οργανικές θέσεις που τυχόν θα προκύψουν κατά τη διαδικασία των μεταθέσεων και οι οποίες αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να προσδιοριστούν,

από 22.04.2021 έως και 28.04.2021.
Οι δηλώσεις τοποθέτησης θα υποβληθούν από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς αποκλειστικά μέσω του on line συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων https://teachers.minedu.gov.gr κάνοντας χρήση των προσωπικών τους κωδικών πρόσβασης.
Οι εκπαιδευτικοί ΣΜΕΑΕ – ΤΕ που υπέβαλαν δήλωση για οριστική τοποθέτηση, καλούνται
να υποβάλουν μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα δήλωση κατά σειρά προτίμησης μέχρι είκοσι (20) σχολικές μονάδες που επιθυμούν να τοποθετηθούν. Η δήλωση θα είναι υπογεγραμμένη και θα γίνει με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση mail@dipe.eyr.sch.gr .
Εκπρόθεσμες δηλώσεις ή ενστάσεις σχετικές με τη συμπλήρωση προτιμήσεων δεν θα γίνονται δεκτές.
Επισυνάπτεται πίνακας κενών οργανικών θέσεων ανά ειδικότητα.
Με ευθύνη των Διευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων και των Προϊσταμένων παρακαλούνται να λάβουν γνώση όλοι οι υπηρετούντες εκπαιδευτικοί στη μονάδα τους, καθώς και οι εκπαιδευτικοί που απουσιάζουν για οποιονδήποτε λόγο.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να επικοινωνούν με το Τμ. Γ’ Προσωπικού της ΔΠΕ Ευρυτανίας, τηλέφωνο 2237080241, (Βασιλική Παπαδήμου – Μένια Μπαρμπάκου).

Η Διευθύντρια ΔΠΕ Ευρυτανίας
Δρ. Ευαγγελία Ρόγκα

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΠΥΣΠΕ ΣΕ ΠΥΣΠΕ ΚΑΙ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΑΙΘ

 Εγκύκλιος αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ 2021-2022 (6ΝΥΛ46ΜΤΛΗ-4ΤΘ)

Εγκύκλιος αποσπάσεων σε φορείς 2021-2022 (Ρ7ΝΚ46ΜΤΛΗ-Π0Κ)

Σύνταξη πινάκων κενών οργανικών θέσεων σχολικών μονάδων αρμοδιότητας ΔΙΠΕ Ευρυτανίας

 Προσλήψεις αναπληρωτών: Οι πίνακες με όλα τα ονόματα για το Ν.Ευρυτανίας |  Σιδέρης B. Μοτσιόλας

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι προς ενημέρωσή σας, σας κοινοποιώ τα οργανικά κενά των κλάδων :

ΠΕ70, ΠΕ71ΕΑΕ, ΠΕ60, ΠΕ61ΕΑΕ, ΠΕ05 ΠΕ06,
ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ79 και ΠΕ86

της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας,

Το έγγραφο εδώ:


Σάββατο 17 Απριλίου 2021

Εγκύκλιος αποσπάσεων εκπαιδευτικών

 


Εκδόθηκε η πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του υπουργείου Παιδείας για το σχολικό έτος 2021-2022.

Παράλληλα, το υπουργείο Παιδείας δημοσίευσε πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων απόσπασης από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ για το έτος 2021-2022.

H πρόσκληση εδώ:

Δευτέρα 12 Απριλίου 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΟ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

 

Πίνακας δεκτής υποψηφιότητας για τη θέση του Διευθυντή στο 4ο Δημ. Σχολ. Καρπενησίου

Προσωρινός αξιολογικός πίνακας_

Σύμφωνα με τον Ν. 4547/2018, δίνεται η δυνατότητα έγγραφης ένστασης κατά του αξιολογικού πίνακα μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ανάρτησή τους, ήτοι έως και την Τετάρτη 14.04.2021.

Η ένσταση θα υποβληθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση: mail@dipe.eyr.sch.gr

Τρίτη 6 Απριλίου 2021

Διαδικτυακή εκδήλωση για την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο

 Parents Association HAEF | Webinar Γυμνασίου: Ψηφιακός Έφηβος: Ο γονικός  ρόλος και η επίδραση του διαδικτύου στην ανάπτυξη

 

Το Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Στερεάς Ελλάδας στο πλαίσιο της διαρκούς επιστημονικής και παιδαγωγικής υποστήριξης όλων των εκπαιδευτικών και η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας συνδιοργανώνουν με το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας - Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Στερεάς Ελλάδας και την Διεύθυνση Αστυνομίας Φθιώτιδας διαδικτυακή εκδήλωση, για την ασφαλή πλοήγηση παιδιών και εφήβων στο διαδίκτυο, τους πιθανούς κινδύνους που ελλοχεύουν σε αυτό, την πρόληψη και τις πρακτικές αντιμετώπισης.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, την Πέμπτη 8 Απριλίου 2021 και ώρα 19:00.

Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο Δρ. Νάκος Γεώργιος, Αστυνόμος Β΄ [ΥΓ.], Ψυχολόγος της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, με θέμα:

«Είναι ασφαλής η πλοήγηση στο διαδίκτυο τη σημερινή εποχή; Κίνδυνοι, πρόληψη και πρακτικές αντιμετώπισης».

Παρακαλούνται οι Διευθυντές/ριες και Προϊστάμενοι/ες των σχολικών μονάδων να ενημερώσουν για την επικείμενη εκδήλωση τον Σύλλογο Διδασκόντων, τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων και τους μαθητές/τριες του Σχολείου τους.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε παιδιά και εφήβους, μαθητές/τριες της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τους γονείς τους, τους εκπαιδευτικούς και των δύο βαθμίδων.

Την εκδήλωση μπορούν να την παρακολουθήσουν όλοι μέσω των παρακάτω συνδέσμων:

 Webex Event address for attendees:

https://minedu-primary2.webex.com/mineduprimary2/onstage/g.php?MTID=eb9cc50863b41950a352428f3d055b3e0

Event number (access code): 124 863 7992

Event password: 12345

 YouTube address: https://youtu.be/GZWRFjJ8h1Y

 

Ο Οργανωτικός Συντονιστής

 

ΠΕΚΕΣ Στερεάς Ελλάδας

 

Δρ. Χρίστος Β. Μαρκαντώνης

 

 

ΠΕΚΕΣ Στερεάς Ελλάδας_Aσφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο_08.04.2021_signed

Δευτέρα 5 Απριλίου 2021

Από σήμερα οι αιτήσεις για το voucher των 200 ευρώ για λάπτοπ, τάμπλετ

 Από σήμερα άνοιξε η πλατφόρμα για τις αιτήσεις για το Από σήμερα άνοιξε η πλατφόρμα για τις αιτήσεις για το voucher των 200 ευρώ για λάπτοπ, τάμπλετ κτλ.

 Δικαιούχοι είναι 560.000 μαθητές ή φοιτητές. Η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά και οι προθεσμίες είναι από 5/4 έως 30/7.

Στην πρώτη φάση θα μπορούν να καταθέσουν αίτηση οικογένειες οι οποίες έλαβαν το επίδομα παιδιού του ΟΠΕΚΑ στην πρώτη εισοδηματική κατηγορία το έτος 2020. Σε αυτή την κατηγορία εμπίπτει η μεγάλη πλειοψηφία των δικαιούχων του προγράμματος.

Στη δεύτερη φάση η πλατφόρμα θα ανοίξει και για τους υπόλοιπους δικαιούχους που πληρούν τα εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια του προγράμματος.

Oι έλεγχοι επιλεξιμότητας θα γίνονται κυρίως με αυτοματοποιημένο τρόπο, με διασταύρωση πληροφοριών από μητρώα και από όλα τα απαραίτητα πληροφοριακά συστήματα φορέων του δημοσίου, αποφεύγοντας έτσι μια χρονοβόρα και γραφειοκρατική διαδικασία ελέγχου δικαιολογητικών για εκατοντάδες χιλιάδες αιτήσεις.

Οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι είναι οι οικογένειες με ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα έως 6.000 ευρώ, οι οποίες θα λάβουν επιταγή 200 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο ηλικίας από 4 έως 24 ετών, το οποίο φοιτά σε εκπαιδευτική δομή στην Ελλάδα
Τα κριτήρια

Ειδικότερα τα κριτήρια για τη χορήγηση του voucher είναι τα εξής:

-Για οικογένεια με δύο γονείς και δύο παιδιά, μεικτά εισοδήματα έως 12000 ευρώ.

-Για οικογένεια με ένα παιδί, μεικτά εισοδήματα έως 10.500 ευρώ.

-Για οικογένεια με ένα γονιό κι ένα παιδί, μεικτά εισοδήματα έως 9.000 ευρώ.

Σημείωση: Οι δικαιούχοι μαθητές και φοιτητές δεν θα χρειαστεί να στείλουν αίτηση για να λάβουν το σχετικό voucher ευρώ για την αγορά του τεχνολογικού εξοπλισμού.

Η πλατφόρμα είναι η εξής:
https://beneficiary.digital-access.gov.gr/

Κυριακή 4 Απριλίου 2021

ΣΕΠΕ Ευρυτανίας: Κανένας εκπαιδευτικός σε δοτή θέση στα υπηρεσιακά συμβούλια

 

Μετά τις αποφάσεις της Περιφερειακής Διευθύντριας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας και συγκεκριμένα την αριθ. 162/5-3-2021 για τον ορισμό επιπλέον μελών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια όταν κρίνονται θέματα επιλογής στελεχών εκπαίδευσης και την αριθ. 1476/29-3-2021 με την οποία πραγματοποιήθηκε η ανασυγκρότηση του ΠΥΣΠΕ Ευρυτανίας επανερχόμαστε σε συνέχεια των προηγούμενων εγγράφων μας (2/5-1-2021 και 22/15-2-2021) και καλούμε:
• τους συναδέλφους που έχουν ορισθεί στις θέσεις των διορισμένων μελών του ΠΥΣΠΕ Ευρυτανίας,
• τους συναδέλφους που ορίστηκαν ως δοτοί εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών στη θέση των αιρετών του ΠΥΣΠΕ Ευρυτανίας και
• τους συναδέλφους που ορίστηκαν ως επιπλέον μέλη στο ΠΥΣΠΕ Ευρυτανίας για θέματα επιλογής στελεχών εκπαίδευσης να καταθέσουν τις παραιτήσεις τους και να απέχουν από τις συνεδριάσεις.