Σάββατο 28 Απριλίου 2018

Διδασκαλία της 2ης ξένης γλώσσας στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2018-2019Σύμφωνα με τη με αριθ. πρωτ. Φ.52/63/12873/Γ1/6-2-2012 (ΦΕΚ 253, τ.Β’), όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθ. πρωτ. Φ12/657/70691/26-04-2016/Δ1 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1324 τ.Β’/11-05-2016), η διδασκαλία της 2ης ξένης γλώσσας, Γαλλικής και Γερμανικής πραγματοποιείται για δύο (2) ώρες την εβδομάδα στις Ε΄& ΣΤ΄ τάξεις των 4/θέσιων και άνω Δημοτικών Σχολείων του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου. 

Για τον ορθό και έγκαιρο προγραμματισμό της διδασκαλίας της 2ης ξένης γλώσσας στην Ε’ τάξη των Δημοτικών Σχολείων με λειτουργικότητα από 4/θέσια και άνω θα πραγματοποιηθούν τα ακόλουθα: 


Εγγραφές μαθητών στα Δημοτικά σχολεία και Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2018-2019 – Λήξη διδασκαλίας μαθημάτων 2017-18


Οι εγγραφές στα δημοτικά σχολεία για το σχολικό έτος 2018-19 θα πραγματοποιηθούν από 2 έως και 18 Μαΐου 2018.
Για τις εκπρόθεσμες εγγραφές ή την καθυστέρηση εγγραφής ισχύουν όσα προβλέπονται στις παρ. 7 και 8 του άρθρου 7 του ΠΔ 79/2017 (ΦΕΚ 109/Α/1-8-2017).
Επισημαίνεται ότι τη σχολική χρονιά 2018-2019 στην Α’ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές που γεννήθηκαν από 1-1-2012 έως 31-12-2012.
Οι εγγραφές στα Νηπιαγωγεία, τη σχολική χρονιά 2018-19 θα πραγματοποιηθούν από 2 έως 18 Μαΐου 2018.
Εγγραφές μετά τις 19 Μαΐου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του Διευθυντή/ντριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Ε.).

Τρίτη 24 Απριλίου 2018

Υποδιευθυντές σε όλες τις σχολικές μονάδες με πάνω από 120 μαθητές και 2ος Υποδιευθυντής σε όλες τις σχολικές μονάδες με πάνω από 270 μαθητές

Αποτέλεσμα εικόνας για ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ


Σύμφωνα με το νομοσχέδιο για τις Νέες Δομές Υποστήριξης της Εκπαίδευσης που κατατέθηκε σήμερα 24-04-2018 στη Βουλή.(άρθρο 30, παρ. 6):

6. Υποδιευθυντής ορίζεται στις σχολικές μονάδες όπου φοιτούν περισσότεροι από εκατόν είκοσι (120) μαθητές. Αν στις σχολικές μονάδες του προηγούμενου εδαφίου φοιτούν περισσότεροι από διακοσίους εβδομήντα (270) μαθητές, ορίζεται και δεύτερος υποδιευθυντής. 
Στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) υποδιευθυντής ορίζεται εφόσον φοιτούν περισσότεροι από τριάντα (30) μαθητές και αν φοιτούν περισσότεροι από ογδόντα (80) μαθητές ορίζεται και δεύτερος υποδιευθυντής.

Τηλέμαχος Κουντούρης

Πλαφόν δύο(2) συνεχόμενων θητειών στην ίδια σχολική μονάδα για Δ/ντές-Δ/ντριες σχολικών μονάδων

Αποτέλεσμα εικόνας για ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Σύμφωνα με το νομοσχέδιο για τις Νέες Δομές Υποστήριξης της Εκπαίδευσης που κατατέθηκε σήμερα 24-04-2018 στη Βουλή.(άρθρο 27, παρ. 3ε):
3ε) Οι υποψήφιοι για τις θέσεις διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τις θέσεις του συνόλου των σχολικών μονάδων και Ε.Κ., αντίστοιχα, μίας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Εκπαιδευτικοί που έχουν ολοκληρώσει δύο συνεχόμενες θητείες πλήρων διδακτικών ετών που προηγούνται της επιλογής στην ίδια θέση διευθυντή σχολικής μονάδας ή Ε.Κ., με επιλογή ή αναπλήρωση, δεν επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για τη θέση του διευθυντή του σχολείου ή Ε.Κ. όπου υπηρετούν αλλά μπορούν να υποβάλουν αίτηση για την επιλογή σε θέση διευθυντή οποιουδήποτε άλλου σχολείου ή Ε.Κ.. Σε κάθε περίπτωση, ο επιλεγείς διευθυντής σχολικής μονάδας πρέπει να συμπληρώνει το υποχρεωτικό ωράριο της θέσης του διευθυντή στη σχολική μονάδα ή το Ε.Κ. όπου έχει επιλεγεί.


Τηλέμαχος Κουντούρης

Καταργείται το πλαφόν των δύο(2) διαδοχικών θητειών στην ίδια θέση στελέχους για τους Διευθυντές σχολικών μονάδων

Αποτέλεσμα εικόνας για ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ


Σύμφωνα με το νομοσχέδιο για τις Νέες Δομές Υποστήριξης της Εκπαίδευσης που κατατέθηκε σήμερα 24-04-2018 στη Βουλή.(άρθρο 30, παρ. 3):

3. Με εξαίρεση την επιλογή σε θέσεις διευθυντών ή προϊσταμένων και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων, καθώς και υποδιευθυντών και υπευθύνων τομέων Ε.Κ., δεν επιτρέπεται η επιλογή για τρίτη διαδοχική θητεία σε όμοια θέση στελέχους της εκπαίδευσης. Ως όμοιες θέσεις για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου νοούνται στο σύνολό τους οι θέσεις των περιπτ. α΄ έως και ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 21, καθώς και οι θέσεις των περιπτ. α΄ έως και γ΄ της παρ. 3 του ίδιου άρθρου, ξεχωριστά για κάθε περίπτωση.


Τηλέμαχος Κουντούρης

Aλλάζει όνομα η ώρα σίτισης-χαλάρωσης του Ολοήμερου για να παραμείνει διδακτική

Αποτέλεσμα εικόνας για Ολοήμερου

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο για τις Νέες Δομές Υποστήριξης της Εκπαίδευσης που κατατέθηκε σήμερα 24-04-2018 στη Βουλή (άρθρο 52):
Σε Βιωματική Δραστηριότητα Υγιεινής Διατροφής μετονομάζεται η ώρα σίτισης-χαλάρωσης του Ολοήμερου προγράμματος ώστε να συνεχίσει να υπολογίζεται ως διδακτική, αφού ως γνωστόν, υπήρχε πρόβλημα με τους θεσμούς που ζητούσαν να μην θεωρείται διδακτική.
Επίσης, μειώνεται η διάρκεια του α΄ διαλείμματος από 20 σε 15 λεπτά, ώστε η 1η και η 2η διδακτική περίοδος να έχουν ίδια διάρκεια 90 λεπτών.


Τηλέμαχος Κουντούρης

Αλλαγές στο ωράριο διδασκαλίας Διευθυντών και Υποδιευθυντών

ωράριο διδασκαλίας Διευθυντών και Υποδιευθυντών
Στο Άρθρο 49 του σχεδίου νόμου προβλέπονται τροποποιήσεις στο ωράριο διδασκαλίας διευθυντών και υποδιευθυντών δημοτικών σχολείων 
Συγκεκριμένα προβλέπεται:

24-04-18 Το Σχέδιο Νόμου για τις νέες δομές υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση

diefth 08
Τέλος στην απειλή της τιμωρητικής αξιολόγησης των εκπαιδευτικών με την κατάργηση του ΠΔ 152 και στο ασφυκτικό και αναχρονιστικό θεσμικό πλαίσιο για τη διοίκηση της εκπαίδευσης με την κατάργηση του μεγαλύτερου μέρους του ν. 3848/2010 δίνει το Σχέδιο Νόμου «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» που κατατέθηκε στην Κεντρική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή (ΚΕΝΕ) μετά από μακρύ διάστημα διαβούλευσης και διαλόγου με τους φορείς της εκπαίδευσης, οι προτάσεις των οποίων ελήφθησαν υπόψη στην τελική διαμόρφωσή του.

Ενημέρωση για τις αμοιβαίες μεταθέσεις από τον Αιρετό στο ΚΥΣΠΕ Ν. Φασφαλή


ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ 
Θέλω να σας ενημερώσω ότι ικανοποιήθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση του ΚΥΣΠΕ οι παρακάτω αμοιβαίες μεταθέσεις.

Κυριακή 22 Απριλίου 2018

ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΙΡΕΤΟ ΤΟΥ ΚΥΣΠΕ Ν. ΦΑΣΦΑΛΗ

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,
Θέλω να σας ενημερώσω ότι την Τρίτη 24 Απριλίου 2018 στο Υπουργείο Παιδείας θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του ΚΥΣΠΕ με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

Φωτογραφία του Νίκος Φασφαλής.

Τετάρτη 18 Απριλίου 2018

Διορισμούς εκπαιδευτικών προτείνει η νέα έκθεση του ΟΟΣΑ.

Αποτέλεσμα εικόνας για Διορισμούς εκπαιδευτικών προτείνει η νέα έκθεση του ΟΟΣΑ.
 Στη φετινή έκθεση του ΟΟΣΑ για την Ελλάδα, που παρουσιάζεται αύριο σε επίσημη εκδήλωση στο υπουργείο Παιδείας, διαπιστώνεται η αυξανόμενη εξάρτηση της εκπαίδευσης από τους αναπληρωτές και επισημαίνεται η ανάγκη νέων διορισμών σε Δημοτικά Γυμνάσια και Λύκεια.

Εγγραφές μαθητών στην Α Δημοτικού. Πότε θα γίνεται κλήρωση στα πρωτάκια

Σχετική εικόνα

Οι εγγραφές μαθητών στην Α Δημοτικού πραγματοποιούνται από  την 1η έως τις 20 Μαΐου. Σε κάθε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης συγκροτείται τριμελής Επιτροπή η οποία θα ρυθμίζει τις εγγραφές μαθητών όταν αυτές ξεπερνούν τις 25 σε κάποιο σχολείο.
Συγκεκριμένα:

Παρασκευή 6 Απριλίου 2018

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ: Από τις 13 έως τις 30 Απριλίου οι αιτήσεις για ένταξη στους πίνακες

Αποτέλεσμα εικόνας για ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ: Από τις 13 έως τις 30 Απριλίου οι αιτήσεις για ένταξη στους πίνακες
05/04/2018-Το Υπουργείο Παιδείας με εγκύκλιό του ενημερώνει πως από τις  13 έως τις 30 Απριλίου θα υποβληθούν οι αιτήσεις για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2018- 2019
Αναλυτικότερα :