Πέμπτη 30 Μαΐου 2024

ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ

 Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας

Κ α λ ε ί

Τους/τις εκπαιδευτικούς που ανήκουν οργανικά στη Διεύθυνσή μας, οι οποίοι/ες ενδιαφέρονται για αμοιβαία μετάθεση εντός ΠΥΣΠΕ Ευρυτανίας, να υποβάλλουν την αίτησή τους εντός 15 ημερών από την Πέμπτη 30.05.2024 έως και την Πέμπτη 13.06.2024 και ώρα 14:00, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: mail@dipe.eyr.sch.gr. 
1.Δικαίωμα υποβολής αίτησης για αμοιβαία μετάθεση έχουν οι εκπαιδευτικοί εφόσον συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις του άρθρου 10 του Π.Δ. 50/96 (45 Α’), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 του Π.Δ. 100/97 (94 Α’):
α) Να ανήκουν στον ίδιο κλάδο και να μην έχουν συμπληρώσει 25ετή πραγματική υπηρεσία, κατά την έννοια του άρθρου 16 του π.δ. 50/96 (45Α’ ) , όπως τροποποιήθηκε από το π.δ. 100/97 (94Α’ ), μέχρι 31 Αυγούστου 2024.
β) Η διαφορά της συνολικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας τους να μην υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη κατά την 31η Αυγούστου 2024.
γ) Να έχουν συμπληρώσει μέχρι 31 Αυγούστου 2024 δύο (2) χρόνια υπηρεσίας από την ημερομηνία δημοσίευσης του διορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ως εκπαιδευτικοί, εκ των οποίων τον ένα χρόνο στην οργανική τους θέση.

2. Δεν δικαιούνται αμοιβαίας μετάθεσης οι χαρακτηριζόμενοι/ες ως υπεράριθμοι/ες (άρθρο 10 παρ. 4 του π.δ. 50/96 (45Α΄), όπως προστέθηκε με το άρθρο 9 παρ. 2 του π.δ. 100/97 (94Α΄), καθώς και όσοι/ες δεν υπηρετούν οργανικά σε σχολική μονάδα.
Οι προϋποθέσεις των αμοιβαίων μεταθέσεων αναφέρονται στη με αριθμό πρωτ.114645/Ε2/12.10.2023 (ΑΔΑ: 64ΛΗ46ΝΚΠΔ-Δ1Λ) εγκύκλιο με θέμα «Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2023-2024» ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’, ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ (Σελ. 33).
Παρακαλούμε να λάβουν άμεσα γνώση της παρούσης οι ενδιαφερόμενοι/μενες εκπαιδευτικοί, καθώς και όσοι/ες απουσιάζουν για οποιονδήποτε λόγο, με ευθύνη των Διευθυντών/ντριών και Προϊσταμένων των σχολικών μονάδων.

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων αμοιβαίας μετάθεσης εντός ΠΥΣΠΕ Ευρυτανίας

ΕΝΤΥΠΟ-ΑΙΤΗΣΗΣ-ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ-ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

Τετάρτη 29 Μαΐου 2024

Συνεδρίαση ΠΥΣΠΕ Ευρυτανίας 29/5/2024

 Το ΠΥΣΠΕ Ευρυτανίας συνεδρίασε σήμερα Τετάρτη 29 Μαΐου 2024 και ασχολήθηκε με τα παρακάτω θέματα:

1. Μονιμοποίηση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Το ΠΥΣΠΕ ομόφωνα αποφάσισε την μονιμοποίηση, αναδρομικά από την ημερομηνία που αναγράφεται αντίστοιχα για τον καθένα, των παρακάτω δόκιμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι συμπλήρωσαν δύο (2) έτη δοκιμαστικής υπηρεσίας, κατά τη διάρκεια της οποίας δεν τους έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή και έλαβαν μέροςμε επιτυχία στη διαδικασία αξιολόγησης του έργου τους σε όλα τα προβλεπόμενα, ανά περίπτωση, πεδία αξιολόγησης, όπως προβλέπεται στο Κεφάλαιο Γ’ του Μέρους Γ’ (άρθρα 66 έως 80) του ν. 4823/2021 (Α’ 136), ως ακολούθως:

28-05-24 Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Αβάθμιας εκπαίδευσης σε ΚΕΔΑΣΥ, ΙΚΥ και Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθήνας

 1. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών  Π.Ε. Εκπ/σης σε  διοικητικές θέσεις των ΚΕΔΑΣΥ για το σχολικό έτος 2024-2025  ΑΡΧΕΙΟ 1

2. Απόσπαση εκπαιδευτικού Π.Ε. Εκπ/σης στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών για το σχολικό έτος 2024-2025  ΑΡΧΕΙΟ 2

3. Απόσπαση εκπαιδευτικού Π.Ε. Εκπ/σης στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθήνας για το σχολικό έτος 2024-2025  ΑΡΧΕΙΟ 3

Τρίτη 28 Μαΐου 2024

Συνεδρίαση Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ευρυτανίας

 


27-05-24 Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε φορείς και υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού

 Ανακοινώνονται οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στους παρακάτω Φορείς και Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Ακολουθούν αναλυτικά

   1.       Απόσπαση εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε  Πανεπιστήμια & ΑΣΠΑΙΤΕ για το σχολικό έτος 2024-25 ΕΔΩ 

   2.       Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες για το σχολικό έτος  2024-25 ΕΔΩ

   3.       Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Ακαδημία Αθηνών για το σχολικό έτος 2024-25 ΕΔΩ 

   4.       Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. στις Περιφερειακές Δ/νσεις Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης και στις Δ/νσεις  Β΄/θμιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2024-2025 ΕΔΩ

   5.       Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπαίδευσης στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ΕΔΩ

   6.       Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. στο Δημόσιο Πρότυπο Παιδικό Γυμναστήριο Καισαριανής για το σχολικό έτος 2024-25 ΕΔΩ

   7.       Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για το σχολικό έτος 2024-25 ΕΔΩ

   8.       Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής για το σχολικό έτος 2024-25 ΕΔΩ 

   9.       Απόσπαση εκπαιδευτικού Δ.Ε. στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών για το σχολικό έτος 2024-25 ΕΔΩ 

  10.    Απόσπαση εκπαιδευτικού Δ.Ε. στο Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης για το σχολικό έτος 2024-25 ΕΔΩ 

  11.    Απόσπαση εκπαιδευτικού Δ.Ε. στο Ι.Τ.Υ.Ε. «Διόφαντος» για το σχολικό έτος 2024-25 ΕΔΩ 

  12.    Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας για το σχολικό έτος 2024-25

  13.    Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε διοικητικές θέσεις των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. για το σχολικό έτος 2024-25 ΕΔΩ

  14.    Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. για άσκηση διοικητικού έργου στις Σ.Α.Ε.Κ. για το σχολικό έτος 2024-25 ΕΔΩ

  15.    Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και  Επαγγελμάτων για το σχολικό έτος 2024-25 ΕΔΩ 

  16.    Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ86 σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2024-25 ΕΔΩ 

27-05-24 Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε φορείς και υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού

 Ανακοινώνονται οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στους παρακάτω Φορείς και Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Ακολουθούν αναλυτικά

 1.   Απόσπαση εκπ/κών Α/θμιας εκπ/σης σε  Πανεπιστήμια ΕΔΩ 
 2. Απόσπαση εκπ/κών Α/θμιας εκπ/σης στο δημόσιο Πρότυπο Παιδικό Γυμναστήριο Καισαριανής ΕΔΩ 
 3. Απόσπαση εκπ/κών Α/θμιας εκπ/σης στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π ΕΔΩ 
 4. Απόσπαση εκπ/κών Α/θμιας εκπ/σης στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για πέντε (5) έτη, από 01/09/2024 έως 31/08/2029 ΕΔΩ
 5. Απόσπαση εκπ/κών Α/θμιας εκπ/σης στο Ι.Τ.Υ.Ε. ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ ΕΔΩ 
 6. Απόσπαση εκπ/κών Α/θμιας εκπ/σης στο Εθνικό Γυμναστήριο Ι. Φωκιανός ΕΔΩ
 7. Απόσπαση εκπ/κών Α/θμιας εκπ/σης στο Ίδρυμα Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα ΕΔΩ 
 8. Απόσπαση εκπ/κών Α/θμιας εκπ/σης στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσα ΕΔΩ 
 9. Απόσπαση εκπ/κών Α/θμιας εκπ/σης στην Ακαδημία Αθηνών ΕΔΩ
 10. Απόσπαση εκπ/κών Α/θμιας εκπ/σης στις Περιφερειακές Δ/νσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης ΕΔΩ
 11. Απόσπαση εκπ/κών Α/θμιας εκπ/σης στις Δ/νσεις Α/θμιας Εκπ/σης ΕΔΩ
 12. Απόσπαση εκπ/κών Α/θμιας εκπ/σης στα Σ.Α.Ε.Κ. ΕΔΩ

Κυριακή 26 Μαΐου 2024

Ενημερωτικό για τις εκλογές των Αντιπροσώπων του ΣΕΠΕ Ευρυτανίας στη ΔΟΕ

Συναδέλφισσες συνάδελφοι,

σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας οι εκλογές για την ανάδειξη αντιπροσώπων θα γίνουν με μεικτό σύστημα. Δια ζώσης και εξ αποστάσεως.

Για να ψηφίσετε θα πρέπει να είστε μέλη του Συλλόγου.

Όσοι δεν είστε μπορείτε και τώρα να εγγραφείτε.

Η αποχή από τα κοινά δεν ωφελεί κανέναν.

Όλοι μαζί μπορούμε ν΄ αγωνιστούμε για τα δικαιώματά μας.

Με αίσθημα ευθύνης σας ενημερώνω ότι θα είμαι υποψήφιος για τη θέση του Αντιπροσώπου του Συλλόγου μας στη ΔΟΕ και ζητώ τη στήριξή σας.

Πάντα στη διάθεσή σας

Με εκτίμηση

 

Σιδέρης Μοτσιόλας


Ο Σύλλογος  Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ευρυτανίας εν όψει των εκλογών των  αντιπροσώπων για τη ΔΟΕ που θα πραγματοποιηθούν στις 04/06/2024 προτίθεται εκτός από δια ζώσης εκλογές να πραγματοποιήσει και ηλεκτρονικές εκλογές όπως προβλέπεται από τον νόμο. Οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τον τρόπο που οι ίδιοι επιθυμούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.

Οι ηλεκτρονικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν  μέσω του συστήματος ΖΕΥΣ https://zeus.grnet.gr/zeus. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη διεξαγωγή των ηλεκτρονικών εκλογών είναι η εισαγωγή στο σύστημα των προσωπικών κινητών τηλεφώνων και των προσωπικών e-mail των εκπαιδευτικών – μελών του Συλλόγου.

Ως εκ τούτου το Δ.Σ του συλλόγου  παρακαλεί τους εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων- μέλη του Συλλόγου   και τους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς της Διεύθυνσης και των Φορέων – μέλη του Συλλόγου  να προχωρήσουν στην συμπλήρωση του παρακάτω συνημμένου πίνακα συγκατάθεσης προσωπικών στοιχείων.  Ο πίνακας συγκατάθεσης θα πρέπει να συμπληρωθεί από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς ανά σχολική μονάδα ή φορέα  και να σταλεί στο email του συλλόγου  (ekpeevrytanias@yahoo.gr).

Για τους συναδέλφους οι οποίοι βρίσκονται σε άδεια θα πρέπει να συμπληρωθεί  η παρακάτω συνημμένη υπεύθυνη δήλωση και να σταλεί επίσης στο e-mail του συλλόγου (ekpeevrytanias@yahoo.gr ).

     Όσοι εκπαιδευτικοί δεν επιθυμούν να συμπληρώσουν τον πίνακα συγκατάθεσης προσωπικών στοιχείων ή δεν στείλουν υπεύθυνη δήλωση δεν θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν μέρος στις ηλεκτρονικές εκλογές αλλά θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν μέρος στις δια ζώσης εκλογές.

Το Δ.Σ παρακαλεί  θερμά τους διευθυντές, προϊσταμένους/ες  να ενημερώσουν  όλους/ες  τους/τις  εκπαιδευτικούς  (τους υπηρετούντες στη σχολική μονάδα, τους αδειούχους και όσους είναι αποσπασμένοι) καθώς επίσης και να αποστείλουν τους πίνακες στο e-mail του Συλλόγου.

Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή των πινάκων και των υπεύθυνων δηλώσεων ορίζεται η Δευτέρα 27/05/2024.

 

Προσοχή: Για την κάλυψη του Δ.Σ του Συλλόγου και των εμπλεκόμενων στην διαδικασία (Γενικός  Κανονισμός  Προστασίας Δεδομένων, του ν. 4624/2019, του ν. 3471/2006)  πίνακες συγκατάθεσης χωρίς  Αρ.Πρωτ. και ανυπόγραφες υπεύθυνες δηλώσεις δεν θα γίνονται δεκτές  από τον Σύλλογο.

 

Δείτε τα παρακάτω έγγραφα

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Πίνακας Συγκατάθεσης

 

Πέμπτη 23 Μαΐου 2024

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Συναδέλφισσες συνάδελφοι:

Το ΠΥΣΠΕ Ευρυτανίας συνεδρίασε σήμερα Πέμπτη 23 Μαΐου 2024 με τα εξής θέματα:

1. Αναγνώριση συνάφειας Μεταπτυχιακών Τίτλων

2. Τροποποίηση διάθεσης Εκπαιδευτικού ΠΕ 70


Για το 1ο θέμα:

Ομόφωνα το ΠΥΣΠΕ Ευρυτανίας προχώρησε στην αναγνώριση συνάφειας σχετικής με το αντικείμενο της εργασίας τους των Μεταπτυχιακών Τίτλων Σπουδών των εκπαιδευτικών:


Για το 2ο θέμα:

Το ΠΥΣΠΕ ομόφωνα αποφάσισε την τροποποίηση της διάθεσης της Τζιοβάρα Θεοδώρας, εκπ/κού κλ. ΠΕ70 Δασκάλων και την ολική διάθεσή της στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Καρπενησίου για είκοσι δύο (22) διδ. ώρ./εβδ. για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών, από την Παρασκευή 24.05.2024 και έως τη λήξη του διδ. έτους 2023-2024.


Συναδέλφισσες συνάδελφοι σας ενημερώνω ότι το ΠΥΣΠΕ Ευρυτανίας θα συνεδριάσει στις 29 Μαΐου 2024 και θα ασχοληθεί με τη μονιμοποποίηση εκπαιδευτικών και τις οριστικές τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη διάθεση.

Πάντα στη διάθεσή σας

Σιδέρης ΜοτσιόλαςΠέμπτη 16 Μαΐου 2024

ΔΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ

                                                                      Η ΔΠΕ Ευρυτανίας

Καλεί

Τους/τις εκπαιδευτικούς Γενικής Αγωγής και Ειδικής Αγωγής που έχουν υποβάλει αίτηση μετάθεσης – βελτίωσης θέσης εντός ΠΥΣΠΕ, έχουν μετατεθεί από άλλα ΠΥΣΠΕ στη Διεύθυνσή μας ή είναι νεοδιόριστοι/ες του έτους 2023 και έχουν τοποθετηθεί προσωρινά για το τρέχον διδακτικό έτος, να υποβάλουν δήλωση βελτίωσης θέσης – οριστικής τοποθέτησης, μέχρι και είκοσι (20) προτιμήσεις, για τις κενές οργανικές θέσεις που υπάρχουν στον συνημμένο πίνακα ή τις κενές οργανικές θέσεις που τυχόν θα προκύψουν κατά τη διαδικασία των μεταθέσεων και οι οποίες αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να προσδιοριστούν, από 16.05.2024 έως 24.05.2024 και ώρα 23:59

Οι δηλώσεις τοποθέτησης θα υποβληθούν από τους/τις ίδιους/ες τους/τις ενδιαφερόμενους/ες εκπαιδευτικούς αποκλειστικά μέσω του on line συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων https://teachers.minedu.gov.gr κάνοντας χρήση των προσωπικών τους κωδικών πρόσβασης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ).
Εκπρόθεσμες δηλώσεις ή ενστάσεις σχετικές με τη συμπλήρωση προτιμήσεων δεν θα γίνονται δεκτές.

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ_2024_signed

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ_2024

Τετάρτη 15 Μαΐου 2024

Αποδέσμευση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για μετάταξη/απόσπαση σε υπηρεσίες και φορείς του Ελληνικού Δημοσίου μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ) κατά τον Α΄ κύκλο Κινητικότητας

Αποδέσμευση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για μετάταξη/απόσπαση σε υπηρεσίες και φορείς του Ελληνικού Δημοσίου μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ) κατά τον Α΄ κύκλο Κινητικότητας

Δείτε την απόφαση εδώ:

 

Διοργάνωση ενημερωτικής και επιμορφωτικής Διημερίδας – Βιωματικού Σεμιναρίου για την υποστήριξη και συμπερίληψη ατόμων και μαθητών με Δ.Ε.Π.-Υ.

 

Τρίτη 14 Μαΐου 2024

Εγκύκλιος για την έγκριση παράλληλης στήριξης από Εκπαιδευτικό, ΕΒΠ ή/και Σχολικό Νοσηλευτή για το διδακτικό έτος 2024-2025

 ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

➢ Τα αιτήματα που θα υποβληθούν στις σχολικές μονάδες Α/θμιας Εκπαίδευσης από την Τρίτη 14/05/2024 έως και τη Δευτέρα 27/05/2024 θα διαβιβαστούν στις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης τη Δευτέρα 27/05/2024.
➢ Τα αιτήματα που θα υποβληθούν στις σχολικές μονάδες Α/θμιας Εκπαίδευσης μετά τις 27/05/2024 και έως 21/06/2024 θα διαβιβαστούν στις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης την Παρασκευή 21/06/2024.
➢ Τα αιτήματα που θα υποβληθούν στις σχολικές μονάδες Β/θμιας Εκπαίδευσης θα διαβιβαστούν στις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης την Παρασκευή 28/06/2024.


Πέμπτη 2 Μαΐου 2024

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΙΡΕΤΟ ΣΤΟ ΚΥΣΠΕ ΦΑΣΦΑΛΗ ΝΙΚΟ

 
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, 

Σας εύχομαι Χρόνια Πολλά και Καλή Ανάσταση!!! 

Θέλω επίσης να σας ενημερώσω ότι την Παρασκευή 10 Μαΐου 2024 στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων θα συνεδριάσει το ΚΥΣΠΕ με κύριο θέμα τις Μετατάξεις των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Αναλυτικότερα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα παρακάτω: 

1ο. Εξέταση αιτήσεων αποδέσμευσης από τα εκπαιδευτικά τους καθήκοντα εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για μετάταξη σε διοικητική θέση μέσω ΕΣΚ.  

2ο. Εξέταση αίτησης αποδέσμευσης από τα εκπαιδευτικά της καθήκοντα  εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για μετάταξη σε διοικητική θέση για λόγους υγείας.  

3ο. Εξέταση εκπρόθεσμης αίτησης  μετάθεσης  εκπαιδευτικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.   

Πάντα κοντά σας  

Φασφαλής Νίκος