Πέμπτη 30 Μαΐου 2024

ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ

 Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας

Κ α λ ε ί

Τους/τις εκπαιδευτικούς που ανήκουν οργανικά στη Διεύθυνσή μας, οι οποίοι/ες ενδιαφέρονται για αμοιβαία μετάθεση εντός ΠΥΣΠΕ Ευρυτανίας, να υποβάλλουν την αίτησή τους εντός 15 ημερών από την Πέμπτη 30.05.2024 έως και την Πέμπτη 13.06.2024 και ώρα 14:00, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: mail@dipe.eyr.sch.gr. 
1.Δικαίωμα υποβολής αίτησης για αμοιβαία μετάθεση έχουν οι εκπαιδευτικοί εφόσον συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις του άρθρου 10 του Π.Δ. 50/96 (45 Α’), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 του Π.Δ. 100/97 (94 Α’):
α) Να ανήκουν στον ίδιο κλάδο και να μην έχουν συμπληρώσει 25ετή πραγματική υπηρεσία, κατά την έννοια του άρθρου 16 του π.δ. 50/96 (45Α’ ) , όπως τροποποιήθηκε από το π.δ. 100/97 (94Α’ ), μέχρι 31 Αυγούστου 2024.
β) Η διαφορά της συνολικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας τους να μην υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη κατά την 31η Αυγούστου 2024.
γ) Να έχουν συμπληρώσει μέχρι 31 Αυγούστου 2024 δύο (2) χρόνια υπηρεσίας από την ημερομηνία δημοσίευσης του διορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ως εκπαιδευτικοί, εκ των οποίων τον ένα χρόνο στην οργανική τους θέση.

2. Δεν δικαιούνται αμοιβαίας μετάθεσης οι χαρακτηριζόμενοι/ες ως υπεράριθμοι/ες (άρθρο 10 παρ. 4 του π.δ. 50/96 (45Α΄), όπως προστέθηκε με το άρθρο 9 παρ. 2 του π.δ. 100/97 (94Α΄), καθώς και όσοι/ες δεν υπηρετούν οργανικά σε σχολική μονάδα.
Οι προϋποθέσεις των αμοιβαίων μεταθέσεων αναφέρονται στη με αριθμό πρωτ.114645/Ε2/12.10.2023 (ΑΔΑ: 64ΛΗ46ΝΚΠΔ-Δ1Λ) εγκύκλιο με θέμα «Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2023-2024» ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’, ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ (Σελ. 33).
Παρακαλούμε να λάβουν άμεσα γνώση της παρούσης οι ενδιαφερόμενοι/μενες εκπαιδευτικοί, καθώς και όσοι/ες απουσιάζουν για οποιονδήποτε λόγο, με ευθύνη των Διευθυντών/ντριών και Προϊσταμένων των σχολικών μονάδων.

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων αμοιβαίας μετάθεσης εντός ΠΥΣΠΕ Ευρυτανίας

ΕΝΤΥΠΟ-ΑΙΤΗΣΗΣ-ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ-ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου