Δευτέρα 26 Απριλίου 2021

ΚΥΡΩΣΗ ΤΕΛΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΗΣ ΔΙΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

 Η Περιφερειακή Διευθύντρια Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας,

Έχοντας υπόψη :
1) Τις διατάξεις του άρθρου 11 του κεφ. Δ΄ του Ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167 τ.Α΄) με τίτλο «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την με αρ.πρωτ.Δ/5716/88 Υπουργική απόφαση που κυρώθηκε στο Ν.1824/88 (ΦΕΚ 296/τ.Α΄/88).
2) Τις διατάξεις του Κεφ. Γ΄ του Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50/τ.Α΄/14-05-2015), «Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3) Τις διατάξεις του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176 τ.Α΄/16-12-2015).
4) Τις διατάξεις του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102 τ. Α΄/2018).
5) Το άρθρο 3 παρ. 2 εδάφιο δ της Φ.353.1/324/105657/Δ1 (ΦΕΚ 1340/τ.Β΄/16-10-02) απόφασης του ΥΠΔΒΜΘ « Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων ….. των διδασκόντων».
6) Τη με αρ. Φ361.22/41/159789/Ε3/18-06-2018 (ΦΕΚ 4424 τ.Β΄/05-10-2018) Απόφαση του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
7) Την υπ΄ αριθμ. 3/20-04-2021 πράξη του διευρυμένου ΠΥΣΠΕ Ευρυτανίας η οποία διαβιβάστηκε με το υπ΄αριθμ. Φ.11.η/453/20-04-2021 έγγραφο της ΔΠΕ Ευρυτανίας.
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Κυρώνουμε τον τελικό ενιαίο αξιολογικό πίνακα επιλογής Διευθυντή, για την κάλυψη της κενωθείσας θέσης Διευθυντή, στο 4ο
Δημοτικό Σχολείο Καρπενησίου της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 3/20-04-2021 πράξη του διευρυμένου ΠΥΣΠΕ Ευρυτανίας, ως εξής:

Η συνέχεια εδώ:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου