Τετάρτη 8 Μαρτίου 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΠΙΝΑΚΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΕ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 6/02.03.2023 και 7/06.03.2023 Πράξη του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής Α/θμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 6395/09.11.2022 (ΑΔΑ: 6ΝΝΤ46ΜΤΛΗ-ΑΝ8)  Απόφαση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας, καταρτίστηκαν και ανακοινώνονται:

α) Ο αναμορφωμένος προσωρινός ενιαίος αξιολογικός πίνακας μοριοδότησης υποψηφίων Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Π.Ε. Ευρυτανίας.

β) Ο πίνακας υποψηφίων που θα εξεταστούν και για μοριοδότηση γνώσης της ξένης γλώσσας κατά τη συνέντευξη.

γ) Ο πίνακας με το πρόγραμμα συνεντεύξεων των υποψηφίων.

Τ.Σ.Ε._Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ_Αναμορφωμένος Προσωρινός Ενιαίος Αξιολογικός Πίνακας Μοριοδότησης Υποψηφίων Διευθυντών-ντριών Σχολικών Μονάδων

Τ.Σ.Ε._Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ_Πίνακας Υποψηφίων για Εξέταση σε Ξένη Γλώσσα

Τ.Σ.Ε._Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ_Πρόγραμμα Συνεντεύξεων Υποψηφίων Διευθυντών-ντριών Σχολικών Μονάδων_

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου