ΔΑΣΚΑΛΟΣ, ΑΙΡΕΤΟΣ ΠΥΣΠΕ Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Η ΩΡΑ ΕΙΝΑΙ

ΝΕΟ

ΝΕΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Τελευταία νέα

Δευτέρα, 24 Αυγούστου 2015

Ενεργοποιούνται οι διαδικασίες του ΕΣΠΑ για το Υπουργείο Παιδείας


Ενεργοποιούνται οι διαδικασίες του ΕΣΠΑ για το Υπουργείο Παιδείας Εκτός από το «Ολοήμερο Νηπιαγωγείο» εκδόθηκε και η πρόσκληση από τη διαχειριστική αρχή του ΕΣΠΑ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» προς την Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής Εκπαιδευτικών ∆ράσεων του Υπουργείου Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) για το «Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο». Η υποβολή των προτάσεων είναι δυνατή από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης έως την 31.08.2015.


Όπως αναφέρεται στην πρόσκληση στόχος της δράσης είναι η στήριξη µίας παρέµβασης µε κοµβική σηµασία στη συνολική εθνική στρατηγική για την καταπολέµηση της σχολικής διαρροής, δηλαδή το ολοήµερο σχολείο. Η ενίσχυση του ολοήµερου σχολείου αποτελεί µία καθοριστική παρέµβαση στην πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου. Παράλληλα µέσω του ολοήµερου σχολείου ικανοποιείται η αναγκαιότητα υποστήριξης των οικογενειών και δη των εργαζόµενων µητέρων στην προσπάθεια µίας ισόρροπης οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής.
Τα Ολοήµερα ∆ηµοτικά Σχολεία, στο πλαίσιο του συστήµατος δηµόσιας δωρεάν παιδείας παρέχουν βασικές και παιδο-αναπτυξιακές υπηρεσίες κατά τη διάρκεια ενός σηµαντικά διευρυµένου ωραρίου. Ο εκπαιδευτικός-µαθησιακός στόχος είναι η βελτίωση των επιδόσεων ενός µεγάλου αριθµού µαθητών, µέσα από µια συντονισµένη παρέµβαση όλων των δράσεων του σχολείου και όχι απλώς µέσα από µια περιορισµένη βοήθεια προς τους µαθητές µε διαπιστωµένες χαµηλές επιδόσεις σε ορισµένα ή σε όλα τα µαθήµατα.
Παράλληλα, λειτουργεί ως ένας χώρος δηµιουργίας και εκπαίδευσης για τα παιδιά βοηθώντας τις εργαζόµενες µητέρες να συνδυάσουν τον επαγγελµατικό µε τον οικογενειακό-µητρικό ρόλο. Το αναλυτικό πρόγραµµα διακρίνεται από καινοτόµες παρεµβάσεις. Το ωρολόγιο πρόγραµµα διαµορφώνεται σε συνεργασία του συλλόγου διδασκόντων και του σχολικού συµβούλου. Είναι εµπλουτισµένο µε επιπλέον γνωστικά αντικείµενα και παράλληλα ενισχύεται η διδασκαλία µε περισσότερες ώρες ενώ διεξάγονται και εκπαιδευτικές δραστηριότητες.
Ειδικός στόχος είναι η αύξηση των σχολικών µονάδων που λειτουργούν στο πλαίσιο του Νέου Σχολείου – Ενίσχυση των δοµών και της ποιότητας της α΄βάθµιας και β΄βάθµιας εκπαίδευσης.
Α.Π 6
Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος
Ενδεικτική χρηματοδότηση
Λιγότερο Αναπτυγµένες Περιφέρειες: Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα
2.080.000
Μετάβαση: Δυτική Μακεδονία, Στερεά Ελλάδα, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη
300.000
Περισσότερο αναπτυγµένες περιφέρειες: Αττική, Νότιο Αιγαίο
100.000
Α.Π 8
Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος και της Διά Βίου Μάθησης - σύνδεση με την αγορά εργασίας (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας)
Ενδεικτική χρηματοδότηση
Μετάβαση: Στερεά Ελλάδα
120.000
Α.Π 9
Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος και της Διά Βίου Μάθησης - σύνδεση με την αγορά εργασίας (Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου)
Ενδεικτική χρηματοδότηση
Περισσότερο αναπτυγµένες περιφέρειες: Νότιο Αιγαίο
100.000
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
2.700.000 ΕΥΡΩ
«Ανάπτυξη υποστηρικτών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
Όσον αφορά την  πρόσκληση «Ανάπτυξη υποστηρικτών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» στο περιεχόμενο της αναφέρεται  «Ειδικότερα, η παρούσα παρέµβαση αφορά στον εκσυγχρονισµό και την ενίσχυση της εκπαίδευσης των µαθητών µε αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες µέσω της αναδιάρθρωσης του ρόλου των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) και της µετατροπής τους σε Κέντρα Υποστήριξης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), της σύστασης Σχολικών ∆ικτύων Εκπαίδευσης και Υποστήριξης (Σ∆ΕΥ) και της λειτουργίας των Επιτροπών ∆ιαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Ε∆ΕΑΥ) για τη διαγνωστική εκπαιδευτική αξιολόγηση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών αναγκών των µαθητών καθώς και την παραποµπή τους στα Κέντρα ∆ιάγνωσης ∆ιαφοροδιάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ∆∆Υ) για γνωµάτευση όταν, παρά την υποστήριξη στο σχολείο τους, συνεχίζουν να έχουν δυσκολίες µάθησης ή συµπεριφοράς ή ένταξης στο σχολικό περιβάλλον.
Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται η πρόσληψη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) προκειµένου να στελεχώσει τα Κέντρα Υποστήριξης ΕΑΕ των Σ∆ΕΥ ώστε να αποτελέσουν µέλη των Επιτροπών ∆ιαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Ε∆ΕΑΥ). Επίσης, προβλέπεται η στελέχωση µε ΕΕΠ και των Κέντρων ∆ιάγνωσης ∆ιαφοροδιάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ∆∆Υ).
Α.Π 6
Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος
Ενδεικτική χρηματοδότηση
Λιγότερο Αναπτυγµένες Περιφέρειες: Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα
2.550.000
Μετάβαση: Δυτική Μακεδονία, Στερεά Ελλάδα, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη
100.000
Περισσότερο αναπτυγµένες περιφέρειες: Αττική, Νότιο Αιγαίο
100.000
Α.Π 8
Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος και της Διά Βίου Μάθησης - σύνδεση με την αγορά εργασίας (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας)
Ενδεικτική χρηματοδότηση
Μετάβαση: Στερεά Ελλάδα
375.000
Α.Π 9
Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος και της Διά Βίου Μάθησης - σύνδεση με την αγορά εργασίας (Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου)
Ενδεικτική χρηματοδότηση
Περισσότερο αναπτυγµένες περιφέρειες: Νότιο Αιγαίο
100.000
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
3.225.000 ΕΥΡΩ

«Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/ και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες»
Στο περιεχόμενο της εν λόγω πράξης αναφέρεται πως η προτεινόµενη Πράξη αφορά στον εκσυγχρονισµό της εκπαίδευσης των µαθητών µε αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, µε την ενίσχυση των ειδικών σχολείων και των τµηµάτων ένταξης, ώστε η εκπαίδευση να ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων των µαθητών χωρίς διακρίσεις.
Λαµβάνοντας υπόψη τα νέα πρότυπα που επιτάσσει η ∆ιεθνής Σύµβαση για τα δικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρίες, η Πράξη εστιάζεται σε κρίσιµους παράγοντες, που είναι προϋποθέσεις ποιότητας και αποτελεσµατικότητας της εκπαίδευσης και έχει ως στόχο την ενίσχυση των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) και των Τµηµάτων Ένταξης.
Στο πλαίσιο της Πράξης χρησιµοποιείται το διαθέσιµο προσβάσιµο ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό για την εφαρµογή νέων διδακτικών προσεγγίσεων καθώς και ειδικά εργαλεία. Προκειµένου να ενισχυθούν οι Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και τα τµήµατα Ένταξης προσλαµβάνονται Εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ) και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ).
Α.Π 6
Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος
Ενδεικτική χρηματοδότηση
Λιγότερο Αναπτυγµένες Περιφέρειες: Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα
29.040.000
Μετάβαση: Δυτική Μακεδονία, Στερεά Ελλάδα, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη
100.000
Περισσότερο αναπτυγµένες περιφέρειες: Αττική, Νότιο Αιγαίο
100.000
Α.Π 8
Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος και της Διά Βίου Μάθησης - σύνδεση με την αγορά εργασίας (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας)
Ενδεικτική χρηματοδότηση
Μετάβαση: Στερεά Ελλάδα
2.260.000
Α.Π 9
Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος και της Διά Βίου Μάθησης - σύνδεση με την αγορά εργασίας (Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου)
Ενδεικτική χρηματοδότηση
Περισσότερο αναπτυγµένες περιφέρειες: Νότιο Αιγαίο
100.000
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
31.600.000 ΕΥΡΩ

Καλόγηρος Βασίλειος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου