ΔΑΣΚΑΛΟΣ, ΑΙΡΕΤΟΣ ΠΥΣΠΕ Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Η ΩΡΑ ΕΙΝΑΙ

ΝΕΟ

ΝΕΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Τελευταία νέα

Δευτέρα, 1 Φεβρουαρίου 2016

Εγκύκλιος για την ανασυγκρότηση των ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ και ΑΠΥΣΠΕ/ΑΠΥΣΔΕ

Θέµα: « Ανασυγκρότηση των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συµβουλίων Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης – Ανασυγκρότηση των Ανώτερων Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συµβουλίων Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης » Α. Ανασυγκρότηση Π.Υ.Σ.Π.Ε. – Π.Υ.Σ.Δ.Ε. 

Σας υπενθυµίζουµε ότι λαµβάνοντας υπόψη: 

α) την αριθµ. Φ.353.1/11/14769/Ε3/29-1-2016 Υπουργική απόφαση µε την οποία τοποθετήθηκαν οι Διευθυντές Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 

β) τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 42 του ν.4342/2015 ( Α΄143 ) µε τις οποίες ορίζεται η σύνθεση των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συµβουλίων Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 

γ) τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 6 του ν.2690/1999 ( Α΄45 ) οι οποίες ορίζουν ότι όταν ο νόµος προβλέπει θητεία για τα µέλη του συλλογικού οργάνου, η αντικατάσταση µέλους πριν από τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή µόνο για λόγο αναγόµενο στην άσκηση των καθηκόντων του, ο οποίος και πρέπει να βεβαιώνεται στη σχετική πράξη.

θα πρέπει να προβείτε στην ανασυγκρότηση των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συµβουλίων Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ( ΠΥΣΠΕ – ΠΥΣΔΕ ), των οποίων κάποιο ή κάποια µέλη έχασαν την ιδιότητα µε βάση την οποία ορίστηκαν και µόνο ως προς τα µέλη αυτά. 

Β. Ανασυγκρότηση Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. – Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. 

Σας υπενθυµίζουµε ότι λαµβάνοντας υπόψη: 

α) την αριθµ. Φ.353.1/11/14769 /Ε3/29-1-2016 Υπουργική απόφαση µε την οποία τοποθετήθηκαν οι Διευθυντές Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 

β) τις διατάξεις των άρθρων 5, 6 και 10 παρ. 1 και 2 του Π.Δ.1/2003 (ΦΕΚ Α 1), όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 1 και 2 του ν. 4283/2014 (ΦΕΚ Α΄189) µε τις οποίες ορίζεται η σύνθεση των Ανώτερων Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συµβουλίων Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 

γ) τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 6 του ν.2690/1999 ( Α΄45 ) οι οποίες ορίζουν ότι όταν ο νόµος προβλέπει θητεία για τα µέλη του συλλογικού οργάνου, η αντικατάσταση µέλους πριν από τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή µόνο για λόγο αναγόµενο στην άσκηση των καθηκόντων του, ο οποίος και πρέπει να βεβαιώνεται στη σχετική πράξη. 

θα πρέπει να αποστείλετε στην Υπηρεσία µας τις προτάσεις σας για την ανασυγκρότηση των Ανώτερων Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συµβουλίων Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ( ΑΠΥΣΠΕ – ΑΠΥΣΔΕ ), των οποίων κάποιο ή κάποια µέλη έχασαν την ιδιότητα µε βάση την οποία ορίστηκαν και µόνο ως προς τα µέλη αυτά. 

Γ. Ποσόστωση εκπροσώπησης των δύο φύλων 

Τέλος επισηµαίνουµε ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1α του Ν.2839/2000 ( Α΄196 ) , σε κάθε υπηρεσιακό συµβούλιο των δηµοσίων υπηρεσιών, των Ν.Π.Δ.Δ., και των Ο.Τ.Α., ο αριθµός των οριζοµένων από τη Διοίκηση µελών κάθε φύλου ανέρχεται σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον µε το 1/3 των οριζοµένων, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, εφόσον στην οικεία υπηρεσία υπηρετεί επαρκής αριθµός υπαλλήλων που συγκεντρώνει τις νόµιµες προϋποθέσεις για ορισµό και εφόσον τα µέλη που ορίζονται είναι πάνω από ένα (1).Τυχόν δεκαδικός αριθµός στρογγυλοποιείται στην επόµενη ακέραια µονάδα, εφόσον το κλάσµα είναι ίσο µε µισό της µονάδας και άνω. 

Σύµφωνα µε την αριθµ. 259/2004 γνωµοδότηση του Ε΄ Τµήµατος του Ν.Σ.Κ. το ποσοστό του 1/3 του άρθρου 6 του Ν.2839/2000 θα υπολογιστεί τόσο επί του συνόλου του αριθµού των τακτικών µελών των Συµβουλίων όσο και επί του συνόλου του αριθµού των αναπληρωµατικών µελών αυτών. 

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι: κατά τη συγκρότηση των Συµβουλίων τηρούνται κατά προτεραιότητα οι νόµιµες προϋποθέσεις για ορισµό µελών και στη συνέχεια, εφόσον είναι δυνατό, τηρείται η ποσόστωση εκπροσώπησης των δύο φύλων.

 Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

 ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ 

Εσωτερική Διανοµή Αυτοτελές Τµήµα
Στελεχών Εκπαίδευσης
Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου