Κυριακή, 12 Αυγούστου 2018

Επανακαθορισμός περιοχών μετάθεσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: α) Της παρ. 4 του Κεφ. Β’ του άρθρου 16 του ν. 1566/ 1985 (167 Α’), όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 1824/1988 (296 Α’). 

β) Του ν. 3852/2010 (87 Α’). γ) Του άρθρου 5 του π.δ. 50/1996 (45 Α’) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 5 του π.δ. 100/1997 (94 Α’) και ισχύει. δ) Του π.δ. 125/2016 (210 Α’) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 

2. Την Φ.361.23/5/Δ1/763/20-1-1989 (61 Β΄) υπουργική απόφαση «Διαχωρισμός Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων της χώρας σε περιοχές μετάθεσης» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

3. Την 8705/Δ2/15-02-1999 (204 Β’) υπουργική απόφαση «Καθορισμός περιοχών μετάθεσης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

4. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

1. Επανακαθορίζουμε τις περιοχές μετάθεσης ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως ακολούθως:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου