Σάββατο, 30 Ιουνίου 2018

Παράταση θητείας στελεχών εκπαίδευσης


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

Έχοντας υπόψη :

 1. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄ του ν. 4327/2015 (Α΄ 50) «Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις», όπως αυτές τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν. 4351/2015 (Α΄ 164)

 2. Τις διατάξεις του άρθρου 30, παρ. 1 του Κεφαλαίου Γ΄ του ν. 4547/2018 (Α’ 102) «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» 

3. Το Π.Δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210) 4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού 

Αποφασίζουμε 

Παρατείνουμε τη θητεία των Διευθυντών Α/θμιας & Β/θμιας εκπαίδευσης καθώς και των προϊσταμένων των τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων Α/θμιας & Β/θμιας εκπαίδευσης, πέραν της 31ης Ιουλίου 2018 και μέχρι την ανάληψη υπηρεσίας των νέων στελεχών. 


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου