Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2013

Οι παρεμβάσεις της ΔΟΕ για το επίδομα θέσης των αναπληρωτών

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) των Υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Οικονομικών που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 414/τεύχος Β’/23 Φεβρουαρίου 2012 καθορίζονται τα επιδόματα που λαμβάνουν οι συμβασιούχοι εργαζόμενοι, στο Δημόσιο και οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί. 

Στη συγκεκριμένη ρύθμιση και στην περίπτωση 3 αναφέρει: «3: …πέραν του βασικού μισθού, οι ανωτέρω δικαιούνται τα επιδόματα και τις παροχές, που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 15,16,17 και 20 του Ν.2024/2011 (ΦΕΚ226Α)…». Είναι φανερό ότι εδώ δεν περιλαμβάνεται το άρθρο 18 του Ν.4024/11, που αναφέρεται στο επίδομα θέσης ευθύνης.
Από την πρώτη ανάγνωση είναι φανερό ότι η συγκεκριμένη διάταξη αναφέρεται στους συμβασιούχους του Δημοσίου που δεν μπορούν να καταλάβουν διευθυντικές θέσεις, αγνοεί όμως πλήρως την πραγματικότητα στην εκπαίδευση όπου ο μονοθεσίτης  εκπαιδευτικός υποχρεωτικά είναι και προϊστάμενος της σχολικής μονάδας.
 
 
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. καταδίκασε άμεσα τη συγκεκριμένη απόφαση, η οποία καταπατά κάθε έννοια δικαίου και ισονομίας και ζήτησε, με αλλεπάλληλες παρεμβάσεις του, την αποκατάσταση της δικαιοσύνης. Ενισχυτικά στην επιχειρηματολογία της Ομοσπονδίας λειτουργεί το γεγονός ότι για την καταβολή τού επιδόματος δεν απαιτείται επιπλέον οικονομικό κόστος, καθώς το κονδύλι,  είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό. Ενώ προβλέπεται η καταβολή του, για τους μόνιμους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στα ολιγοθέσια σχολεία και νηπιαγωγεία, δεν καταβάλλεται στους αναπληρωτές που τους αντικαθιστούν.
Οι ενέργειες της Δ.Ο.Ε.
  • 7 Μαρτίου 2012. Επιστολή προς τον Υπουργό Διοικητικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Παιδείας, «… θεωρούμε πως η απόφαση είναι άδικη και ζητούμε άμεσα να χορηγηθεί το επίδομα θέσης…» ( Δ.Ο.Ε., αρ.πρωτ.831).
  • 13 Μαρτίου 2012. Συνάντηση του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. με τον Υπουργό Παιδείας κ. Μπαμπινιώτη όπου τίθεται το θέμα του επιδόματος θέσης ευθύνης ( Δελτίο Τύπου Δ.Ο.Ε. 13/3/2012).
  • 19 Απριλίου 2012. Νέα συνάντηση με τον Υπουργό Παιδείας κ. Μπαμπινιώτη όπου επανατίθεται το θέμα (Δελτίο Τύπου Δ.Ο.Ε. 19/4/2012).
  • 26 Απριλίου 2012. Νέα επιστολή της Δ.Ο.Ε. προς τον Υπουργό Παιδείας για το συγκεκριμένο ζήτημα «…παρά τις διαβεβαιώσεις σας και παρά το γεγονός ότι δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη… δεν έχει δοθεί ακόμα λύση» (Δ.Ο.Ε. αρ.πρωτ. 1039,26/4/2012)
Μεσολαβούν οι εκλογές και οι υπηρεσιακοί Υπουργοί και η Δ.Ο.Ε. επανέρχεται.
  • 18 Ιουλίου 2012Συνάντηση με τον νέο Υπουργό Παιδείας  κ. Αρβανιτόπουλο όπου το θέμα είναι και πάλι στην ατζέντα (Δελτίο Τύπου ΔΟΕ).
  • 10 Σεπτεμβρίου 2012. Παρά τις υποσχέσεις του Υπουργού Παιδείας δεν υπάρχει εξέλιξη καθώς δηλώνει ότι δεσμεύεται να αναζητήσει λύσεις με το Υπουργείο Οικονομικών. «Η Δ.Ο.Ε. απειλεί ότι θα εξετάσει την περίπτωση να προχωρήσει σε επίσχεση εργασίας».  (Δελτίο Τύπου Δ.Ο.Ε. 10/9/2012).
  • 30 Οκτωβρίου 2012. Το θέμα τίθεται σε συνάντηση με τον Υφυπουργό Παιδείας κ. Παπαθεοδώρου όπου ο εμπαιγμός συνεχίζεται από τον Υφυπουργό, ο οποίος δηλώνει: « το …επεξεργάζονται οι Υπηρεσίες του Υπουργείου ….» (Δελτίο Τύπου Δ.Ο.Ε. 30/10/2012).
Η Νομική πλευρά
Παράλληλα με τις παραπάνω ενέργειες το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. κινήθηκε και στην κατεύθυνση της εξεύρεσης άλλων μορφών πίεσης αλλά και δικαστικής διεκδίκησης.
Για το θέμα της επίσχεσης εργασίας, που αφορά την άσκηση των διοικητικών καθηκόντων των συναδέλφων αναπληρωτών, η νομική υπηρεσία της Ομοσπονδίας μας ενημέρωσε ότι: «…επίσχεση εργασίας μπορεί να γίνει για αποδοχές που προβλέπονται από το νόμο και δεν καταβάλλονται. Το συγκεκριμένο επίδομα δεν προβλέπεται».
            Τέλος στις 13/11/2012 ο Νομικός Σύμβουλος της Δ.Ο.Ε. αναφέρει:
Αθήνα 13-11-2012
Προς ΔΟΕ (Υπόψη Προέδρου)
Θέμα: Επίδομα Θέσης Ευθύνης Αναπληρωτών.
Γνωρίζετε πολύ καλά πως σύμφωνα με την εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 22 παρ.2 του ν.4024/2011, πού όρισε ότι με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθορίζονται ανάλογα οι αποδοχές του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., εκδόθηκε η υπ'άριθ.2/13917/0022/2012 ΚΥΑ, που αφ' ενός καθόρισε το βασικό μισθό όλων των παραπάνω και των αναπλη­ρωτών εκπ/κών και αφ' ετέρου τα δικαιούμενα επιδόματα, μεταξύ των ο­ποίων όμως δεν συμπεριέλαβε το επίδομα θέσης ευθύνης.
Είναι προφανές επομένως πως η χορήγηση του εν λόγω επιδόματος μό­νο με συμπλήρωση της παραπάνω ΚΥΑ μπορεί να γίνει. Τον τρόπο για να γίνει αυτό τον γνωρίζετε εσείς πολύ καλά. Η συνδικαλιστική παρέμβαση εί­ναι τις περισσότερες φορές αποτελεσματική.
Θα μπορούσε ενδεχομένως να υποστηριχτεί και η άποψη πως η αποκα­τάσταση της αδικίας είναι δυνατόν να επέλθει με τη δικαστική οδό και συγκεκριμένα με ατομική προσφυγή ή αγωγή και με επίκληση της αρχής της ισότητας. Ο δρόμος όμως αυτός κατά τη γνώμη μας είναι και τελείως αβέβαιος και δαπανηρός και χρονοβόρος, άρα ίσως ατελέσφορος.
Ο Νομικός Σύμβουλος
ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ
Είναι φανερό ότι το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας ανέδειξε άμεσα το θέμα, πριν από οποιονδήποτε άλλο και το κρατάει ψηλά στην ατζέντα των διεκδικήσεων του Κλάδου εδώ και ένα περίπου χρόνο. Η διεκδίκηση για εξεύρεση λύσης με απόφαση του Υπουργείου συνεχίζεται, ταυτόχρονα όμως και παρά την πάγια θέση του συνδικαλιστικού κινήματος ότι τα θέματα αυτά λύνονται με πολιτικές αποφάσεις, προτείνουμε την ατομική προσφυγή ή αγωγή (ομαδική δεν μπορεί να γίνει) με επίκληση της αρχής της ισότητας και την άρση της αδικίας, σε τουλάχιστον ένα συνάδελφο από κάθε  Σύλλογο, από αυτούς που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα. Η Δ.Ο.Ε. θα καλύψει τα δικαστικά έξοδα 3 συναδέλφων, ανάλογα με τις προτάσεις των Συλλόγων, προκειμένου να έχουμε ενδεικτικά αποφάσεις δικαστηρίων, οι οποίες θα «αποτελέσουν δεδικασμένο»

Ο Αγώνας συνεχίζεται.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου