Παρασκευή 10 Μαΐου 2013

Aπό 15-05-2013 έως 15-06-2013. Η διανομή διδακτικών βιβλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στα δημόσια Δημοτικά Σχολεία της χώρας,

Με ανακοίνωση του το υπουργείο σημειώνει πως η διανομή βιβλίων Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στα δημοτικά σχολεία για το σχολικό έτος 2013-2014 θα διεξαχθεί από 15-05-2013 έως 15-06-2013.
Η διανομή διδακτικών βιβλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στα δημόσια Δημοτικά Σχολεία της χώρας, σύμφωνα με το με αριθμ. πρωτ. 995/22-03-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Εκδόσεων του Ι.Τ.Υ.Ε. – Διόφαντος, θα διεξαχθεί το χρονικό διάστημα από 15-05-2013 έως 15-06-2013.
1. Ηλεκτρονική ενημέρωση Κέντων Διανομής και σχολικών μονάδων
Τα Κέντρα Διανομής και οι σχολικές μονάδες έχουν πρόσβαση σε δική τους σελίδα μέσω του ιστότοπου: http://publications.cti.gr.


1α. Τα Κέντρα Διανομής μέσω της σελίδας τους μπορούν να ενημερώνονται για:
- τις σχολικές μονάδες τις οποίες εφοδιάζουν με διδακτικά βιβλία,
- το πλήθος των παλετών που θα παραλάβουν προκειμένου να εφοδιάσουν τις σχολικές μονάδες,
- το πλήθος των παλετών που θα παραλάβουν ως απόθεμα ασφαλείας. Με το απόθεμα αυτό θα καλύψουν τις επιπλέον ανάγκες των σχολείων, κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2013-2014 και όχι νωρίτερα από το Σεπτέμβριο 2013.
Η πρόσβαση στον ιστότοπο http://publications.cti.gr παρέχει επίσης στα Κέντρα Διανομήςπληροφόρηση για την προς παραλαβή ποσότητα βιβλίων ανά τίτλο, που θα δικαιούται κάθε σχολικήμονάδα της περιοχής ευθύνης τους.
Το απόθεμα ασφαλείας ανά τίτλο που θα λάβει κάθε Κέντρο Διανομής, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 995/22-03-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Εκδόσεων του Ι.Τ.Υ.Ε. – Διόφαντος, θα ανέρχεται σε ποσοστό 15% του συνόλου των αντιτύπων που θα παραλάβει το Κέντρο. Η ποσότητα των αντιτύπων του αποθέματος που δε θα χρησιμοποιηθεί θα παραμένει στο Κέντρο Διανομής για την επόμενη σχολική χρόνια. Το Κέντρο Διανομής θα πρέπει, όταν του ζητηθεί κατά την απογραφή, να δηλώσει στη σελίδα του την ποσότητα του αποθέματος που διαθέτει.
1β. Οι σχολικές μονάδες μέσω της σελίδας τους μπορούν να ενημερώνονται για:
- το πλήθος των αντιτύπων των διδακτικών βιβλίων ανά τίτλο, που θα παραλάβουν για το σχολικό έτος 2013-2014,
- τη συσκευασία της παραγγελίας τους και λεπτομέρειες σχετικά με την αποστολή της.
Εκτός από τα Κέντρα Διανομής και τις σχολικές μονάδες, στον ιστότοπο
http://publications.cti.gr μπορούν να έχουν πρόσβαση και οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Π.Ε. & Δ.Ε.και οι Διευθύνσεις Π.Ε. της χώρας με τον κωδικό εισόδου που χρησιμοποιούν στο e-Survey.
2. Τρόποι συσκευασίας των διδακτικών βιβλίων
Η συσκευασία των παραγγελιών σε διδακτικά βιβλία χωρίζεται στις ακόλουθες δύο κατηγορίες:
2.α. Κατηγορία Α
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται αντίτυπα βιβλίων, τα οποία θα είναισυσκευασμένα σε δέματα των δέκα τεμαχίων ανά σχολείο. Κάθε τέτοια συσκευασία θα φέρει ετικέτα με ταστοιχεία της σχολικής μονάδας (επωνυμία, διεύθυνση, Τ.Κ. κ.λ.π.).
Ειδικότερα, στις περιπτώσεις που το συνολικό πλήθος των αντιτύπων της παραγγελίας υπερβαίνει τη δεκάδα κατά 7 έως και 9 αντίτυπα, τότε στην παραγγελία θα προστίθεται μια επιπλέον δεκάδα αντιτύπων. Για παράδειγμα, σε παραγγελία που για συγκεκριμένο τίτλο προβλέπει 17 αντίτυπα θα συσκευαστούν δύο δέματα (2 δεκάδες) δηλαδή 20 αντίτυπα. Το ίδιο ισχύει και για παραγγελίες με 18 και 19 αντίτυπα.
2.β. Κατηγορία Β
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα υπόλοιπα αντίτυπα των διδακτικών βιβλίων της παραγγελίας που δε θα είναι συσκευασμένα ανά σχολική μονάδα.
Ειδικότερα, εδώ περιλαμβάνονται οι επιπλέον μονάδες αντιτύπων πέραν της δεκάδας και μέχρι το όριο των 6 μονάδων. Τα αντίτυπα βιβλίων αυτής της κατηγορίας θα αποσταλούν, με εξαίρεση στις σχολικές μονάδες της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π.Ε. και Δ.Ε. Αττικής, στα Κέντρα Διανομής, χωρίς συσκευασία ανά σχολική μονάδα. Ο αριθμός των αντιτύπων αυτών θα αντιστοιχεί και θα συμπληρώνει τις παραγγελίες των σχολικών μονάδων.
Στην κατηγορία Β περιλαμβάνονται επίσης τα αντίτυπα που θα παραλάβουν τα Κέντρα Διανομής ως αποθέματα ασφαλείας, προκειμένου να καλυφθούν τυχόν ανάγκες που θαπροκύψουν στις σχολικές μονάδες κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.
3. Καταχώρηση στοιχείων μαθηματικού δυναμικού στο e -Survey
Ο υπολογισμός των αντιτύπων διδακτικών βιβλίων, για το σχολικό έτος 2013-2014 έγινε με βάση την αποτύπωση στο e-Survey μέχρι και την Παρασκευή 8 Μαρτίου 2013. Για κάθε σχολική μονάδα έχουν συνυπολογιστεί αντίτυπα διδακτικών βιβλίων ανά τίτλο και για τους εκπαιδευτικούς.
Οι Διευθυντές/Προϊστάμενοι των δημόσιων Δημοτικών Σχολείων της χώρας κατά το πρώτοδεκαήμερο του Σεπτεμβρίου θα πρέπει να επικαιροποιήσουν στο e-Survey τα στοιχεία του μαθητικού τους δυναμικού. Με την ολοκλήρωση της καταχώρησής τους, στον ιστότοπο http://publications.cti.gr , στη σελίδα της κάθε σχολικής μονάδας, θα εμφανίζεται το τελικό πλήθος αντιτύπων/βιβλίων ανά τίτλο, που θα λάβει συμπληρωματικά βάσει των στοιχείων που καταχώρησε.
4. Παραλαβή Διδακτικών βιβλίων
4α. Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Ε και Δ.Ε. Αττικής
Οι σχολικές μονάδες που υπάγονται στην Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Ε. & Δ.Ε. Αττικής θα παραλάβουν απευθείας στις έδρες τους το σύνολο της παραγγελίας τους.
Ειδικότερα εντός του χρονικού διαστήματος από 15-05-2013 έως 15-06-2013 θαπαραλάβουν την κατηγορία Α της παραγγελίας τους. Κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2013- 2014, θα παραλάβουν και την κατηγορία Β της παραγγελίας τους.
4β. Νομός Θεσσαλονίκης
Οι σχολικές μονάδες του Νομού Θεσσαλονίκης θα παραλάβουν απευθείας στις έδρες τους και εντός του διαστήματος από 15-05-2013 έως 15-06-2013 την κατηγορία Α της παραγγελίας τους.
Την κατηγορία Β της παραγγελίας τους θα την παραλάβουν από τα Κέντρα Διανομής κατά τηνέναρξη του σχολικού έτους 2013-2014.
4γ. Λοιπές σχολικές μονάδες της χώρας
Οι υπόλοιπες σχολικές μονάδες της χώρας θα παραλάβουν από τα Κέντρα Διανομής την κατηγορία Α της παραγγελίας τους, εντός του χρονικού διαστήματος 15-05-2013 έως 15-06-2013.Από τα Κέντρα Διανομής θα παραλάβουν επίσης την κατηγορία Β της παραγγελίας τους κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2013-2014.
Οι σχολικές μονάδες με χαμηλό μαθητικό δυναμικό θα ενημερωθούν για τον τόπο και το χρόνο παραλαβής της παραγγελίας τους απευθείας από την ιστοσελίδα http://publications.cti.gr της Διεύθυνσης Εκδόσεων του Ι.Τ.Υ.Ε. – Διόφαντος.
Καλούνται οι Διευθύνσεις Π.Ε. σε συνεργασία με τα Γραφεία Παιδείας των Δήμων της χώρας να μεριμνήσουν για την απρόσκοπτη μεταφορά των πακέτων διδακτικών βιβλίων από τα Κέντρα Διανομής στις σχολικές μονάδες.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ Π. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου