Πέμπτη 27 Μαρτίου 2014

Πως χορηγούνται οι άδειες μακράς διάρκειας στους εκπαιδευτικούςΗ αναρρωτική άδεια των αναπληρωτών δε μπορεί να υπερβαίνει τις 15 μέρες


Τον τρόπο χορήγησης αδειών μακράς διάρκειας καθώς και άδειες για τις κυοφορούσες εκπαιδευτικούς μόνιμες και αναπληρώτριες παρέθεσε σε απάντησή του το Υπουργείο Παιδείας μετά από σχετική ερώτηση του βουλευτή κ.Κεφαλογιάννη. 
Η ερώτηση κατατέθηκε μετά από δημοσίευμα που έκανε λόγο για υψηλά ποσοστά επαπειλούμενων κυήσεων.
Η χορήγηση αναρρωτικής άδεια μακράς διάρκειας στους εκπαιδευτικούς με μόνιμη σχέση εργασίας με το δημόσιο υπόκειται στις διατάξεις του αρθρ.56 παρ.3 του Ν.3528/2007 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του αρθρ3. Παρ.1 του Ν4210/2013 «Αναρρωτική άδεια πέραν των οκτώ (8) ημερών κατ' έτος χορηγείται ύστερα από γνωμάτευση της οικείας υγειονομικής επιτροπής...»

Σχετικά με τις κυοφορούσες εκπαιδευτικούς που χρήζουν ειδικής θεραπείας ισχύουν οι διατάξεις του αρθρ.52 παρ.3 του Ν3528/2007: «Σε κυοφορούσες υπαλλήλους που έχουν ανάγκη ειδικής θεραπείας, μετά την εξάντληση της αναρρωτικής άδειας με αποδοχές, χορηγείται κανονική άδεια κυοφορίας με αποδοχές, μετά από βεβαίωση θεράποντος ιατρού και διευθυντή γυναικολογικής ή μαιευτικής κλινικής ή τμήματος δημοσίου νοσηλευτικού ιδρύματος».
Συνεπώς για τη χορήγηση της εν λόγω άδειας απαιτείται να συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: 1) η κυοφορούσα υπάλληλος πρέπει να έχει εξαντλήσει την αναρρωτική της άδεια με αποδοχές, 2) να έχει ανάγκη «ειδικής» θεραπείας και όχι απλής γενικής ιατρικής περίθαλψης και 3) η προαναφερόμενη ανάγκη να βεβαιώνεται με διπλό τρόπο, δηλαδή με βεβαίωση του θεράποντος ιατρού και, αθροιστικά, βεβαίωση διευθυντή γυναικολογικής ή μαιευτικής κλινικής ή τμήματος δημοσίου νοσηλευτικού ιδρύματος.
Οι άδειες λόγω ασθένειας των αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών ρυθμίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 657 και 658 του Αστικού Κώδικα, εν όψει του ότι η ασθένεια αποτελεί «σπουδαίο λόγο», ο οποίος εμποδίζει την παροχή εργασίας χωρίς την υπαιτιότητα του εργαζόμενου, και , προκειμένου περί των αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών, με δεδομένη τη μέγιστη κατά το νόμο διάρκεια συμβάσεώς τους (9 μήνες), δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό μήνα κατά το αρθρ. 658 του Αστικού Κώδικα.
Τέλος, στις εγκύους αναπληρώτριες ή ωρομίσθιες εκπαιδευτικούς που αντιμετωπίζουν προβλήματα επιπλοκών στην κύηση και υπερβαίνουν το όριο της ως άνω άδειας, αρμόδια όργανα για να επιβεβαιώσουν την ανικανότητα για εργασία είναι η Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή, στην οποία θα πρέπει να παραπέμπεται η ασφαλισμένη εντός 5 ημερών, το αργότερο από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής ιατρικής γνωμάτευσης από τον θεραπευτή ιατρό.
Καλόγηρος Βασίλειος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου