Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2015

Ποιοι εκπαιδευτικοί θα επιμορφωθούν για ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη. Όλα τα ονόματα

ΘΕΜΑ: «Έγκριση παροχής υπηρεσιών των στελεχών της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο πλαίσιο των Πράξεων ¨Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη¨, των Αξόνων Προτεραιότητας 1,2 και 3 του Ε.Π. ¨Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθησ稻.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.4076/2012 (ΦΕΚ. 159 τ. Α΄/10-8-2012).
Την αριθμ. 177769/Υ1/04-11-2014 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αλέξανδρο Δερμεντζόπουλο και Γεώργιο Στύλιο.» ( ΦΕΚ 2991/05-11-2014 τ. Β΄).
Τα με αριθμ. πρωτ. 14355/11-12-2014 και 195/09-01-2015 έγγραφα του Προέδρου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
Αποφασίζουμε:
      Εγκρίνουμε την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη» με MIS 217081,217082,217083 στους Άξονες Προτεραιότητας Α.Π. 1,2 και 3 αντίστοιχα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», από 15-12-2014 έως τη λήξη του φυσικού αντικειμένου των Πράξεων, ήτοι έως την 31-10-2015, στα κάτωθι στελέχη της δημόσιας Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης, εκτός του ωραρίου της κύριας εργασίας τους, τα οποία έχουν επιλεγεί και προβλέπεται να τους ανατεθεί έργο:
Δείτε εδώ αναλυτικά όλα τα ονόματα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου