Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2017

Δύο περίοδοι επιμόρφωσης στο Β1 Τ.Π.Ε. το 2017-2018


Δύο περίοδοι επιμόρφωσης στο Β1 Τ.Π.Ε. το 2017-2018


Δύο περίοδοι επιμόρφωσης Β1 επιπέδου ΤΠΕ θα διεξαχθούν κατά τη διάρκεια της νέας σχολικής χρονιάς (2η και 3η περίοδος επιμόρφωσης, διαδοχικά), προκειμένου να καλυφθούν αφ’ ενός η αυξημένη ζήτηση εκ μέρους των εκπαιδευτικών, η οποία εκφράστηκε με την υποβολή 15.773 αιτήσεων συμμετοχής για τον παραπάνω αριθμό θέσεων της 1ης περιόδου, αφ’ ετέρου οι σχετικοί στόχοι του έργου (30.000 εκπαιδευτικοί).

Σύμφωνα με τον τρέχοντα προγραμματισμό, σύντομα θα δημοσιευθεί η σχετική Πρόσκληση προς τα ΚΣΕ, η οποία προβλέπεται να αφορά και τις δυο επόμενες διαδοχικές περιόδους επιμόρφωσης της παρούσας σχολικής χρονιάς, ώστε τα μαθήματα της 2ης περιόδου επιμόρφωσης να ξεκινήσουν πριν το τέλος του έτους και της 3ης περιόδου εντός του Μαρτίου 2018.

Τα μαθήματα θα διεξάγονται πλέον με συχνότητα ενός 3-ώρου την εβδομάδα, σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό του προγράμματος, και επομένως το επιμορφωτικό πρόγραμμα Β1 επιπέδου ΤΠΕ, διάρκειας 36 διδακτικών ωρών, θα ολοκληρώνεται εν γένει σε 12 εβδομάδες. Για τους επιμορφωτές που επιθυμούν, θα δοθεί η δυνατότητα να αναλάβουν μέχρι 4 προγράμματα (ή το ισοδύναμο 4 προγραμμάτων σε διδακτικές ώρες) ανά περίοδο επιμόρφωσης, με την προϋπόθεση ότι θα προσκομίσουν κατάλληλη άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου (μέχρι 12 ώρες ανά εβδομάδα).

Για πρώτη φορά στις ερχόμενες περιόδους επιμόρφωσης, προβλέπεται να υλοποιηθούν προγράμματα που θα ενσωματώνουν χαρακτηριστικά «μεικτού μοντέλου» επιμόρφωσης (blended learning). Η εφαρμογή χαρακτηριστικών μεικτού μοντέλου στην επιμόρφωση Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε. κρίθηκε απαραίτητη προκειμένου να καλυφθούν με επιμορφωτικά προγράμματα γεωγραφικές περιοχές στις οποίες δεν είναι εφικτό να υλοποιηθούν προγράμματα με το «παραδοσιακό μοντέλο» επιμόρφωσης, είτε (α) γιατί δεν υπάρχει επάρκεια διαθέσιμων επιμορφωτών για όλες τις συστάδες κλάδων εκπαιδευτικών, είτε (β) γιατί δεν είναι δυνατόν να συγκεντρωθεί ικανοποιητικό πλήθος επιμορφούμενων (πχ. σε μικρά νησιά δεν υπάρχουν 10 εκπαιδευτικοί ενός ολιγοπληθούς κλάδου εκπαιδευτικών). Τα προγράμματα αυτά, τα οποία δεν θα υπερβούν το 35% του συνολικού πλήθους των προς υλοποίηση προγραμμάτων, θα περιλαμβάνουν κυρίως σύγχρονες εξ αποστάσεως συνεδρίες με χρήση ειδικής πλατφόρμας σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και διαχείρισης εικονικής τάξης, καθώς και κατά περίπτωση, μικρό αριθμό δια ζώσης συνεδριών στο Κ.Σ.Ε. (όπου ο επιμορφωτής και οι επιμορφούμενοι θα μεταβαίνουν στο Κ.Σ.Ε.).

Συνεπώς, στις ερχόμενες περιόδους επιμόρφωσης, ανάλογα με την γεωγραφική περιοχή του Κ.Σ.Ε. (Διεύθυνση Εκπαίδευσης) και τη «συστάδα» κλάδων εκπαιδευτικών, θα υλοποιηθούν οι εξής κατηγορίες προγραμμάτων:

Ι. Προγράμματα «παραδοσιακού μοντέλου» επιμόρφωσης (όπως γίνονταν μέχρι τώρα), τα οποία θα περιλαμβάνουν μόνο δια ζώσης επιμορφωτικές συνεδρίες, δηλαδή δώδεκα (12) τρίωρες επιμορφωτικές συνεδρίες που θα λαμβάνουν χώρα στο Κ.Σ.Ε., με συχνότητα εν γένει μία την εβδομάδα, με τοπικούς επιμορφωτές και επιμορφούμενους (σε επίπεδο Γεωγραφικού Νομού).


ΙΙ. Προγράμματα με χαρακτηριστικά «μεικτού μοντέλου» επιμόρφωσης, δύο τύπων:

α. Προγράμματα τα οποία θα περιλαμβάνουν συνδυασμό δια ζώσης και σύγχρονων εξ αποστάσεως επιμορφωτικών συνεδριών (με χρήση ειδικής πλατφόρμας σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και διαχείρισης εικονικής τάξης) ως εξής:

• δέκα (10) τρίωρες σύγχρονες εξ αποστάσεως συνεδρίες, με συχνότητα εν γένει μία την εβδομάδα, καθώς και

• δύο (2) τρίωρες δια ζώσης συνεδρίες που θα λαμβάνουν χώρα στο Κ.Σ.Ε. σε ένα σαββατοκύριακο (μία το Σάββατο και μία την Κυριακή), οπότε ο επιμορφωτής και οι επιμορφούμενοι θα μεταβαίνουν στο Κ.Σ.Ε.

Τα προγράμματα αυτά θα υλοποιούνται στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει επάρκεια διαθέσιμων τοπικών επιμορφωτών (σε επίπεδο Γεωγραφικού Νομού), με επιμορφωτές από άλλους Νομούς (αποκλειστικά) και θα αφορούν τοπικούς επιμορφούμενους.

β. Προγράμματα τα οποία θα περιλαμβάνουν μόνο σύγχρονες εξ αποστάσεως συνεδρίες, δηλαδή δώδεκα (12) τρίωρες σύγχρονες εξ αποστάσεως συνεδρίες (με χρήση ειδικής πλατφόρμας σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και διαχείρισης εικονικής τάξης), με συχνότητα εν γένει μία την εβδομάδα. Τα προγράμματα αυτά θα υλοποιούνται για να εξυπηρετήσουν κυρίως επιμορφωτικές ανάγκες νησιωτικών περιοχών (πχ. Κυκλάδες), με επιμορφωτές είτε τοπικούς (ό,που υπάρχουν διαθέσιμοι) είτε από άλλους Νομούς και εν γένει επιμορφούμενους προερχόμενους κυρίως από διαφορετικά νησιά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου