Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2020

Ενημέρωση για άδειες εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ βάσει ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού

 Οι εκπ/κοί και τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ καλούνται να δηλώσουν άμεσα στην υπηρεσία τους ότι ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID 19 (προσκομίζοντας τα απαιτούμενα ιατρικά δικαιολογητικά), όπως αυτές ορίζονται με την αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/346/9011/14-5-2020 (ΦΕΚ 1856 Β/15-5-2020, ΑΔΑ:ΩΥΥΠ46ΜΤΛ6-ΓΟ2) κοινή υπουργική απόφαση. Κατόπιν, οι Δ/νσεις Εκπ/σεις θα πρέπει να δηλώσουν στο ΠΣ myschool την εν λόγω άδεια1 των εκπ/κών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ το αργότερο έως την Πέμπτη, 10-9-2020.

«Οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ οι οποίοι ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου αλλά δεν δύνανται λόγω της φύσης των καθηκόντων τους να παρέχουν εξ αποστάσεως εργασία, όπως για π.χ. διευθυντές/ντριες σχολικών μονάδων, ειδικό βοηθητικό προσωπικό, θα προσέρχονται στη σχολική μονάδα τους για παροχή αυτοπρόσωπης εργασίας διασφαλιζομένων σε κάθε περίπτωση των όρων υγείας και πρόληψης της διασποράς του κορωνοϊού.»

Προβολή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου