Δευτέρα 4 Ιανουαρίου 2021

«Διορισμός αιρετών εκπροσώπων εκπαιδευτικών στο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) Ευρυτανίας» Η Περιφερειακή Διευθύντρια Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας, 

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167 τ.Α’/30-09-1985) 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 31, του Π.Δ. 1/2003 (ΦΕΚ 1 τ.Α’/03-01-03) 

3. Τη με αριθμ. πρωτ. Φ.350/81/175031/Ε3/23.12.2020 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Κύρωση των αποτελεσμάτων των εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης». 

4. Τη με αρ. πρωτ. Φ.Αποφ./6545/31.12.2020 απόφαση της Περιφερειακής Διευθύντριας Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας με θέμα «Ορισμός σειράς εκλογής υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων εκπαιδευτικών στο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) Ευρυτανίας» 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

Διορίζουμε τακτικά και αναπληρωματικά μέλη στο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) Ευρυτανίας τους εξής εκπαιδευτικούς:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Π.Υ.Σ.Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 

Α/Α Ονοματεπώνυμο & Πατρώνυμο Κλάδος Διεύθυνση οργανικής 

1 Μοτσιόλας Σιδέρης του Βασιλείου ΠΕ70 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 

2 Ευθυμίου Ιωάννης του Θεοφάνη ΠΕ70 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Π.Υ.Σ.Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 

Α/Α Ονοματεπώνυμο & Πατρώνυμο Κλάδος Διεύθυνση οργανικής 

1 Κοντομήτρου Κωνσταντία του Δημητρίου ΠΕ11 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 

2 Τζιοβάρα Θεοδώρα του Γεωργίου ΠΕ70 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Η θητεία των ως άνω τακτικών και αναπληρωματικών μελών αρχίζει από την 01‐01‐2021 και λήγει στις 31‐12‐2022. 

 Η Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας

Δρ. Ελένη Π. Μπενιάτα

Το έγγραφο εδώ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου