Δευτέρα 22 Αυγούστου 2022

Πώς θα τοποθετηθούν οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί

 
Τρόπος τοποθέτησης νεοδιοριζόμενων Εκπαιδευτικών.

Η νομοθεσία που διέπει τις τοποθετήσεις των νεοδιοριζόμενων είναι η εξής:

Διατάξεις του άρθρου 3 του ΠΔ 154/1996 (ΦΕΚ Α’115), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του ΠΔ 144/1997 (ΦΕΚ Α`127),

“Άρθρο 3

Τοποθέτηση νεοδιοριζομένων

 1. Οι διοριζόμενοι τοποθετούνται προσωρινά σε σχολικές μονάδες της περιοχής διορισμού με απόφαση των προϊσταμένων των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης ύστερα από πρόταση του οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου (άρθρο 46 παρ. 6 Ν. 2413/1996). Για το σκοπό αυτό οι προϊστάμενοι των Δ/νσεων ανακοινώνουν τις κενές θέσεις των σχολείων και καλούν τους νεοδιορισθέντες να υποβάλουν δήλωση προτίμησης προσωρινής τοποθέτησης σε ένα ή περισσότερα σχολεία της περιοχής διορισμού.
 2. Σε περίπτωση που οι ίδιες θέσεις ζητούνται από περισσότερους υποψήφιους προτιμώνται κατά σειρά όσοι έχουν τις περισσότερες μονάδες τοποθέτησης από
 • Οικογενειακοί λόγοι:

Έγγαμος ή ευρισκόμενος σε χηρεία ή διαζευγμένος ή σε διάσταση ή άγαμος γονέας στον  οποίο έχει ανατεθεί νόμιμα η επιμέλεια άγαμων ανηλίκων ή σπουδαζόντων παιδιών (φυσικών, θετών ή αναγνωρισμένων) ή εκπαιδευτικός που έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης λαμβάνει  τέσσερις (4) μονάδες,

 1. Πρώτο παιδί 4 μονάδες
 2. Δεύτερο παιδί 4 μονάδες
 3. Τρίτο παιδί 6 μονάδες
 4. Τέταρτο και πάνω παιδί 7 μονάδες για το καθένα

Ανήλικα θεωρούνται τα παιδιά που δεν έχουν υπερβεί το 18ο έτος της ηλικίας τους.

Σπουδάζοντα όσα φοιτούν σε ανώτερες ή ανώτατες δημόσιες σχολές του εσωτερικού ή ισότιμες του εξωτερικού, εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους, δεν βρίσκονται στο τελευταίο εξάμηνο ή έτος σπουδών ή δεν φοιτούν για απόκτηση δεύτερου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου. Για την απόδειξη αυτών απαιτείται πιστοποιητικό δήμου ή κοινότητας ή του οικείου εκπαιδευτικού ιδρύματος κατά περίπτωση. Ως ημερομηνία συμπλήρωσης του 18ου ή του 25ου έτους της ηλικίας θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο πραγματοποιούνται οι τοποθετήσεις.

 • Συνυπηρέτηση, 4 μονάδες για τις θέσεις του δήμου στην οποία ζητείται τοποθέτηση
 • Εντοπιότητα, 4 μονάδες για τις θέσεις του δήμου στην οποία ζητείται τοποθέτηση

Μονάδες τοποθέτησης από εντοπιότητα υπολογίζονται όταν ο εκπαιδευτικός είναι δημότης από διετίας του Δήμου ή της Κοινότητας στην οποία ζητείται τοποθέτηση.

 1. Οι ανωτέρω εκπ/κοί τοποθετούνται οριστικά σύμφωνα με την διαδικασία των μεταθέσεων μέσα στην ίδια περιοχή και τις διατάξεις του άρθρου 46 παράγραφο 6 του Ν.2413/1996.”

Σε περίπτωση ισοβαθµίας κατά τις προσωρινές τοποθετήσεις προηγούνται οι εκπαιδευτικοί που συντρέχουν κατά κριτήριο αν αυτά συντρέχουν και µε την εξής σειρά:

α) στη συνυπηρέτηση,

β) στην εντοπιότητα,

γ) στους οικογενειακούς λόγους,

δ) στη συνολική υπηρεσία (2,5 μόρια για κάθε έτος) και

ε) στις δυσµενείς συνθήκες λειτουργίας των σχολείων που υπηρέτησαν.

Αν υπάρχει  ισοβαθμία και στα επιμέρους κριτήρια λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία και η σειρά δημοσίευσης του διορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 46 του Νόμου 2413/1996

“6.

Οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

 • διορίζονται στις περιοχές μετάθεσης,
 • τίθενται στη διάθεση των οικείων περιφερειακών συμβουλίων και
 • τοποθετούνται προσωρινά με απόφαση του προϊσταμένου της οικείας διεύθυνσης εκπαίδευσης,

ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού συμβουλίου σε κενές θέσεις σχολείων της περιοχής και

οριστικά κατά

 • τη διαδικασία των μεταθέσεων
 • εντός της ίδιας περιοχήςσυγκρινόμενοι με τους λοιπούς εκπαιδευτικούς.”

Τρόπος τοποθέτησης νεοδιοριζόμενων Εκπαιδευτικών.

Διατάξεις της παρ. 3Α του άρθρου 16 του ν. 3699/08 (ΦΕΚ Α’199), όπως προστέθηκε με το άρθρο 48 του Ν. 4692/2020 (ΦΕΚ Α’111).

“3Α.

Οι τοποθετήσεις σε θέσεις των Τμημάτων Ένταξης πραγματοποιούνται μετά την κάλυψη όλων των κενών στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) της οικείας περιοχής μετάθεσης.

Αν οι εκπαιδευτικοί δεν υποβάλλουν αίτηση προτίμησης για τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε., κατατάσσονται σε σειρά με βάση τις λιγότερες μονάδες μετάθεσης.

Οι Σ.Μ.Ε.Α.Ε., στις οποίες υπάρχουν κενά, κατατάσσονται σε σειρά με βάση τις περισσότερες μονάδες συνθηκών διαβίωσης.

Κατόπιν αυτού, τοποθετούνται υποχρεωτικά οι εκπαιδευτικοί που έχουν τις λιγότερες μονάδες μετάθεσης στις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. με τις περισσότερες μονάδες συνθηκών διαβίωσης. Στη συνέχεια εξετάζονται οι προτιμήσεις για τοποθέτηση σε θέσεις των Τμημάτων Ένταξης.”

Παράγραφος 5α του άρθρου 62 του νόμου 4589/2019 όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 42 του νόμου 4722/2020

“5α

Με την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου, οι νεοδιοριζόμενοι υποχρεούνται να παραμείνουν στην περιοχή διορισμού τους για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) σχολικών ετών και

οποιαδήποτε υπηρεσιακή μεταβολή που επιφέρει μεταβολή της τοποθέτησης αυτής, όπως απόσπαση ή μετάθεση, βάσει γενικής ή ειδικής διάταξης κατά το ως άνω χρονικό διάστημα, δεν επιτρέπεται.”

Π.Δ.144_1997-ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΚΑΙ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ-Τροποποίηση-Π.Δ.154_1996

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου