Τρίτη, 17 Ιουλίου 2012

Εκατοντάδες αδιόριστοι εκπαιδευτικοί αποκλείονται από τις αιτήσεις αναπληρωτών - Όλα τα ονόματα ανά ειδικότητα

Τέθηκε σε εφαρμογή η διάταξη του νόμου 3966 του 2011 (άρθρο 59,παρ. 17, περ.α) για τις διαγραφές από τους πίνακες αναπληρωτών, όσων εκπαιδευτικών δε αναλαμβάνουν υπηρεσία ή παραιτούνται κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους.
 
 
Τι προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 59 παρ.17 περ α. του Ν.3966/2011 ΦΕΚ118Α:

17. α) Εκπαιδευτικοί οι οποίοι προσλαμβάνονται στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διαγράφονται από τους πίνακες αναπληρωτών για το σχολικό έτος που διανύεται κατά την ανακοίνωση της πρόσληψης και για το επόμενο σχολικό έτος, εφόσον δεν αναλαμβάνουν για οποιονδήποτε λόγο υπηρεσία εντός πέντε ημερών από την ανακοίνωση της πρόσληψής τους ή αναλαμβάνουν υπηρεσία και παραιτούνται κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους.
β) Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζονται για τους εκπαιδευτικούς που προσλαμβάνονται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τεσσάρων ημερολογιακών μηνών, τους ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς, τους εκπαιδευτικούς που προσλαμβάνονται με πλήρες ή μειωμένο ωράριο για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων που λειτουργούν σε Ειδικά Καταστήματα Κράτησης Νέων, τους εκπαιδευτικούς που προσλαμβάνονται κατά τη διάρκεια της εκπλήρωσης των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων και αδυνατούν για το λόγο αυτόν να αναλάβουν υπηρεσία, καθώς και για τους εκπαιδευτικούς που υποχρεούνται να παραιτηθούν προκειμένου να εκπληρώσουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.
 
Δείτε εδώ όλους τους εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων που αποκλείονται φέτος από τη δυνατότητα να κάνουν αίτηση για τη διεκδίκηση θέσης στην εκπαίδευση: 
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου