Κυριακή, 22 Ιουλίου 2012

«Συνυπηρέτηση» συζύγων εκπ/κών (μονίμου και υποψηφίου αναπληρωτή ή αναπληρωτών)


Σε συνέχεια προηγούμενης επικοινωνίας μας, σύμφωνα με τα ανωτέρω σχετικά, που αφορά στη δυνατότητα «συνυπηρέτησης» συζύγων εκπ/κών (μονίμου και υποψηφίου αναπληρωτή ή αναπληρωτών), σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Η Υπηρεσία μας, μέσα στα πλαίσια της γενικότερης δυσχερούς οικονομικής κατάστασης που αντιμετωπίζει η χώρα μας και κατανοώντας τα αντικειμενικά προβλήματα του εκπαιδευτικού προσωπικού αρμοδιότητάς της, προσπάθησε να αντιμετωπίσει το θέμα στην με αρ. πρ. 80430/Δ1/13-7-2012 (ΑΔΑ: Β41Ξ9-Ω93) Εγκύκλιο με θέμα «Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/19-5-2010/τ.Α΄)». Συγεκριμένα στο ΜΕΡΟΣ Β΄: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ, στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ – ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ αναφέρονται γενικότερα οι περιπτώσεις για τις οποίες δύνανται να πραγματοποιηθούν αλλαγές στις περιοχές πρόσληψης του υποψηφίου αναπληρωτή. Ειδικότερα, στην παράγραφο 2γ του ανωτέρω Κεφαλαίου ορίζεται ότι «Σε περίπτωση απόσπασης με Υπουργική Απόφαση του/της συζύγου της/του υποψηφίου αναπληρωτή εκπ/κού σε διαφορετικό ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ ή άλλη υπηρεσία ή φορέα αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, κατά τις αποσπάσεις του σχολικού έτους 2012-2013, είναι δυνατή η υποβολή τροποποιητικής αίτησης εντός δέκα ημερών από την έκδοση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης προκειμένου αποκλειστικά και μόνο να αφαιρέσει περιοχές προτίμησης από την αρχική αίτησή του, έτσι ώστε να παραμείνουν σε αυτή μόνο περιοχές που ανήκουν στην Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται το ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ απόσπασης του/της συζύγου. Σε περίπτωση απόσπασης σε άλλη υπηρεσία ή φορέα αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, ως οικεία Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης, νοείται αυτή στην οποία ανήκει γεωγραφικά η υπηρεσία/ο φορέας». Επίσης στην περίπτωση 2 δ ορίζεται ότι «Σε περίπτωση πρόσληψης ως αναπληρωτή εκπ/κού ενός εκ των συζύγων που είναι υποψήφιοι αναπληρωτές, κατά τις προσλήψεις του σχολικού έτους 2012-2013, είναι δυνατή η υποβολή τροποποιητικής αίτησης από τον άλλο σύζυγο εντός δέκα ημερών από την έκδοση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης προκειμένου να αφαιρέσει αποκλειστικά και μόνο περιοχές προτίμησης από την αρχική του αίτηση έτσι ώστε να παραμείνουν σε αυτή μόνο περιοχές, που ανήκουν στην Περιφερειακή Δ/νση στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται η περιοχή πρόσληψης του/της συζύγου.»
Η δυνατότητα τροποποίησης  των περιοχών πρόσληψης κατά τα ανωτέρω, πραγματοποιείται με την προσκόμιση πρόσφατου πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης και με την κοινοποίηση στην Υπηρεσία των Αριθμών Φορολογικού Μητρώου των συζύγων καθώς και τον αριθμό πρωτοκόλλου των σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων. Επισημαίνεται ότι η δυνατότητα τροποποίησης της αίτησης αναπληρωτή που περιγράφεται παραπάνω ισχύει μόνο στην περίπτωση που ο υποψήφιος εκπαιδευτικός δεν έχει ακόμη προσληφθεί.


Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣΕΥΔΟΚΙΑ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου