Σάββατο 14 Δεκεμβρίου 2013

Επιμόρφωση Β Επιπέδου ΤΠΕ-Μεικτό μοντέλο Επιμόρφωσης-1η Περίοδος Εφαρμογής

ΡΕΠΟΡΤΑΖ:esos.gr

Εν όψει της έναρξης των επιμορφωτικών προγραμμάτων της 1ης περιόδου ευρείας εφαρμογής του μεικτού μοντέλου επιμόρφωσης, στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση», ΕΣΠΑ 2007-2013, η οποία υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και του Ελληνικού Δημοσίου, καλούνται τα ΚΣΕ τα οποία έχουν αναλάβει αυτά τα προγράμματα (βλ. σχετική Πρόσκληση της 24/04/2013 και την Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της κλήρωσης της 07/06/2013) να υποβάλουν, σε πρώτη φάση, από σήμερα και μέχρι την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2013 τα ονόματα των επιμορφωτών με τους οποίους θα συνεργαστούν για την υλοποίηση των επιμορφωτικών προγραμμάτων. Διευκρινίζεται ότι τα αναλυτικά ωρολόγια προγράμματα θα υποβληθούν σε επόμενη φάση.

Η υποβολή των ονομάτων των επιμορφωτών γίνεται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (MIS) της Πράξης, με χρήση των κωδικών του ΚΣΕ, και πιο συγκεκριμένα επιλέγοντας «Προεπιλογή επιμορφωτών για προγράμματα μεικτού μοντέλου». Στην σελίδα αυτή κάθε ΚΣΕ μπορεί να δει κατάλογο με τα ονόματα όλων των επιμορφωτών που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για το πρόγραμμά του, καθώς και τον τόπο κατοικίας τους και στοιχεία επικοινωνίας με αυτούς. Το ΚΣΕ, αφού επικοινωνήσει και συνεννοηθεί με τους επιμορφωτές που επιθυμεί να συνεργαστεί, υποβάλει τα ονόματά τους επιλέγοντας το αντίστοιχο κουτάκι επιλογής (checkbox). Κάθε ΚΣΕ θα πρέπει να υποβάλει εν γένει 2 ονόματα επιμορφωτών, προτιμώντας κατά το δυνατόν αυτούς που μπορούν να μετακινηθούν ευκολότερα από την κατοικία τους στην έδρα του ΚΣΕ.
Στο ίδιο χρονικό διάστημα, από σήμερα έως την 18/12/2013,οι επιμορφωτές καλούνται να καταθέσουν την σύμφωνη γνώμη τους
για την συνεργασία με τα ΚΣΕ. Η σύμφωνη γνώμη δηλώνεται επίσης μέσω του MIS (επιλογή «Αποδοχή συνεργασίας σε πρόγραμμα μεικτού μοντέλου»), με χρήση των κωδικών του επιμορφωτή. Κάθε επιμορφωτής μπορεί να δηλώσει την σύμφωνη γνώμη του για συνεργασία στην υλοποίηση ενός μόνο από τα επιμορφωτικά προγράμματα της 1ης περιόδου εφαρμογής του μεικτού μοντέλου.
Το χρονικό διάστημα υλοποίησης των επιμορφωτικών προγραμμάτων θα ανακοινωθεί στο αμέσως προσεχές μέλλον, οπότε τα ΚΣΕ θα κληθούν να καταχωρίσουν στο MIS αναλυτικά ωρολόγια προγράμματα. Για τον λόγο αυτό, οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επισκέπτονται συχνά και να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις στην Πύλη Ενημέρωσης και Συνεργασίας της Επιμόρφωσης Β' Επιπέδου ΤΠΕ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://b-epipedo2.cti.gr. Μπορούν επίσης να υποβάλλουν ερωτήματα στην υπηρεσία Help Desk της επιμόρφωσης Β' επιπέδου, συμπληρώνοντας ηλεκτρονικά το σχετικό έντυπο: http://b-epipedo2.cti.gr -> (Επιλογή) Υποστηρικτικές Δομές -> (Επιλογή) Help Desk.
Υπενθυμίζεται ότι, τα προγράμματα επιμόρφωσης Β΄ επιπέδου ΤΠΕ που υλοποιούνται με βάση το μεικτό μοντέλο επιμόρφωσης έχουν στόχο την κάλυψη των αναγκών επιμόρφωσης σε περιοχές όπου δεν είναι δυνατή η υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων με τον παραδοσιακό τρόπο. Στους λόγους αδυναμίας υλοποίησης παραδοσιακών προγραμμάτων περιλαμβάνονται ο γεωγραφικός κατακερματισμός (απομακρυσμένα νησιά, δυσπρόσιτες ορεινές περιοχές), ο μικρός αριθμός εκπαιδευτικών, η έλλειψη επιμορφωτών Β' επιπέδου κλπ. Το μεικτό μοντέλο επιμόρφωσης συνδυάζει συνεδρίες σύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας και υποστηρικτικών συναντήσεων, με ασύγχρονες δραστηριότητες (ανάθεση εργασιών που οι επιμορφούμενοι υποχρεούνται να υλοποιήσουν καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος) και μικρό αριθμό διά ζώσης συνεδριών. Οι σύγχρονες συνεδρίες υλοποιούνται μέσα από κατάλληλο ψηφιακό περιβάλλον σύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης, ενώ οι ασύγχρονες δραστηριότητες υλοποιούνται με τη χρήση ενός συστήματος διαχείρισης μάθησης (LMS). Το επιμορφωτικό πρόγραμμα μεικτού μοντέλου ακολουθείται από τελική δοκιμασία πιστοποίησης για τους επιτυχώς παρακολουθήσαντες.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου