Παρασκευή 25 Ιουλίου 2014

Οδηγίες για την υποβολή και καταχώριση ανακλήσεων και τροποποιήσεων αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών που μετατέθηκαν καθώς και λοιπά θέματα επί αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ


ΣΧΕΤ.: α) Η αριθμ. 95303/Δ1/19-06-2014 (ανακ. 23-6-2014) εγκύκλιος αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ


β) Η αριθμ. 99557/Δ1/26-06-2014 εγκύκλιος «Διευκρινίσεις σχετικά με την παραλαβή και έλεγχο των αιτήσεων απόσπασης σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ και σε φορείς και υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘ»

γ) Η αριθμ. 108822/Δ1/11-07-2014 εγκύκλιος «Διευκρινίσεις σχετικά με τη δυνατότητα ανάκλησης και τροποποίησης των αιτήσεων απόσπασης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ των μετατιθέμενων εκπαιδευτικών»

Σε συνέχεια των παραπάνω σχετικών εγκυκλίων μας, παρακαλούμε να καταχωρίσετε μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού (Ο.Π.Σ.Δ.Π.) τις αιτήσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης που αφορούν σε αποσπάσεις από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ και έχουν υποβληθεί στις υπηρεσίες σας, ως ακολούθως:

Α. ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΤΕΘΗΚΑΝ

Μέχρι 28-07-2014 θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις ανάκλησης και τροποποίησης των αιτήσεων απόσπασης των εκπαιδευτικών που μετατέθηκαν, οι οποίες και θα καταχωρίζονται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού (Ο.Π.Σ.Δ.Π.) από τις Δ/νσεις στις οποίες υποβάλλονται. 

Επισημαίνεται ότι:

 οι ανωτέρω αιτήσεις ανάκλησης και τροποποίησης προτιμήσεων αφορούν μόνο στις αιτήσεις απόσπασης από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ καθώς και σε Μουσικά και Καλλιτεχνικά σχολεία,

 οι συγκεκριμένες αιτήσεις (ανάκλησης και τροποποίησης) μπορεί να γίνουν δεκτές ΜΟΝΟ στην Δ/νση Εκπαίδευσης που υποβλήθηκε η αρχική αίτηση απόσπασης, όπως αναφερόταν στην (α) σχετική εγκύκλιο και

 οι αιτήσεις αυτές δεν θα αποστέλλονται στα αρμόδια τμήματα της Κ.Υ. του ΥΠΑΙΘ ούτε στις Δ/νσεις οργανικής θέσης των εκπαιδευτικών, με εξαίρεση τις αιτήσεις που αφορούν σε Μουσικά και Καλλιτεχνικά σχολεία οι οποίες και θα αποστέλλονται στο Τμήμα Γ΄ της Δ/νσης Προσωπικού Β/θμιας εκπαίδευσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Αναφέραμε στην εγκύκλιο αποσπάσεων ότι «εάν έχει συμπεριληφθεί στις προτιμήσεις απόσπασης η περιοχή στην οποία θα μετατεθεί ο/η εκπαιδευτικός, η συγκεκριμένη προτίμηση θα διαγράφεται από την αίτηση απόσπασης».

Ως εκ τούτου μετά την υποβολή και καταχώριση των αιτήσεων των εκπαιδευτικών αυτών η υπηρεσία μας θα προβεί στις ακόλουθες ενέργειες:

1. Θα διαγραφεί η προτίμηση του ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ από τις αιτήσεις απόσπασης των εκπαιδευτικών που μετατέθηκαν, εάν η περιοχή μετάθεσή τους ταυτίζεται ή συμπεριλαμβάνεται στο συγκεκριμένο ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ.

2. Στην περίπτωση των αιτήσεων απόσπασης με πολλαπλές επιλογές, εάν δεν υποβληθεί αίτηση ανάκλησης ή τροποποίησης θα ισχύσει η αίτηση ως έχει με αφαίρεση της περιοχής μετάθεσης και δεν θα ακυρωθεί/ανακληθεί ούτε θα αλλάξει η σειρά προτιμήσεων. Εάν η επιλογή είναι μία και μοναδική και περιλαμβάνει την Δ/νση στην οποία υπάγεται η περιοχή μετάθεσης, η αίτηση απόσπασης θα ανακαλείται. Εάν περιέχει άλλη επιλογή από αυτή της μετάθεσης, η αίτηση δεν θα ακυρώνεται παρά μόνο με αίτηση του εκπαιδευτικού.

3. Τέλος, σημειώνουμε ότι, επειδή οι μεταθέσεις της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης προηγήθηκαν και έχουν ήδη πολλοί εκπαιδευτικοί υποβάλλει αιτήσεις ανάκλησης και τροποποίησης, αυτές θα γίνονται δεκτές και δεν απαιτείται εκ νέου υποβολή τους. Όσοι μετατιθέμενοι εκπαιδευτικοί όμως δεν έχουν υποβάλλει αιτήσεις δύνανται να καταθέσουν αίτηση εντός των ημερομηνιών που τίθενται με την παρούσα εγκύκλιο.

Β. ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Λόγω του συντόμου χρόνου υποβολής των αιτήσεων απόσπασης μαζί με τις αιτήσεις της Α’ περίπτωσης δύναται να καταχωρίζονται και οι ακόλουθες αιτήσεις:

α ) Oι αιτήσεις απόσπασης των εκπαιδευτικών που υποβλήθηκαν εκπρόθεσμα στις Διευθύνσεις αρμοδιότητάς σας μετά την ημερομηνία λήξης υποβολής τους, δηλαδή μετά τις 25-06-2011, μέχρι την έκδοση της παρούσης, πλην των εκπαιδευτικών, συζύγων εκπαιδευτικών που μετατέθηκαν, οι αιτήσεις των οποίων γίνονται δεκτές μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της παρούσης εγκυκλίου, δηλαδή στις 28-7-2014.

β) Οι αιτήσεις των συζύγων στρατιωτικών, οι οποίοι υπέβαλαν σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική εγκύκλιο χειρόγραφη αίτηση μετά την λήξη υποβολής των αιτήσεων. 

Για τις αιτήσεις αυτές ισχύουν τα αναφερόμενα στην (α) σχετική εγκύκλιό μας, δηλαδή αν υποβάλλονται αιτήσεις και μετά την ως άνω ημερομηνία καταχώρισης, αυτές θα πρέπει άμεσα να αποστέλλονται στο ΥΠΑΙΘ.


ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, πρέπει να φροντίσουν για την καταχώριση όλων των ανωτέρω αιτήσεων και παρακαλούνται:

 να αποστείλουν άμεσα τις αιτήσεις που αφορούν στις κατά προτεραιότητα αποσπάσεις μαζί και τα συνημμένα δικαιολογητικά στα αρμόδια τμήματα της Κ.Υ. του ΥΠΑΙΘ και

 να προβούν στον έλεγχο των εκπρόθεσμων αιτήσεων απόσπασης που λόγω του επείγοντος χαρακτήρα των διαδικασιών θα γίνει ως εξής:

α) την ευθύνη για την ορθότητα και τον έλεγχο των στοιχείων που αφορούν σε μοριοδότηση η οποία προκύπτει από δικαιολογητικά συνυποβαλλόμενα με την αίτηση (π.χ. μόρια οικογενειακής κατάστασης, εντοπιότητας, συνυπηρέτησης κλπ.), έχουν οι Διευθύνσεις υποβολής (όπου και παραμένουν οι αιτήσεις για την περίπτωση που ζητηθεί έλεγχος στοιχείων χωρίς να αποστέλλονται στα γραφεία της οργανικής των εκπαιδευτικών).

β) Την ευθύνη για τον έλεγχο των λοιπών στοιχείων που προκύπτουν από τους φακέλους των εκπαιδευτικών (μόρια συνολικής υπηρεσίας) καθώς και την επικύρωση των αιτήσεων έχουν οι Διευθύνσεις και τα Γραφεία στα οποία ανήκουν οργανικά οι εκπαιδευτικοί.

Ο έλεγχος και η επικύρωση θα γίνει μέσω του Ολοκληρωμένου Ηλεκτρονικού Συστήματος Συλλογής και Διαχείρισης Αιτήσεων Απόσπασης (https://anaplirotes.sch.gr) στις 29-07-2014. Επειδή μετά την επικύρωση δεν μπορεί να γίνει μεταβολή των στοιχείων της αίτησης παρακαλούμε να είστε προσεκτικοί στην καταχώριση και, όπου απαιτείται, να υπάρχει επικοινωνία των Δ/νσεων υποβολής και οργανικής θέσης των εκπαιδευτικών, προκειμένου να αποφευχθούν λάθη.

Γ. ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ

Ή ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού (Ο.Π.Σ.Δ.Π.)  καταχωρίζονται επίσης όλες: α ) ο ι α ν α κ λ ή σ ε ι ς και β ) οι τ ρ ο π ο π ο ι ή σ ε ι ς  των αιτήσεων απόσπασης που υπέβαλαν οι εκπαιδευτικοί, ΕΑΝ οι αρχικές αιτήσεις απόσπασης υποβλήθηκαν στην ίδια Δ/νση. Σε διαφορετική περίπτωση πρέπει αυτές να αποστέλλονται στις Διευθύνσεις υποβολής της αρχικής αίτησης από όπου και καθίσταται δυνατή η καταχώρησή τους. 
Υπενθυμίζουμε ότι τις αιτήσεις αυτές με την (β) σχετική εγκύκλιό μας είπαμε να παραμείνουν στις Δ/νσεις υποβολής τους.
Οι αιτήσεις ανακλήσεων και τροποποιήσεων που θα καταχωριστούν δε θα διαβιβαστούν στην υπηρεσία μας και γι’ αυτό εφιστούμε την προσοχή σας στην καταχώρισή τους. Παρακαλούμε στην ηλεκτρονική φόρμα της αίτησης «Παρατηρήσεις» να αναγραφούν οι αναφερόμενοι στην αίτηση λόγοι ανάκλησης ή τροποποίησης.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: Θα πρέπει να καταχωριστούν ηλεκτρονικά ακόμα και οι αιτήσεις (εκπρόθεσμες, ανακλήσεις αιτήσεων και τροποποιήσεις προτιμήσεων) που έχουν αποσταλεί στα αρμόδια τμήματα της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου. Στην περίπτωση που κάποιες Δ/νσεις Εκπαίδευσης έχουν διαβιβάσει τις παραπάνω αναφερόμενες αιτήσεις χωρίς να κρατήσουν αντίγραφά τους, παρακαλούμε να επικοινωνήσουν με τις υπηρεσίες μας, ώστε να διευθετηθεί ο τρόπος καταχώρισή τους.

Δ. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ

Πέραν των ανωτέρω με ευθύνη των Δ/ντών εκπαίδευσης δύνανται να καταχωριστούν και τα κάτωθι στοιχεία των αιτήσεων απόσπασης:

1. Μονάδες με βάση δικαιολογητικά τα οποία εκ παραδρομής δεν καταχωρίστηκαν.

2. Μονάδες με βάση βεβαιώσεις που προσκομίστηκαν μεταγενέστερα για τις οποίες όμως είχαν υποβληθεί υπεύθυνες δηλώσεις ότι θα προσκομιστούν.

Επισημαίνουμε ότι κάθε άλλο στοιχείο που μεταβάλει την αίτηση απόσπασης και πρέπει να καταχωριστεί, πρέπει να αποστέλλεται στο αρμόδιο τμήμα της Κ.Υ. του ΥΠΑΙΘ προκειμένου να γίνει έλεγχος και να υπάρξει απόφαση του ΚΥΣΠΕ/ΚΥΣΔΕ ως προς την καταχώρισή του ή όχι στη αίτηση απόσπασης.

3. Όσες αιτήσεις ανακλήσεων και τροποποιήσεων υποβάλλονται από 28-7-2014 και εξής θα πρέπει να αποστέλλονται αντίγραφά τους στην Κ.Υ. του Υπουργείου, ενώ οι πρωτότυπες θα παραμένουν στις Δ/σεις υποβολής τους.

4. Όσες αιτήσεις αποσπάσεων (από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ αλλά και σε υπηρεσίες και φορείς του ΥΠΑΙΘ) κατατίθενται από σήμερα και εξής ΔΕΝ ΘΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ στα αρμόδια Τμήματα της Κ.Υ. του ΥΠΑΙΘ, αλλά θα κρατούνται στις Δ/νσεις υποβολής τους. Αιτήσεις που τυχόν αποσταλούν στο ΥΠΑΙΘ δε θα λαμβάνονται υπόψη.

5. Αιτήσεις ανάκλησης σε υπηρεσίες και φορείς δεν γίνονται δεκτές, αλλά σε κάθε περίπτωση, εάν αυτές υποβάλλονται, με δεδομένο ότι πλέον έχουν αποσταλεί οι προτάσεις των φορέων στο Υπουργείο, πρέπει αυτές να διαβιβάζονται στην Κ.Υ. του ΥΠΑΙΘ.

Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ


 ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ
Εσωτερική Διανομή: 
1. Δ/νση Λειτουργικής Ανάπτυξης Πληρ. Συστημάτων
2. Δ/νση Προσ/κού Π.Ε. /Τμήμα Γ’ 
3. Δ/νση Προσ/κού Δ.Ε. /Τμήμα Γ’

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου