Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Αποτέλεσμα εικόνας για Πανελλήνιας Επιστημονικής Ένωσης Διευθυντών

Το Δ.Σ. της Πανελλήνιας Επιστημονικής Ένωσης Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Π.Ε., με αφορμή την με Αρ. Πρωτ. 210180/Δ2/08-12-2016 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα: "Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και την πιλοτική εφαρμογή της περιγραφικής αξιολόγησης μαθητών στην υποχρεωτική εκπαίδευση", έχει να επισημάνει τα εξής:

1. Η καθιέρωση του θεσμού της περιγραφικής αξιολόγησης για τους μαθητές/τριες όλων των τάξεων του Δημοτικού Σχολείου προβλεπόταν από το άρθρο 3 του Π.Δ. 8/1995(ΦΕΚ 3, τ.Α’), χωρίς όμως ποτέ να εφαρμοστεί στην πράξη, με ευθύνη του τότε Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, το οποίο ποτέ δεν προχώρησε στην αναγκαία επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.

2. Είναι πλέον κοινώς αποδεκτό ότι η απλή αριθμητική ή εγγράμματη αποτίμηση της επίδοσης των μαθητών/τριών δεν αποτελεί επαρκή αποτύπωση της αξιολογικής κρίσης και ούτε είναι αφ’ εαυτής ικανή να λειτουργήσει ως ανατροφοδοτικός μηχανισμός. Η ανάγκη λοιπόν εφαρμογής της περιγραφικής αξιολόγησης είναι πλέον επιτακτική. 

3. Για να καταστεί όμως η περιγραφική αξιολόγηση ουσιαστική και όχι επιφανειακή, πριν από την καθολική εφαρμογή της το σχολικό έτος 2018-2019 σε όλες τις σχολικές μονάδες, θα πρέπει:

α. να προηγηθεί οργανωμένη, συστηματική και ποιοτική επιμόρφωση όλων των εκπαιδευτικών με ταυτόχρονη διάχυση των αποτελεσμάτων τής πιλοτικής εφαρμογής κατά το σχολικό έτος 2017-2018, προς όλη την εκπαιδευτική κοινότητα και την κοινωνία.

β. να πραγματοποιηθεί υποχρεωτική ενημέρωση των γονέων των μαθητών/τριών για τον ρόλο και την αποστολή της περιγραφικής αξιολόγησης.

γ. τα μεθοδολογικά εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν για την εφαρμογή της περιγραφικής αξιολόγησης (φύλλα αξιολόγησης, παιδαγωγικό ημερολόγιο και ατομικός φάκελος μαθητή/τριας), θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο χρηστικά, να μην απαιτούν την καταγραφή υπερβολικών λεπτομερειών, αλλά μέσω συνοπτικών παρατηρήσεων να συνθέτουν επαρκώς το προφίλ των μαθητών/μαθητριών.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γεν. Γραμματέας  
Τηλέμαχος Κουντούρης                                     Νικόλαος Μακεδών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου