Δευτέρα 2 Ιουλίου 2018

Πώς καταρτίζονται οι πίνακες των εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Αποτέλεσμα εικόνας για Πώς καταρτίζονται οι πίνακες των εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Για την κατάταξη των εκπαιδευτικών διαμορφώνονται δύο πίνακες:
1. Κύριος και 
2. Επικουρικός

Τα κριτήρια για ένταξη σε κάθε πίνακα είναι:


1. Κύριος πίνακας
α) Διδακτορικό δίπλωμα στην ΕΑΕ ή στη Σχολική Ψυχολογία, με βασικές σπουδές σε Α.Ε.Ι. ή με αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο του εξωτερικού (6 μονάδες).
β) Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην ΕΑΕ ή στη Σχολική Ψυχολογία, με βασικές σπουδές σε Α.Ε.Ι. ή με αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο του εξωτερικού (4 μονάδες).
γ) Για τους κλάδους ΠΕ61 και ΠΕ71, πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής ή Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής με κατεύθυνση την εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή ειδικές ανάγκες (5 μονάδες).
δ) Πτυχίο διετούς μετεκπαίδευσης στην ΕΑΕ των Διδασκαλείων, με βασικές σπουδές σε Α.Ε.Ι. (4 μονάδες).
ε) Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο του εξωτερικού με τουλάχιστον πενταετή αποδεδειγμένη προϋπηρεσία (50 μήνες) στην ΕΑΕ. Στην περίπτωση αυτή πιστοποιητικό παρακολούθησης σεμιναρίων ετήσιας επιμόρφωσης - εξειδίκευσης στην ΕΑΕ από Πανεπιστήμια ή από αναγνωρισμένους κρατικούς φορείς που εποπτεύονται από το ΥΠΕΘ, αποδεδειγμένης διάρκειας τουλάχιστον 400 ωρών μοριοδοτείται με μισή μονάδα (0,5).

2. Επικουρικός πίνακας:
α) Πιστοποιητικό παρακολούθησης σεμιναρίων ετήσιας επιμόρφωσης - εξειδίκευσης στην ΕΑΕ από Πανεπιστήμια ή από αναγνωρισμένους κρατικούς φορείς που εποπτεύονται από το ΥΠΕΘ, αποδεδειγμένης διάρκειας τουλάχιστον τετρακοσίων (400) ωρών μοριοδοτείται με μισή μονάδα (0,5).
β) Προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός διδακτικού έτους (10 μήνες) σε δομές και προγράμματα ΕΑΕ.
γ) Γονείς παιδιών με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
Στις περιπτώσεις που υποψήφιος είναι κάτοχος περισσοτέρων του ενός προσόντων των ανωτέρω περιπτώσεων μοριοδοτείται μόνο ο τίτλος που δίνει τη μεγαλύτερη μοριοδότηση.

Προϋπηρεσία:
Για κάθε μήνα πραγματικής εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας, που αποκτήθηκε με πρόσληψη στην ΕΑΕ, είκοσι πέντε εκατοστά (0,25) της μονάδας.
Από το σχολική χρονιά 2017-18 και μετά οι προϋπηρεσίες σε δυσπρόσιτες σχολικές μονάδες θα προσμετρούνται στο διπλάσιο.

Κοινωνικά κριτήρια:
α) Η αναπηρία 67% και άνω εφόσον η αναπηρία δεν οφείλεται σε κανένα ποσοστό σε ψυχικές διαταραχές ή η πάθηση από ομόζυγη μεσογειακή αναιμία ή σκλήρυνση κατά πλάκας ή δρεπανοκυτταρική - μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία λαμβάνει επτά (7) μονάδες.
β) Η αναπηρία 67% και άνω ενός ή περισσοτέρων τέκνων, επτά (7) μονάδες. Απαραίτητες προϋποθέσεις είναι η ύπαρξη πιστοποίησης και οι υποψήφιοι να είναι ικανοί για εκπαιδευτικό έργο, σύμφωνα με το Δ.Κ.
γ) Οι πολύτεκνοι με 4 ή περισσότερα παιδιά λαμβάνουν επτά (7) μονάδες και με τρία παιδιά τρεις (3) μονάδες.
Σε περίπτωση που στον ίδιο υποψήφιο συντρέχουν περισσότερα από ένα από τα κοινωνικά κριτήρια μοριοδοτείται μόνο αυτό που δίνει τη μεγαλύτερη μοριοδότηση.

Οι υποψήφιοι κατατάσσονται στους δύο πίνακες με βάση το σύνολο των μορίων τους. Σε περίπτωση ισοβαθμίας η κατάταξη γίνεται με βάση το βαθμό του πτυχίου και σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας η κατάταξη γίνεται με βάση το χρόνο κτήσης του πτυχίου.
Οι προσλήψεις των αναπληρωτών εκπαιδευτικών γίνονται από τον κύριο πίνακα κι όταν εξαντληθεί αυτός από τον επικουρικό. Αν εξαντληθεί και αυτός οι προσλήψεις γίνονται από τον αντίστοιχο πίνακα γενικής εκπαίδευσης.
Οι κλάδοι ΠΕ61 και ΠΕ71 κατατάσσονται στους ίδιους πίνακες με τους κλάδους ΠΕ60 και ΠΕ70 αντίστοιχα.
Υποψήφιοι των κλάδων/ειδικοτήτων για τους οποίους απαιτείται Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια, προτάσσονται στους πίνακες κατάταξης (κύριους ή επικουρικούς), εφόσον είναι κάτοχοί της.
Οι εκπαιδευτικοί ΕΑΕ, οι οποίοι έχουν επάρκεια στην ΕΝΓ ή στη γραφή Braille (ΕΓΒ), προσλαμβάνονται και τοποθετούνται κατά προτεραιότητα σε σχολικές μονάδες κωφών ή τυφλών μαθητών ή/και για την εκπαίδευση μαθητών με προβλήματα όρασης ή για κωφούς και βαρήκοους μαθητές που φοιτούν σε σχολεία. 
Από την καταγραφή του πλαισίου προκύπτει το πόσο ρευστή είναι η κατάρτιση των πινάκων και πόσο δυνατή είναι η αλλαγή στην σειρά των υποψηφίων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου