Δευτέρα 2 Μαρτίου 2020

Το νομοθετικό πλαίσιο των υπηρεσιακών μεταβολών των εκπαιδευτικών

Το νομοθετικό πλαίσιο των υπηρεσιακών μεταβολών των εκπαιδευτικών
Το θέμα της κωδικοποίησης της νομοθεσίας που αφορά τις υπηρεσιακές μεταβολές των εκπαιδευτικών έχει απασχολήσει πολλές φορές τον κλάδο και τη ΔΟΕ. Ωστόσο, μέχρι σήμερα, δεν έχει αντιμετωπισθεί.
Διατάξεις διάσπαρτες σε πολλούς νόμουςδυσκολεύουν πάρα πολύ τους συναδέλφους, οι οποίοι δεν γνωρίζουν τελικά ποια νομοθεσία ισχύει. Αποτέλεσμα αυτής της πανσπερμίας διατάξεων και της πολυνομίας είναι η δημιουργία σύγχυσης αντί της επίλυσης των προβλημάτων. Το υπουργείο Παιδείας, κατά καιρούς -ύστερα από αιτήματα της ΔΟΕ- έχει συγκροτήσει επιτροπές μελέτης του θέματος, οι οποίες, μέχρι τώρα, δεν έχουν καταλήξει σε συγκεκριμένο αποτέλεσμα.
Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, χωρίς να έχει νομική υπηρεσία, ανταποκρινόμενη στο αίτημα χιλιάδων συναδέλφων, οι οποίοι μάταια περιμένουν από το υπουργείο Παιδείας να το κάνει, μελέτησε το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, το κωδικοποίησε, στο μέτρο του δυνατού, και το παραθέτει, έτσι ώστε όλοι να γνωρίζουν σε ποιον νόμο θα ανατρέχουν, κάθε φορά, για το θέμα που τους απασχολεί.
Η πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ., αφού λάβει υπόψη της και τις προτάσεις των εκπαιδευτικών Ομοσπονδιών, οφείλει να πραγματοποιήσει τις αναγκαίες αλλαγές που θα συμβάλουν στη βελτίωσή του.

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ
Ειδικές κατηγορίες μετάθεσης είναι αυτές που αναφέρονται στο άρθρο 13 του Π.Δ.50/1996, στην παρ. 8 του άρθρου 1 του ν.3194/2003 και στο άρθρο 17 του ν.3402/2005. Στον ν.4653/2020, με το άρθρο 55, επανήλθε η προτεραιότητα για τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών του άρθρου 13 του Π.Δ.50/1996 και για τους πολύτεκνους εκπαιδευτικούς του άρθρου 6 του ν.3454/2006, καθώς και για γονείς ενός (1) ανάπηρου τέκνου, με ποσοστό αναπηρίας 67% (παρ. 2 του άρθρου 39 του ν.4403/2016) τόσο για τις μεταθέσεις από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης όσο και για τις μεταθέσεις και τοποθετήσεις εντός της ίδιας περιοχής.
Με τον ν.4653/2020 (στις καταργούμενες διατάξεις) οι πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί εξαιρούνται και από τις ρυθμίσεις του άρθρου 14 του Π.Δ.50/1996 «Κρίση και τοποθέτηση υπεράριθμων εκπαιδευτικών», όπως αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 12, παρ. 2 του Π.Δ.100/1997.
Με την υπ’ αριθμόν 19 απόφαση της 217ης/18.9.2008 Ολομέλειας του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.) της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και την υπ’ αριθμόν 1/4,05-02-2009 Πράξη του Κ.Υ.Σ.Π.Ε. θεωρείται ότι εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 13 «Ειδικές κατηγορίες μετάθεσης» του Π.Δ. 50/1996 και οι νόσοι Hodgkin, No Hodgkin και Willebrand.ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
Α) Μοριοδότηση σχολικών μονάδων (Π.Δ.50/1996, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ.100/1997, το Π.Δ.39/1998 και το Π.Δ.111/2016, το οποίο τροποποιήθηκε με το άρθρο 84 του ν.4547/2018).
Β) Αναμοριοδότηση - Καθορισμός δυσπρόσιτων σχολικών μονάδων(ΦΕΚ 3941/2018).

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Α)Μεταθέσεις-τοποθετήσεις εκπαιδευτικών (Π.Δ.50/1996, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ.100/1997, το Π.Δ.39/1998 και το άρθρο 55 του ν.4653/2020).
Β) Μονάδες μετάθεσης(άρθρα 30 & 31 του ν.3848/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 59 του ν.3966/2011, άρθρο 39 του ν.4115/2013, άρθρα 4 & 5 του ν.4283/2014, άρθρο 37 του ν.4351/2015, άρθρο 25 του ν.4203/2013, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 33 του ν.4386/2016, άρθρο 72 του ν.4316/2016, άρθρο 8 του ν.4574/2018).
Γ) Περιοχές μετάθεσης (ΦΕΚ 3399/2018 και ΦΕΚ 3419/2018).
Δ) Διαδικασίες-προϋποθέσεις μετάθεσης σε σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης(ΦΕΚ1592/2004).
Ε) Μεταθέσεις συζύγων δικαστικών κατά προτεραιότητα (άρθρο 8 του ν.1868/1989, άρθρο 47 του ν.2304/1995 και άρθρο 94 του ν.4055/2012).
ΣΤ) Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής στη Γενική Εκπαίδευση(άρθρο 48 του ν.4415/2016).
Ζ) Μεταθέσεις σε Κέντρα Ειδικής Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) (άρθρο 9 του ν.4547/2018).
Η) Οργανική θέση αποσπασμένων στο εξωτερικό (άρθρο 94 του ν.4547/2018).

ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Α)Μετατάξεις εκπαιδευτικών από κλάδο σε κλάδο (από Π.Ε. σε Δ.Ε. ή/και αντίστροφα) (άρθρο 16 του ν.1566/1985, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 17 του ν.1586/1986, άρθρο 5 του ν.1824/1988, άρθρα 69 και 70 του ν.3528/2007, άρθρο 80 του ν.4310/2014, άρθρο 64 του ν.4589/2019).
Β) Μετατάξεις σε διοικητικές θέσεις - Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας (Ε.Σ.Κ.)(ν.4440/2016, όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 33, 34, 35 του ν.4531/2018, τα άρθρα 70, 71, 72 του ν.4646/2019, καθώς καιτα άρθρα 42, 43, 44 του ν.4647/2019). Στο κατατεθέν σ/ν του Υπουργείου Εσωτερικών υπάρχουν και άλλες, σχετικές με το θέμα, διατάξεις προς ψήφιση.
Γ) Μετατάξεις εκπαιδευτικών σε θέσεις Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Δ.Ι.Π.) (άρθρο 20 του ν.4452/2017).

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Α) Διορισμός - τοποθέτηση νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών(Π.Δ.154/1996, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ.144/1997).
Β) Τοποθέτηση νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών (άρθρο 62 του ν.4589/2019, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 66 του ν.4653/2020).
Γ) Παράταση ορκωμοσίας και ανάληψης υπηρεσίας (άρθρο 17 του ν.3528/2007).

ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Π.Δ.50/1996 (άρθρο 14), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ.100/1997 (άρθρο 12).

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Α)Αποσπάσεις μόνιμων, αναπληρωτών και μελών ΔΣ συλλόγων, αποσπάσεις για διαπίστωση πειθαρχικού αδικήματος (άρθρο 16 του ν.1566/1985).
Β)Αποσπάσεις κατά προτεραιότητα
1) Αποσπάσεις ειδικών κατηγοριών του Π.Δ.50/1996.
2) Αποσπάσεις συζύγων στρατιωτικών και ιερέων (άρθρο 21 του ν.2946/2001, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 72 του ν.4316/2014 και το άρθρο 17 του ν.3649/2008, άρθρο 3 του ν.4553/2018).
3) Αποσπάσεις αιρετών Ο.Τ.Α.,(άρθρο 93 του ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7 του ν.4071/2012).
4) Αποσπάσεις συζύγων δικαστικών λειτουργών και του ΝΣΚ(άρθρου 47 του ν.2304/1995, άρθρο 94 του ν.4055/2012 και άρθρο 19 του ν.2386/1996).
5) Αποσπάσεις συζύγων μελών ΔΕΠ(άρθρο 44Α του ν.4115/2013).
6) Αποσπάσεις συζύγων ιατρικού προσωπικούτου Ε.Σ.Υ., που υπηρετούν σε περιοχές που χαρακτηρίζονται άγονες και προβληματικές (άρθρο 34 του ν.3896/2010, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 55 του ν.3918/2011).
Γ)Αποσπάσεις Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (άρθρο 48 του ν.4415/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν.4473/2017).
Δ)Αποσπάσεις εξωτερικού (άρθρο 16 του ν.4415/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 73 του ν. 4485/2017, το άρθρο 33 του ν.4521/2018, το άρθρο 94 του ν.4547/2018, το άρθρο 216 του ν.4610/2019, καθώς και το άρθρο 39 του ν.4653/2020). ΦΕΚ 1487/2018 – Καθορισμός διαδικασίας απόσπασης εκπαιδευτικών στο εξωτερικό.
Ε)Αποσπάσεις πλεοναζόντων εκπαιδευτικών (άρθρο 31 του ν.3848/2010).
ΣΤ) Αποσπάσεις σε φορείς(άρθρο 6 του ν.2740/1999, άρθρο 13 του ν.3149/2003).
Ζ) Αποσπάσεις υπαλλήλων σε γραφεία βουλευτών και κομμάτων (άρθρο 6 του Ν.1878/1990).

ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ
Α) Άρθρα 14 & 16 του ν.1566/1985, άρθρο 3 του ΦΕΚ 1340/2002 και ΦΕΚ 64/2003.
Β) Άρθρο 21 του ν.3475/2006, άρθρο 25 του ν.4203/2013, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 33 του ν.4386/2016 και το άρθρο 46 του ν.4415/2016.

ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Άρθρο 62 του ν.4589/2019.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Άρθρα 12,13 και 16 του ν.1566/1985.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Άρθρο 9 του ν.4452/2017.

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Άρθρα 7 και 9 του ν.4354/2015.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ
Άρθρο 6 του ν.3027/2002, άρθρο 41 του ν.3762/2009.

ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Άρθρα 13 και 14 του ν.1566/1985.

ΟΡΓΑΝΑ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Άρθρο 21 του ν.1566/1985 και Π.Δ.47/2006.

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
Π.Δ.1/2003.

ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Άρθρα 13, 14 και 15 του ν.2690/1999.

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Άρθρο 11 του ν.3230/2004.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΔΥΣΙΑΤΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ
ΦΕΚ 1386/2001.

ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Α)Αίτηση παραίτησης εκπαιδευτικών (άρθρο 33 του ν.4386/2016).
Β)Ανάκληση αίτησης παραίτησης(άρθρο 148 του ν.3528/2007).
Γ)Αιτήσεις παραίτησης εκτός του πρώτου δεκαημέρου του Απριλίου και κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους γίνονται αποδεκτές με απόφαση Υπουργού Παιδείας, ύστερα από γνώμη του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου (Κ.Υ.Σ.Π.Ε.), για εξαιρετικούς λόγους.
Δ) Αυτοδίκαιη παραίτηση υπαλλήλου από την πρώτη θέση σε περίπτωση αποδοχής διορισμού σε δεύτερη θέση (άρθρο 35 του ν.3528/2007).
Ε) Αυτοδίκαιη απόλυση εκπαιδευτικών (άρθρο 4 του ν.3687/2008, άρθρο 59 του ν.4369/2016,άρθρο 155 του ν.3528/2007).
ΣΤ) Απόλυση για σωματική ή πνευματική ανικανότητα (άρθρο 153 του ν.3528/2007).
Ζ) Επαναφορά στην υπηρεσία λόγω πλάνης(άρθρο 4 του ν.4151/2013).
Η) Επάνοδος στην υπηρεσία εκπαιδευτικών - υποψήφιων βουλευτών (άρθρο 12 του ν.3231/2004).
Θ)Διαθεσιμότητα λόγω ασθένειας (άρθρο 100 του ν.3528/2007).

Δημοκρατική Συνεργασία
Εκπαιδευτικών Π.Ε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου