Παρασκευή 19 Μαΐου 2023

«Πρόσκληση για υποβολή δηλώσεων προτίμησης οριστικής τοποθέτησης – βελτίωσης θέσης, στους/στις εκπαιδευτικούς Γενικής και Ειδικής Αγωγής της ΔΠΕ Ευρυτανίας

 

Ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας

                                              καλεί

του εκπαιδευτικούς Γενικής και Ειδικής Αγωγής που έχουν υποβάλει αίτηση οριστικής τοποθέτησης, μετάθεσης – βελτίωσης θέσης εντός ΠΥΣΠΕ ή έχουν μετατεθεί από άλλα ΠΥΣΠΕ στη Διεύθυνσή μας, να υποβάλουν δήλωση βελτίωσης θέσης – οριστικής τοποθέτησης, μέχρι και είκοσι0 (20) προτιμήσεις, για τις κενές οργανικές θέσεις που υπάρχουν στον συνημμένο πίνακα ή τις κενές 0οργανικές θέσεις που τυχόν θα προκύψουν κατά τη διαδικασία των μεταθέσεων και οι οποίες αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να προσδιοριστούν, από 22.05.2023 έως 31.05.2023 και ώρα 23:59.
Οι δηλώσεις τοποθέτησης θα υποβληθούν από τους/τις ίδιους/ες τους/τις ενδιαφερόμενους/ες εκπαιδευτικούς αποκλειστικά μέσω του online συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων https://teachers.minedu.gov.gr κάνοντας χρήση των προσωπικών τους κωδικών πρόσβασης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες που επισυνάπτονται.
Εκπρόθεσμες δηλώσεις ή ενστάσεις σχετικές με τη συμπλήρωση προτιμήσεων δεν θα γίνονται δεκτές.

Επισυνάπτεται πίνακας κενών οργανικών θέσεων ανά ειδικότητα.
Με ευθύνη των Διευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων και των Προϊσταμένων παρακαλούνται να λάβουν γνώση όλοι/ες οι υπηρετούντες/ούσες εκπαιδευτικοί στη μονάδα τους, καθώς και οι εκπαιδευτικοί που απουσιάζουν για οποιονδήποτε λόγο.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες εκπαιδευτικοί μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Γ’ (Προσωπικού) της ΔΠΕ Ευρυτανίας τηλεφωνικά στο 2237080241,
(Βασιλική Παπαδήμου – Μένια Μπαρμπάκου) ή αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
στο: mail@dipe.eyr.sch.gr

Ο Διευθυντής ΔΠΕ Ευρυτανίας
Σταυρόπουλος Βασίλειος

688_19_05_2023_Πρόσκληση Οριστικής Τοποθέτησης_signed

ΟΔΗΓΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ (2)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου